Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1378

Tytuł:

uchwała nr V/21/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-05
Organ wydający:Rada Miasta Wojkowice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 76 pozycja: 1378
Hasła:

UCHWAŁA NR V/21/2011 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2011. Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., nr 157, poz. 1240), uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości - 21.998.519 zł, w tym: - dochody bieżące - 18.413.190 zł, - dochody majątkowe - 3.585.329 zł, zgodnie z tabelą nr 1, przedstawioną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości - 29.282.775 zł, w tym: - wydatki bieżące - 20.948.197 zł, - wydatki majątkowe - 8.334.578 zł, zgodnie z tabelą nr 2, przedstawioną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Ustala się dochody z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 1.826.965 zł, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Ustala się wydatki z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 1.826.965 zł, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011r. z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez Gminę na podstawie zawartych umów, w wysokości ? 100.000 zł. § 6. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości - 7.284.256 zł, finansowany przychodami z następujących źródeł: - zaciągniętych pożyczek w kwocie ? 5.549.310 zł, - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie ? 1.734.946 zł. § 7. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości - 8.179.310 zł, z następujących tytułów: - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie ? 2.630.000 zł i

Id: DKVIP-EGQVS-WYZIF-BSBVI-CEFGH. Podpisany Strona 1

- zaciągniętych pożyczek w kwocie ? 5.549.310 zł. § 8. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości - 895.054 zł, z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. § 9. 1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie ? 1.500.000 zł. 2. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu w kwocie ? 5.549.310 zł. § 10. Ustala się dochody budżetu państwa realizowane przez Gminę w wysokości - 48.600 zł, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 5. § 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 20.000 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości ? 520.000 zł, z tego: - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 70.000 zł, - na wydatki majątkowe w wysokości ? 450.000 zł, w tym: na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ? 400.000 zł. § 12. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 6. § 13. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 7. § 14. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. § 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: - zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ustęp 1 niniejszej uchwały, - zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitów wydatków w poszczególnych latach, określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy, - zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy, do wysokości sumy limitów zobowiązań wskazanych dla poszczególnych zadań, - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

Id: DKVIP-EGQVS-WYZIF-BSBVI-CEFGH. Podpisany Strona 2

- przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w zakresie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy (rodzaju) wydatków, - samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie realizacji wydatków bieżących do kwoty ? 1.500.000 zł. § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 17. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje wywieszona na tablicach obwieszczeń w Urzędzie Miasta. § 18. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r roku.

Przewodniczący Rady Miasta mgr Jerzy Podleżyński

Id: DKVIP-EGQVS-WYZIF-BSBVI-CEFGH. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 31 stycznia 2011 r. Zalacznik.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 31 stycznia 2011 r. Zalacznik2.pdf Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 31 stycznia 2011 r. Zalacznik3.pdf Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 31 stycznia 2011 r. Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 31 stycznia 2011 r. Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 31 stycznia 2011 r. Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miasta Wojkowice

Id: DKVIP-EGQVS-WYZIF-BSBVI-CEFGH. Podpisany Strona 4

z dnia 31 stycznia 2011 r. Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 31 stycznia 2011 r. Zalacznik8.pdf

Id: DKVIP-EGQVS-WYZIF-BSBVI-CEFGH. Podpisany

Strona 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.357

  uchwała nr XLI/289/2009 Rady Miasta Wojkowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury i nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Wojkowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.100.163

  uchwała nr XLV/328/2010 Rady Miasta Wojkowice z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Licealnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.92.1753

  ogłoszenie Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010rok położonych na obszarze Gminy Wojkowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1330

  uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Wojkowice poprzez zmianę Regulaminu o której mowa w § 1 niniejszej uchwały

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3585

  uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Miasta Wojkowice z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wojkowice z powodu nieudzielenia absolutorium przed upływem kadencji

porady prawne online

Porady prawne

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1377

  uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1376

  uchwała nr III/20/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1375

  uchwała nr IV/11/11 Rady Gminy Jejkowice z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jejkowice na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1374

  uchwała nr III/7/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu miasta Imielin na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1373

  uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na rok 2011


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.