Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1384

Tytuł:

uchwała nr V/21/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-07
Organ wydający:Rada Miasta Imielin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 77 pozycja: 1384
Hasła:STYPENDIA,NAGRODY,WYRÓŻNIENIA

UCHWAŁA NR V/21/2011 RADY MIASTA IMIELIN z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z 2010 roku z późn. zm.) Rada Miasta Imielin uchwala: § 1. 1. Stypendia sportowe dla zawodników są wyrazem uznania władz samorządu miasta Imielin za ich wkład we współtworzeniu i podnoszeniu poziomu sportu w mieście, a także promocję Imielina na sportowych arenach świata, Europy i kraju. 2. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi w dyscyplinach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określa corocznie Rada Miasta Imielin w budżecie miasta. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin. § 4. Traci moc Uchwała Nr XXIII/105/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym. § 5. Wnioski stypendialne złożone i nie rozpatrzone według uchwały określonej w § 4 będą rozpatrzone na podstawie niniejszej uchwały. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin Bernadeta Ficek

Załącznik do Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik1 i 2.pdf 1- Wykaz dyscyplin sportowych; 2- Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin.

Id: LGTLK-EVXMA-HFPOA-PZKEA-SVQPA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.127.4058

  uchwała nr IX/86/11 Rady Miasta Otwock z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2847

  uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Lipno z dnia 16 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.92.1699

  uchwała nr 71/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.16.565

  uchwała nr V/16/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 stycznia 2011r. określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.83.2657

  uchwała nr IV/34/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania a także rodzajów i wysokości stypendiów sportowych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1383

  uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/294/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także zasad obniżania lub zwalniania z czynszu dzierżawnego, czynszu za najem lokali użytkowych, czynszu za dzierżawę gruntów i budynków w celach reklamowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1382

  uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzycach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1381

  uchwała nr VIII/82/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1380

  uchwała nr IV/034/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.1379

  uchwała nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2011r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.