Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1382

Tytuł:

uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzycach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-07
Organ wydający:Rada Gminy Gorzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 77 pozycja: 1382
Hasła:POMOC SPOŁECZNA

UCHWAŁA NR V/30/11 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzycach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr.180, poz. 1493 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwala się, co następuje: § 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Gorzyce, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. § 2. Tryb powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 1. Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej ?Zespołem? powołuje Wójt Gminy Gorzyce w drodze zarządzenia. 2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy Gorzyce liczbie od 7 do 10 osób: 1)Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, 2)Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzycach, 3)Komisariatu Policji w Gorzycach, 4)placówek oświatowych z terenu Gminy Gorzyce, 5)placówek służby zdrowia, 6)organizacji pozarządowych, w szczególności działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 7)kuratorzy sądowi, 3. W skład Zespołu mogą wchodzić prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śl 4. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu. § 3. Tryb odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Wójt Gminy odwołuje członka zespołu przed upływem kadencji: 1)na jego wniosek, 2)na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem, 3)na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach, 4)w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, § 4. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego 1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata. 2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Gorzyce w terminie 30 dni od daty zawarcia Porozumień z podmiotami, o których mowa w § 2 ust.4. 3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym. 4. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Zespołu, spośród jego członków większością głosów w głosowaniu jawnym.

Id: OTGUN-ZDYKL-QVDXT-UPSHI-NYBFB. Podpisany Strona 1 z 2

5. Szczegółowy zakres prac zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza Zespołu oraz tryb ich odwoływania zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Gorzyce. 6. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, a gdy nie jest to możliwe- zastępca przewodniczącego lub sekretarz Zespołu, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia. 7. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 8. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej połowa członków. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. 9. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół zawierający w szczególności: informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia. 10. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie. 11. Grupy robocze składają informację Zespołowi o wynikach swej pracy. 12. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy Gorzyce sprawozdań z pracy Zespołu w terminach: 1)do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy ? sprawozdania półroczne, 2)do 31 stycznia roku następnego po roku, którego sprawozdanie dotyczy- sprawozdanie roczne. 13. Jawność posiedzenia zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych. 14. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. 15. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach przy ul. Raciborskiej 27 16. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Krzysztof Małek

Id: OTGUN-ZDYKL-QVDXT-UPSHI-NYBFB. Podpisany

Strona 2 z 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/23/2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bytnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.406

  uchwała Nr XVI/150/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.685

  uchwała Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Łuków z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/82/12 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrówku-Kolonii oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Nie udzielenie absolutorium

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnych konsekwencji dla jednego z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zgromadzenie (...)

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Uprawnieni do powołania członka rady nadzorczej

  W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, że rada nadzorcza składa się z czterech lub sześciu osób, powoływanych na okres trzech lat, przy czym zgromadzenie wspólników (...)

 • Powołanie Rady Fundacji

  Chcę założyć fundację. Z mocy prawa wchodzę - jako fundator - do rady fundacji. Czy jako fundator mogę mieć w radzie fundacji większość głosów, czy też obowiązuje (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1381

  uchwała nr VIII/82/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1380

  uchwała nr IV/034/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1379

  uchwała nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1378

  uchwała nr V/21/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1377

  uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Miedźna z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2011


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.