Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1379

Tytuł:

uchwała nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-05
Organ wydający:Rada Miejska w Zawierciu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 76 pozycja: 1379
Hasła:

UCHWAŁA NR VI/20/11 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie: budżetu miasta Zawiercie na 2011r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?c?, ?e?, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 121 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz.526 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po wysłuchaniu opinii Komisji Gospodarczej, Budżetu i Integracji Europejskiej - Rada Miejska w Zawierciu - uchwala § 1. Ustala się dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu miasta na 2011 rok w następującej wysokości :

1. Dochody ogółem w tym : -dochody bieżące z tego : dochody własne w tym : dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu część oświatowa subwencji ogólnej część równoważąca subwencji ogólnej dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym : środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej -dochody majątkowe z tego : dochody własne dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym : środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 2. Wydatki ogółem w tym : -wydatki bieżące z tego :

Id: GXEFS-KOXDD-DVWIU-UKQXC-RBQIC. Podpisany Strona 1

123.252.963,32 zł 107.961.623,12 zł 68.498.753,- zł 860.000,- zł 20.753.282,- zł 1.524.075,- zł 10.751.492,- zł 3.800,- zł 2.828.175,- zł 323.364,- zł 3.278.682,12 zł 2.964.641,08 zł 15.291.340,20 zł 3.168.450,- zł 12.122.890,20 zł 12.121.390,20 zł 132.028.742,68 zł 108.733.788,42 zł

na zadania własne w tym : wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie zwalczania narkomanii dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej na zadania własne finansowane z budżetu państwa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -wydatki majątkowe z tego : na zadania własne w tym : dotacje na inwestycje 3. Przychody ogółem w tym : -przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -nadwyżki z lat ubiegłych 4. Rozchody ogółem w tym : -spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -spłata zaciągniętych pożyczek

94.826.957,42 zł 860.000,- zł 12.233.220,- zł 10.751.492,- zł 3.800,- zł 2.828.175,- zł 323.364,- zł 23.294.954,26 zł 23.294.954,26 zł 1.375.000,- zł 11.066.075,36 zł 495.000,- zł 10.369.170,36 zł 201.905,- zł 2.290.296,- zł 899.955,- zł 1.390.341,- zł

- Szczegółowe dane zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4. § 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.775.779,36 zł, który sfinansowany zostanie następującymi przychodami :

-zaciąganych pożyczek na rynku krajowym 495.000,- zł

-wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń 8.078.874,36 kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł -nadwyżki z lat ubiegłych 201.905,- zł

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości w wysokości 500.000,- zł. § 4. Ustala się rezerwę celową w wysokości 280.000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. § 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 495.000,- zł. § 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu miasta w następującej wysokości :

-dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę w tym : dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Id: GXEFS-KOXDD-DVWIU-UKQXC-RBQIC. Podpisany

11.159.900,- zł 5.998.000,- zł 3.776.900,- zł 10.000,- zł 1.375.000,- zł

Strona 2

-dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę w tym : dotacje podmiotowe dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego

2.448.320,- zł 858.320,- zł 1.590.000,- zł

- Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 5. § 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w następującej wysokości :

-po stronie przychodów : w tym : dotacja z budżetu miasta z tego : ?dotacje przedmiotowe w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego oraz gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym 5.998.000,- zł -po stronie kosztów : 21.115.401,- zł 5.998.000,- zł 21.095.009,- zł

- Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6. § 8. Ustala się wydatki majątkowe budżetu miasta na 2011r. w wysokości 23.294.954,26 zł. Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 7. § 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8. § 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zawiercia do : - przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu. § 11. Zobowiązuje się wszystkich wykonawców budżetu do : - zapewnienia maksymalnej realizacji wpływów do budżetu, - dokonywania wydatków budżetowych w granicach kwot określonych z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, w planie finansowym, zgodnie

- zlecania zadań w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej inż. Edmund Kłósek

Id: GXEFS-KOXDD-DVWIU-UKQXC-RBQIC. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 stycznia 2011 r. Zalacznik1.xls 1 zestawienie dw Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 stycznia 2011 r. Zalacznik2.xls 2 dochody Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 stycznia 2011 r. Zalacznik3.xls 3 wydatki Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 stycznia 2011 r. Zalacznik4.xls 4 przychody i rozchody Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 stycznia 2011 r. Zalacznik5.xls 5 dotacje z budżetu gminy Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 stycznia 2011 r. Zalacznik6.xls 6 zakłady budżetowe Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 stycznia 2011 r. Zalacznik7.xls 7 wydatki majątkowe Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 stycznia 2011 r. Zalacznik8.xls 8 fundusz sołecki

Id: GXEFS-KOXDD-DVWIU-UKQXC-RBQIC. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.208.365

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010r. oraz informacją o stanie mienia komunalnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1108

  aneks nr 1/2011 Prezydenta Miasta Zawiercie; Wójta Gminy Włodowice z dnia 8 lutego 2011r. do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 27 października 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.979

  aneks nr 02/2012 Prezydenta Miasta Zawiercie; Wójta Gminy Włodowice z dnia 9 lutego 2012r. do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 27 października 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1109

  aneks nr 2/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz; Burmistrza Miasta Poręba; Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 8 lutego 2011r. do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 22 września 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.57.918

  aneks nr 7 Burmistrza Miasta Poręba; Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 5 stycznia 2010r. do Porozumienia Komunalnego z dnia 30 stycznia 2004 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.