Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1377

Tytuł:

uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-05
Organ wydający:Rada Gminy Miedźna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 76 pozycja: 1377
Hasła:

UCHWAŁA NR IV/26/2011 RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu gminy Miedźna na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit. c i d oraz lit. i oraz pkt.10 i art. 51 ust. 1 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 Nr 142 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, 211, 212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236, 237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) i art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz.U Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Miedźna uchwala co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w łącznej wysokości 47 415 402,57 zł w tym: 1. dochody bieżące w wysokości 42 982 901,25 zł 2. dochody majątkowe w wysokości 4 432 501,32 zł zgodnie z tabelą Nr 1 § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w łącznej wysokości 46 765 014,67 zł w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości 41 538 200,38 zł zgodnie z tabelą Nr 2 2. wydatki majątkowe w wysokości 5 226 814,29 zł zgodnie z tabelą Nr 3 § 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 650 387,90 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów § 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 722 773,41 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 2 373 161,31 zł zgodnie z tabelą Nr 4 § 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1.zaciągniętych kredytów: ? na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000,00 zł ? spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 686 868,00 zł § 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 210 000,00 zł 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości ? 90 000,00 zł § 7. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości 285 000,00 zł.

Id: WKOJC-RFLJH-WZAWA-OYYKZ-LVCCO. Podpisany Strona 1

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5 § 9. Ustala się dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6 § 10. Ustala się dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7 § 11. Ustala się zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, zgodnie z tabelą Nr 8 § 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z tabelą nr 9 § 13. Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z tabelą nr 10 § 14. Ustala się zbiorcze zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 § 15. Ustala się dochody w wysokości 230 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 193 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 37 000,00 zł § 16. Ustala się dochody w wysokości 45 000,00 zł wynikające z art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity z 2008r., Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami/ oraz wydatki na zadania określone w/w ustawie w wysokości 45 000,00 zł § 17. Upoważnia się Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Rad Osiedlowych do dysponowania środkami finansowymi do wysokości określonej w tabeli Nr 9 niniejszej uchwały, zaciągania zobowiązań do wysokości planu i zatwierdzania wydatków pod względem merytorycznym § 18. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł, 2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu ? w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, ? polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz przesunięciach powodujących utworzenie nowego wydatku majątkowego,

Id: WKOJC-RFLJH-WZAWA-OYYKZ-LVCCO. Podpisany Strona 2

? polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, 3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków miedzy paragrafami w ramach rozdziału, za wyjątkiem przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych wynagrodzeń, 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy § 19. Upoważnia się Wójta Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tyt. rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków § 20. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna mgr inż Stanisław Karbowy

Id: WKOJC-RFLJH-WZAWA-OYYKZ-LVCCO. Podpisany

Strona 3

Załącznik do Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 1 lutego 2011 r.

Id: WKOJC-RFLJH-WZAWA-OYYKZ-LVCCO. Podpisany

Strona 1

Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

w tym: Dział Źródło dochodu bieżące 1 010 Rolnictwo i łowiectwo - wpływy z różnych dochodów - środki z tytułu art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 020 Leśnictwo - czynsz obwody łowieckie 600 Transport i łączność -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jenodtskami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy - wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 710 Działalność usługowa Id: WKOJC-RFLJH-WZAWA-OYYKZ-LVCCO. Podpisany 2 3 2 021 545,32 2 000,00 2 019 545,32 600,00 600,00 704 352,00 92 664,00 4 2 000,00 2 000,00 0 600,00 600,00 92 664,00 92 664,00 dotacje 5 0 0 0 0 0 92 664,00 92 664,00 Dochody ogółem: Dochody w tym środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 0 0 0 0 0 0 0 Dochody w tym środki z tytułu art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 0 0 0 0 0 2 019 545,32 0 2 019 545,32 0 0 0 0

inne 7 2 000,00 2 000,00 0 600,00 600,00 0 0

majątkowe 8 2 019 545,32 0,00 2 019 545,32 0 0

dotacje 9

inne 11 0 0 0 0 0 0 0

611 688,00 611 688,00 0 0

611 688,00 2 346 980,00 447 712,00

0 545 712,00 447 712,00

0 0 0

0 0 0

0 545 712,00 447 712,00

611 688,00 611 688,00 1 801 268,00 0 0 0

0 0 0

0 1 801 268,00 0

1 268,00 1 800 000,00 3 000,00 95 000,00 31 000,00

0 0 3 000,00 95 000,00 31 000,00

0 0 0 0 1 000,00

0 0 0 0 0

0 0 3 000,00 95 000,00 30 000,00

1 268,00 1 800 000,00 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 268,00 1 800 000,00 0 0 0 Strona 2

- wpływy z usług - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek od spadków i darowizn - opłata targowa - opłata skarbowa - inne opłaty stanowiące dochody gminy - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - opłaty lokalne pobierane przez jst na podstawie Id: WKOJC-RFLJH-WZAWA-OYYKZ-LVCCO. Podpisany

30 000,00 1 000,00 66 284,00 66 284,00

30 000,00 1 000,00 66 284,00 66 284,00

0 1 000,00 66 284,00 66 284,00

0 0 0 0

30 000,00 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0

0

0

0

0

0

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0

0

0

0

0

0

400,00 400,00

400,00 400,00

400,00 400,00

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

17 364 230,00 8 000,00 233 000,00 7 092 330,00 308 000,00 13 000,00 255 000,00 320 000,00 20 000,00 50 000,00 40 000,00 7 000,00 230 000,00 2 000,00

17 364 230,00 8 000,00 233 000,00 7 092 330,00 308 000,00 13 000,00 255 000,00 320 000,00 20 000,00 50 000,00 40 000,00 7 000,00 230 000,00 2 000,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 364 230,00 8 000,00 233 000,00 7 092 330,00 308 000,00 13 000,00 255 000,00 320 000,00 20 000,00 50 000,00 40 000,00 7 000,00 230 000,00 2 000,00

0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 3

odrębnych ustaw - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy - zwrot z funduszu sołeckiego 30 % 801 Oświata i wychowanie - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - wpływy z usług - środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 851 Ochrona zdrowia -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 852 Pomoc społeczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 585 900,00 200 000,00 16 705 861,00 15 283 391,00 46 540,00 1 303 700,00 50 000,00 22 230,00 3 726 851,25 35 220,00 1 239 457,00 2 452 174,25 154,00 154,00 3 652 645,00 324 000,00 8 585 900,00 200 000,00 16 705 861,00 15 283 391,00 46 540,00 1 303 700,00 50 000,00 22 230,00 3 726 851,25 35 220,00 1 239 457,00 2 452 174,25 154,00 154,00 3 652 645,00 324 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 154,00 154,00 3 623 445,00 324 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 452 174,25 0 0 2 452 174,25 0 0 0 0 8 585 900,00 200 000,00 16 705 861,00 15 283 391,00 46 540,00 1 303 700,00 50 000,00 22 230,00 1 274 677,00 35 220,00 1 239 457,00 0 0 0 29 200,00 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 775 609,00

2 775 609,00

2 775 609,00

0

0

0

0

0

0

4 700,00

4 700,00

4 700,00

0

0

0

0

0

0

8 079,00

8 079,00

8 079,00

0

0

0

0

0

0

162 240,00

162 240,00

162 240,00

0

0

0

0

0

0

Id: WKOJC-RFLJH-WZAWA-OYYKZ-LVCCO. Podpisany

Strona 4

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - inne opłaty stanowiące dochody gminy 926 Kultura fizyczna - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów OGÓŁEM

79 319,00 101 800,00 167 698,00 10 000,00

79 319,00 101 800,00 167 698,00 10 000,00

79 319,00 101 800,00 167 698,00 0

0 0 0 0

0 0 0 10 000,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 000,00 18 200,00 45 000,00 45 000,00 747 000,00 670 000,00 77 000,00 47 415 402,57

1 000,00 18 200,00 45 000,00 45 000,00 747 000,00 670 000,00 77 000,00 42 982 901,25

0 0 0 0 0 0 0 3 786 447,00

0 0 0 0 0 0 0 2 452 174,25

1 000,00 18 200,00 45 000,00 45 000,00 747 000,00 670 000,00 77 000,00 36 744 280,00

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 019 545,32

0 0 0 0 0 0 0 1 801 268,00

4 432 501,32 611 688,00

Id: WKOJC-RFLJH-WZAWA-OYYKZ-LVCCO. Podpisany

Strona 5

Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

w tym: z tego wydatki jednostek budżetowych wydatki wynagrodzenia związane i składki od z realizacją nich naliczane ich zadań statutowych 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000,00 7 2 000,00 0 0 2 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00 6 000,00 469 824,00 125 000,00 92 664,00 252 160,00 852 104,00 dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane świadczenia z udziałem na rzecz osób środków, fizycznych o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2i 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dział Rozdział

Nazwa

Wydatki bieżące

wypłaty z tytułu obsługa poręczeń długu i gwaranc ji

1 010

2 Rolnictwo i łowiectwo 01009 01030 01095 Spółki wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Leśnictwo 02095 Pozostała działalność Handel 50095 Pozostała działalność Transport i łączność 60004 60014 60016

3

4 67 552,00 59 352,00 6 200,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00 6 000,00 469 824,00 125 000,00 92 664,00 252 160,00 858 104,00

5 2 000,00 0 0 2 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00 6 000,00 469 824,00 125 000,00 92 664,00 252 160,00 858 104,00

8 65 552,00 59 352,00 6 200,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

020

500

600

Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa

700

Id: WKOJC-RFLJH-WZAWA-OYYKZ-LVCCO. Podpisany

Strona 6

70004 70005 70095 710 71013 71035 71095 750 75011 75022 75023 75075 75095 751

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa Prace geodezyjne i katograficzne /nieinwestycyjne/ Cmentarze Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

121 600,00 36 504,00 700 000,00 60 400,00

121 600,00 36 504,00 700 000,00 60 400,00

0 6 000,00 0 0

121 600,00 30 504,00 700 000,00 60 400,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

29 400,00 30 000,00 1 000,00 3 140 097,00 251 677,00 228 000,00 2 603 420,00 52 000,00 5 000,00

29 400,00 30 000,00 1 000,00 2 944 837,00 250 757,00 38 660,00 2 598 420,00 52 000,00 5 000,00

0 0 0 2 220 772,00 192 108,00 0 2 028 664,00 0 0

29 400,00 30 000,00 1 000,00 724 065,00 58 649,00 38 660,00 569 756,00 52 000,00 5 000,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 195 260,00 920,00 189 340,00 5 000,00 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 500,00

2 500,00

0

2 500,00

0

0

0

0

0

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 500,00

2 500,00

0

2 500,00

0

0

0

0

0

754

124 900,00

95 400,00

26 595,00

68 805,00

9 500,00

20 000,00

0

0

0

75404 75412 75414 756

Komendy wojewódzkie policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

9 500,00 115 000,00 400,00

0 95 000,00 400,00

0 26 595,00 0

0 68 405,00 400,00

9 500,00 0 0

0 20 000,00 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

118 500,00

118 500,00

13 553,00

104 947,00

0

0

0

0

0

Id: WKOJC-RFLJH-WZAWA-OYYKZ-LVCCO. Podpisany

Strona 7

wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia 75818 801 80101 80103 80104 80110 80113 80114 80120 80130 80146 80148 80195 851 85153 85154 85195 Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność 118 500,00 118 500,00 13 553,00 104 947,00 0 0 0 0 0

757

563 520,23

0

0

0

0

0

0

0 563 520,23

563 520,23

0

0

0

0

0

0

0 563 520,23

758

300 000,00 300 000,00 26 053 929,15 8 908 388,55 268 330,00 3 605 378,00 6 106 957,00 211 420,00 639 600,00 1 368 300,00 337 500,00 116 639,00 2 003 637,00 2 487 779,60 244 154,00 37 000,00 187 000,00 20 154,00

300 000,00 300 000,00 22 467 954,55 8 476 158,55 251 210,00 3 438 558,00 5 748 352,00 166 000,00 637 600,00 1 289 300,00 292 000,00 116 639,00 1 999 137,00 53 000,00 234 154,00 37 000,00 177 000,00 20 154,00

0 0 18 187 609,00 7 240 230,00 229 800,00 2 923 558,00 4 906 752,00 51 800,00 555 600,00 1 126 200,00 202 000,00 0 922 669,00 29 000,00 70 000,00 14 000,00 56 000,00 0

300 000,00 300 000,00 4 280 345,55 1 235 928,55 21 410,00 515 000,00 841 600,00 114 200,00 82 000,00 163 100,00 90 000,00 116 639,00 1 076 468,00 24 000,00 164 154,00 23 000,00 121 000,00 20 154,00

0 0 61 620,00 2 300,00 0 11 500,00 0 45 420,00 0 0 0 0 0 2 400,00 10 000,00 0 10 000,00 0

0 0 1 034 475,00 429 930,00 17 120,00 155 320,00 299 505,00 0 2 000,00 79 000,00 15 500,00 0 4 500,00 31 600,00 0 0 0 0

0 0 2 489 879,60 0 0 0 59 100,00 0 0 0 30 000,00 0 0 2 400 779,60 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Id: WKOJC-RFLJH-WZAWA-OYYKZ-LVCCO. Podpisany

Strona 8

852 85203 85212

Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 85415 85446 85495 Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90003 90013 90015 90095 Oczyszczanie miast i wsi Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

4 706 659,00 324 000,00 2 786 609,00

933 635,00 0 81 842,00

653 029,00 0 59 015,00

280 606,00 0 22 827,00

334 000,00 324 000,00 10 000,00

3 439 024,00 0 2 694 767,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

85213

12 779,00

12 779,00

0

12 779,00

0

0

0

0

0

85214 85215 85216 85219 85228 85295 854

402 240,00 200 000,00 79 319,00 679 572,00 24 442,00 197 698,00 996 621,00 979 476,00 8 000,00 7 745,00 1 400,00 405 850,00 91 850,00 9 000,00 300 000,00 5 000,00 1 351 600,00 985 000,00

130 000,00 0 0 679 572,00 24 442,00 5 000,00 925 832,00 918 087,00 0 7 745,00 0 405 850,00 91 850,00 9 000,00 300 000,00 5 000,00 25 600,00 0

0 0 0 569 572,00 24 442,00 0 840 000,00 840 000,00 0 0 0 18 200,00 15 200,00 3 000,00 0 0 0 0

130 000,00 0 0 110 000,00 0 5 000,00 85 832,00 78 087,00 0 7 745,00 0 387 650,00 76 650,00 6 000,00 300 000,00 5 000,00 25 600,00 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 326 000,00 985 000,00

272 240,00 200 000,00 79 319,00 0 0 192 698,00 70 789,00 61 389,00 8 000,00 0 1 400,00 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

900

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

921

Id: WKOJC-RFLJH-WZAWA-OYYKZ-LVCCO. Podpisany

Strona 9

92116 92120 92195 926 92601 92604 92605

Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej OGÓŁEM

335 000,00 6 000,00 25 600,00 2 066 990,00 118 350,00 1 815 000,00 133 640,00 41 538 200,38

0 0 25 600,00 1 935 390 118 350,00 1 808 400,00 8 640,00 31 786 980,55

0 0 0 1 025 930,00 53 400,00 972 530,00 0 23 061 688,00

0 0 25 600,00 909 460,00 64 950,00 835 870,00 8 640,00 8 725 292,55

335 000,00 6 000,00 0 125 000,00 0 0 125 000,00 1 931 672,00

0 0 0 6 600,00 0 6 600,00 0 4 766 148,00

0 0 0 0 0 0 0 2 489 879,60

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0,00 563 520,23

Id: WKOJC-RFLJH-WZAWA-OYYKZ-LVCCO. Podpisany

Strona 10

Tabela Nr 3 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2011

w tym: w tym: wydatki majatkowe 6 2 539 194,90 2 226 340,58 wydatki na inwestycje programy art.. i zakupy 5 ust. 1 pkt inwestycyjne 2 i3 7 2 539 194,90 2 226 340,58 8 2 539 194,90 2 226 340,58 zakup wniesienie i objęcie wkładów akcji do spółek i udziałó prawa w handl. 10 0 0 0 0 11 0 0

Dz.

Rozdz.

Nazwa

dotacje

1 010

2 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

3

9

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Kontynuacja ochrony torfowiska Zapadź i zbiornika GZWP 346 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra Gmina Miedźna Etap II, III, IV 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom Socjalny we Frydku - Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna- Dom Socjalny w Górze - Przebudowa obiektów kultury w Gminie Miedźna - Dom Socjalny w Grzawie - Poprawa jakości życia poprzez budowę chodników wraz z oświetleniem w Woli 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe - Modernizacja dróg i chodników na drogach powiatowych 60016 Drogi publiczne gminne - Odbudowa i modernizacja mostu " Bronisław" na rzece Wiśle w Woli, ul. Oświęcimska w km 0+512 - Wyłożenie płytami ażurowymi nawierzchni parkingu przy ul. Szkolnej w Woli - Modernizacja drogi bocznej na ul. Korfantego do nr 73 w Gilowicach, - Modernizacja nawierzchni ul. Poznańskiej w Górze, - Modernizacja nawierzchni ul. Różanej w Woli, - Wykonanie parkingów na osiedlu Wola II, - Przebudowa dróg na terenach inwestycyjnych w Woli - Modernizacja nawierzchni na ulicy Rajskiej w Gilowicach 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Modernizacja obiektów komunalnych

312 854,32

312 854,32

312 854,32

0

0

0

1 216 627,00 100 000,00 1 116 627,00

1 216 627,00 100 000,00 1 116 627,00

0 100 000,00 0 100 000,00 0 0

0 0 0

0 0 0

90 000,00 90 000,00

90 000,00 90 000,00

0 0

0 0

0 0

0 0

Id: WKOJC-RFLJH-WZAWA-OYYKZ-LVCCO. Podpisany

Strona 11

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy Gmin - Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Miedźna 75095 Pozostała działalność - "Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego" - "Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego"

264 714,39 100 000,00

264 714,39 100 000,00

0

0

0

0

164 714,39

164 714,39

0

0

0

0

851

OCHRONA ZDROWIA 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Zakup kserokopiarki 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -Opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni przeciwpowodziowej przy ul. Powstańców w Woli, - Budowa oświetlenia na ulicy Granicznej w Gilowicach 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Modernizacja domu socjalnego w Grzawie 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe - Budowa zespołu boisk sportowych w Woli, Gmina Miedźna rejon ulic Lipowej i Pszczyńskiej (działki nr 1897/31, 1850/31) - Wyposażenie stadionu sportowego LKS "Nadwiślan" w Górze, - Modenizacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku w Miedźnej przy ul. Wiejskiej, - Wyposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjny przy ul. Potokowej we Frydku

6 000,00 6 000,00 29 200,00 29 200,00

6 000,00 6 000,00 29 200,00 29 200,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

14 982,00 14 982,00 1 066 096,00 1 066 096,00

14 982,00 14 982,00 1 066 096,00 1 066 096,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

5 226 814,29

5 226 814,29

2 539 194,90 100 000,00

0

0

Id: WKOJC-RFLJH-WZAWA-OYYKZ-LVCCO. Podpisany

Strona 12

Tabela Nr 4 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

L.p. 1 1. 2. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem: 1. 2. 3. Spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizow. z udziałem środków Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych kredytów na finansowanie zadań realizow. z udziałem środków Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 963 992 992 Nazwa 2 Przychody ogółem: 952 950 § 3 Kwota 4 1 722 773,41 686 868,00 1 035 905,41 2 373 161,31 228 961,00 28 236,00 2 115 964,31

Id: WKOJC-RFLJH-WZAWA-OYYKZ-LVCCO. Podpisany

Strona 13

Tabela Nr 5 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2011

Wydatki ogółem (5+8) 4 66 284,00 2 500,00 154,00 324 000,00 2 775 609,00 4 700,00 3 173 247,00 66 284,00 2 500,00 154,00 324 000,00 2 775 609,00 4 700,00 3 173 247,00 z tego: Wydatki bieżące 5 66 284,00 2 500,00 154,00 324 000,00 2 775 609,00 4 700,00 3 173 247,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 65 805,00 0 0 0 59 015,00 0 124 820,00 dotacje 7 0 0 0 324 000,00 0 0 324 000,00 Wydatki majątkowe 8 0 0 0 0 0 0 0

Dział 1 750 751 851 852

Rozdział 2 75011 75101 85195 85203 85212 85213

Dochody ogółem 3

Ogółem

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2011

Dział 1 750 852 852

Rozdział 2 75011 85203 85212

§ 3 2350 2350 2350

Kwota 4 900,00 2 900,00 55 000,00

Ogółem

58 800,00

Id: WKOJC-RFLJH-WZAWA-OYYKZ-LVCCO. Podpisany

Strona 14

Tabela Nr 6 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2011

Wydatki ogółem (6+10) 4 z tego: Wydatki bieżące 5 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczne 6 Wydatki majątkowe 7

Dział 1

Rozdział 2

Dochody ogółem 3

710

71035 Ogółem 1 000,00

1 000,00

1 000,00 1 000,00

1 000,00 1 000,00

0 0

0 0

Tabela Nr 7 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2011

z tego: Dział 1 600 600 754 Ogółem Rozdział 2 60014 60016 75414 Dochody ogółem 3 92 664,00 611 688,00 400,00 704 752,00 Wydatki ogółem (6+10) 4 92 664,00 0 400,00 93 064,00 92 664,00 0 400,00 93 064,00 Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 0 0 0 0,00 Wydatki majątkowe 6 0 611 688,00 0 611 688,00

Tabela Nr 8 ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI NA ROK 2011

Dział 1 852 Ogółem Rozdział 2 Nazwa 3 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Kwota 4 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Id: WKOJC-RFLJH-WZAWA-OYYKZ-LVCCO. Podpisany

Strona 15

Tabela Nr 9 WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK 2011

Dział 1 020 600 750 754 900 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 921 926 92195 wydatki bieżące 92605 wydatki bieżące OGÓŁEM 4 000,00 500,00 500,00 0 0 6 000,00 4 000,00 5 000,00 5 000,00 4 040,00 4 040,00 25 940,00 600,00 800,00 800,00 2 000,00 2 000,00 8 200,00 2 100,00 14 000,00 14 000,00 0 0 18 000,00 0 0 0 1 000,00 1 000,00 6 000,00 1 600,00 500,00 500,00 1 600,00 1 600,00 6 000,00 0 2 600,00 2 600,00 0 0 6 000,00 1 400,00 2 200,00 2 200,00 0 0 6 000,00 13 700,00 25 600,00 25 600,00 8 640,00 8 640,00 82 140,00 Rozdział 2 02095 wydatki bieżące 60016 wydatki bieżące 75022 wydatki bieżące 75412 wydatki bieżące 90003 wydatki bieżące Wola 3 0 0 0 0 1 000,00 1 000,00 0 0 4 500,00 4 500,00 Wola I 4 1 000,00 1 000,00 7 000,00 7 000,00 900,00 900,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 Wola II 5 0 0 0 0 600,00 600,00 0 0 4 800,00 4 800,00 Miedźna 6 0 0 0 0 1 000,00 1 000,00 0 0 3 000,00 3 000,00 Góra 7 0 0 0 0 1 500,00 1 500,00 0 0 3 500,00 3 500,00 Grzawa 8 0 0 0 0 700,00 700,00 0 0 3 200,00 3 200,00 Frydek 9 0 0 0 0 1 040,00 1 040,00 0 0 2 360,00 2 360,00 3 200,00 3 200,00 Gilowice 10 0 0 0 0 600,00 600,00 0 Ogółem 11 1 000,00 1 000,00 7 000,00 7 000,00 7 340,00 7 340,00 3 000,00 3 000,00 29 560,00 29 560,00

Id: WKOJC-RFLJH-WZAWA-OYYKZ-LVCCO. Podpisany

Strona 16

Tabela Nr 10 PLAN WYDATKÓW - FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2011

Dział Rozdział Razem 125 142,00 60016 92109 92601 44 064,00 14 982,00 66 096,00 22 032,00 22 032,00 Frydek 22 032,00 Gilowice 22 032,00 22 032,00 14 982,00 22 032,00 Góra 22 032,00 Grzawa 14 982,00 Miedźna 22 032,00 Wola 22 032,00 22 032,00

Wydatki majątkowe 600 921 926

Ogółem Frydek Gilowice Góra Grzawa Miedźna Wola

125 142,00

22 032,00

22 032,00

22 032,00

14 982,00

22 032,00

22 032,00

Wykaz zadań planowanych w ramach Funduszu Sołeckiego: Wyposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjny przy ul. Potokowej we Frydku - 22 032,00 zł Modernizacja drogi bocznej na ul. Korfantego do nr 73 w Gilowicach - 22 032,00 zł Wyposażenie stadionu sportowego LKS " Nadwiślan " w Górze -22 032,00 zł Modernizacja domu socjalnego w Grzawie - 14 982,00 zł Modernizacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku w Miedźnej przy ul. Wiejskiej - 22 032,00 zł Wyłożenie płytami ażurowymi nawierzchni parkingu przy ul. Szkolnej w Woli - 22 032,00 zł

Id: WKOJC-RFLJH-WZAWA-OYYKZ-LVCCO. Podpisany

Strona 17

Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

z tego: Dz. Rozdz. Nazwa Kwota dotacji dla jednostek sektora fin. publicznych 5 6 200,00 w tym: celowa 6 6 200,00 podmiot. 7 dla jednostek w tym: spoza sektora przedm. fin. celowa publicznych 8 9 10 59 352,00 59 352,00 59 352,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00 59 352,00 59 352,00 59 352,00

podmiot. przedm. 11 12

1 010

2 Rolnictwo i łowiectwo 01009 Spółki wodne dotacja dla Spółek Wodnych 01030 Izby rolnicze dotacja - Izby Rolnicze

3

4 65 552,00 59 352,00 59 352,00 6 200,00 6 200,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 61 620,00 2 300,00 2 300,00 11 500,00 11 500,00 45 420,00 45 420,00 2 400,00 2 400,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 334 000,00 324 000,00 324 000,00

600

Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe dotacja na pomoc finansową

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 16 200,00 2 300,00 2 300,00 11 500,00 11 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 16 200,00 2 300,00 2 300,00 11 500,00 11 500,00 45 420,00 45 420,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 45 420,00 45 420,00 45 420,00 45 420,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie policji dotacja na Fundusz Policji

801

Oświata i Wychowanie 80101 Szkoły Podstawowe dotacja dla jst - nauka religii 80104 Przedszkola dotacja jst- przedszkole 80113 Dowożenie uczniów do szkół dotacja dowożenie uczniów 80195 Pozostała działalność dotacja dla jst- ZFŚS

851

Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja dla stowarzyszeń

852

Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia dotacja dla Caritas

324 000,00 324 000,00 324 000,00 324 000,00 324 000,00 324 000,00 Strona 18

Id: WKOJC-RFLJH-WZAWA-OYYKZ-LVCCO. Podpisany

Świadczenia rodzinne, świdczenia z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrot dotacji 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja- instytucja kultury 92116 Biblioteki dotacja- instytucja kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacja - ochrona zabytków 926 Kultura fizyczna 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja dla stowrzyszeń Ogółem

10 000,00 10 000,00 1 326 000,00 985 000,00 985 000,00 335 000,00 335 000,00 6 000,00 6 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 2 031 672,00

10 000,00 10 000,00 1 320 000,00 985 000,00 985 000,00 335 000,00 335 000,00

10 000,00 10 000,00 1 320 000,00 985 000,00 985 000,00 335 000,00 335 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 1 461 900,00 141 900,00 1 320 000,00 569 772,00 569 772,00

Id: WKOJC-RFLJH-WZAWA-OYYKZ-LVCCO. Podpisany

Strona 19
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.305.515

  uchwała nr XIV/102/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2012 rok na obszarze gminy Miedźna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.151.281

  uchwała nr VIII/62/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiskko kierownicze, dla których organem prowadząym jest Gmina Miedźna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.200.306

  uchwała nr LII/387/2010 Rady Gminy Miedźna z dnia 7 września 2010r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2972

  uchwała nr XXI/152/2012 Rada Gminy Miedźna z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedźna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.151.281

  uchwała nr VIII/65/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie sołectwa Góra

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1376

  uchwała nr III/20/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1375

  uchwała nr IV/11/11 Rady Gminy Jejkowice z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jejkowice na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1374

  uchwała nr III/7/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu miasta Imielin na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1373

  uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1372

  uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.