Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1381

Tytuł:

uchwała nr VIII/82/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-07
Organ wydający:Rada Miejska w Bytomiu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 77 pozycja: 1381
Hasła:

UCHWAŁA NR VIII/82/11 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 17, poz. 95) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu Damian Doniec

Id: VFBCB-GSYWH-KJPIX-YZBDY-OIFLK. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VIII/82/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2011 r. Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego § 1. Prezydent Bytomia dokonuje analizy wniosku, ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatywy lokalnej oraz dokonuje oceny wniosku według kryteriów określonych w § 2. § 2. 1. Wnioskom o realizację zadania publicznego przyznawane są punkty w obrębie każdego z kryteriów oceny. Otrzymaną w obrębie każdego kryterium liczbę punktów mnoży się przez wagę kryterium. Następnie sumuje się punkty otrzymane przez dane zadanie w obrębie wszystkich kryteriów. Powyższe stanowi podstawę do ustalenia kolejności realizacji zadań według sumy uzyskanych punktów. 2. Oceny wniosku dokonuje się biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe: Maksymalna liczba Waga punktów 1-6 2

Kryteria oceny Kryterium I Obszar wnioskowanych działań 1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego 2) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 3) działalność w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 4) działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa 5) działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 6) działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, działalność charytatywna, działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu Kryterium II Zgodność wniosku z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi Miasta Bytomia Kryterium III Doświadczenie w realizacji zadań objętych wnioskiem Kryterium IV Racjonalność i efektywność wydatków Kryterium V Udział finansowy wnioskodawcy w realizacji zadania - 0% wartości zadania - do 20 % wartości zadania

6

2

5

2

4 3 2 1 0-1 0-2 0-3 0-5 0 1

2 2 2 2 2 1 1 3 3 3

Id: VFBCB-GSYWH-KJPIX-YZBDY-OIFLK. Podpisany

Strona 2

- powyżej 20 % do 40 % wartości zadania - powyżej 40 % do 60 % wartości zadania - powyżej 60 % do 80 % wartości zadania - powyżej 80 % wartości zadania Kryterium VI Udział rzeczowy wnioskodawcy w realizacji zadania - 0% wartości zadania - do 20 % wartości zadania - powyżej 20 % do 40 % wartości zadania - powyżej 40 % do 60 % wartości zadania - powyżej 60 % do 80 % wartości zadania - powyżej 80 % wartości zadania Kryterium VII Wkład własny wnioskodawcy w formie pracy społecznej Kryterium VIII Stan przygotowania zadania (dostarczenie poniższych załączników) - dla zadań inwestycyjnych: dokumentacja projektowa z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz przygotowanym wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem zamiaru budowy - dla zadań nieinwestycyjnych: harmonogram rzeczowo-czasowy, wstępny szczegółowy budżet zadania (metodologia obliczenia) - dla zadań inwestycyjnych: dokumentacja projektowa bez przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego - dla zadań nieinwestycyjnych: wstępny budżet zadania - dla zadań inwestycyjnych: koncepcja określająca szczegółowy zakres rzeczowy i szacunkowy koszt zadania - dla zadań nieinwestycyjnych: szacunkowy koszt zadania Kryterium IX Zaangażowanie środków budżetowych - do 10.000 zł - powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - powyżej 30.000 zł do 50.000 zł - powyżej 50.000 zł do 100.000 zł - powyżej 100.000 zł do 150.000 zł - powyżej 150.000 zł do 200.000 zł - powyżej 200.000 zł do 250.000 zł - powyżej 250.000 zł do 300.000 zł - powyżej 300.000 zł do 350.000 zł - powyżej 350.000 zł

2 3 4 5 0-5 0 1 2 3 4 5 0-6 1-3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2

3

2

2

2

1

2

1-10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Id: VFBCB-GSYWH-KJPIX-YZBDY-OIFLK. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.254.394

  uchwała nr XLVI/753/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.403

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.2313

  uchwała nr 35/VI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 17/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.686

  uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1380

  uchwała nr IV/034/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1379

  uchwała nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1378

  uchwała nr V/21/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1377

  uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1376

  uchwała nr III/20/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na rok 2011


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.