Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1383

Tytuł:

uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/294/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także zasad obniżania lub zwalniania z czynszu dzierżawnego, czynszu za najem lokali użytkowych, czynszu za dzierżawę gruntów i budynków w celach reklamowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-07
Organ wydający:Rada Gminy Gorzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 77 pozycja: 1383
Hasła:NIERUCHOMOŚCI

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY GMINY GORZYCE z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/294/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także zasad obniżania lub zwalniania z czynszu dzierżawnego, czynszu za najem lokali użytkowych, czynszu za dzierżawę gruntów i budynków w celach reklamowych. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 37 ust 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwala się, co następuje: § 1. W załączniku do Uchwały nr XXXIV/294/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15.10.2009 r. skreśla się treść § 3 ust. 1 i wprowadza nową treść w brzmieniu: ? Podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, do którego znajduje zastosowanie § 3 pkt 1 lub § 4 pkt 2-4 lub § 5 uchwały, zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis następujących informacji i dokumentów: 1)informacji określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 Nr 53 poz. 311); 2)zaświadczeń lub oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.) § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Krzysztof Małek

Id: UPTHN-XQFAL-MHIEP-LBLMW-XGUEV. Podpisany

Strona 1 z 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.54.1361

  uchwała nr XXXIV/234/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu targowisk w miejscowości Gorzyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.54.1363

  uchwała nr XXXIV/239/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gorzyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2736

  uchwała nr LII/340/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowisk w miejscowości Gorzyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.54.1362

  uchwała nr XXXIV/235/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.2741

  uchwała nr LIII/349/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2010r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2011.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1382

  uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzycach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1381

  uchwała nr VIII/82/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1380

  uchwała nr IV/034/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1379

  uchwała nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1378

  uchwała nr V/21/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.