Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1385

Tytuł:

uchwała nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jankowice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-07
Organ wydający:Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 77 pozycja: 1385
Hasła:

UCHWAŁA NR IV/26/2011 RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jankowice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4, ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 20 lipca 2010 roku, Nr 130, poz. 871), oraz po stwierdzeniu zgodności planu miejscowego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska, uchwalonego Uchwałą Nr XLII/387/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 1 października 2009 roku, Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jankowice. Rozdział 1. Przepisy ogólne § 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jankowice, zwany w dalszej części niniejszej uchwały planem, obejmuje obszar o powierzchni 406,30 ha, w granicach określonych Uchwałą Nr XXXV/321/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 lutego 2009 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jankowice. 2. Celem przepisów planu jest ustalenie przeznaczenia terenów, sposobów ich zagospodarowania oraz kształtowania zabudowy w sołectwie Jankowice, w aspekcie ochrony, w szczególności wartości krajobrazowych i przyrodniczych. § 2. 1. Plan składa się z tekstu planu, który stanowi treść niniejszej uchwały oraz rysunku planu będącego załącznikiem nr 1 do uchwały, którego ustalenia graficzne zostały przedstawione na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:2000 oraz, który zawiera wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska. 2. Do niniejszej uchwały dołącza się następujące załączniki, stanowiące jej integralną część: 1) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do niniejszego planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, zapisane w formie tekstowej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapisane w formie tekstowej i stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Przedmiot planu stanowią ustalenia wyrażone w postaci: 1) 1)obowiązujących ustaleń tekstowych stanowiących: a) przepisy ogólne - Rozdział 1, b) przepisy dotyczące przeznaczenia terenów, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym gabarytów obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy Rozdział 2,

Id: EVXQB-KRADG-RLDCK-XJTEV-PBUDY. Podpisany Strona 1

c) przepisy dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości - Rozdział 3, d) przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, wymagań, wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - Rozdział 4, e) przepisy dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - Rozdział 5, f) przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy - Rozdział 6, g) przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - Rozdział 7, h) przepisy dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - Rozdział 8, i) przepisy dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 - Rozdział 9, j) przepisy końcowe - Rozdział 10; 2) obowiązujących ustaleń graficznych na rysunku planu, określających: a) granice obszaru objętego planem, b) linie rozgraniczające tereny objęte planem, o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, c) symbol literowy C identyfikujący jednostkę planistyczną ? sołectwo Jankowice, d) symbole literowe identyfikujące tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi: - MN ? tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej, - U ? tereny zabudowy usługowej, - UT ? teren usług turystycznych, - US ? tereny usług sportu i rekreacji, - R ? tereny rolnicze, - RM ? tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwie hodowlanym (stadnina koni), - RH ? teren obsługi zabudowy zagrodowej w gospodarstwie hodowlanym, - RO ? tereny upraw ogrodniczych i sadowniczych, - ZL ? tereny lasów, - ZP ? tereny zieleni urządzonej, - ZI ? tereny zieleni izolacyjnej, - WS ? tereny wód powierzchniowych, śródlądowych, - KPR ? teren wydzielonej ścieżki pieszo ? rowerowej, - KPK ? tereny wydzielonych ciągów pieszo ? jezdnych, - KDG ? teren drogi publicznej klasy główna, - KDD ? tereny dróg publicznych klasy dojazdowa, - KS ? teren wydzielonych czasowych miejsc postojowych, - KDW ? tereny dróg wewnętrznych, - ITK ? teren urządzeń i sieci kanalizacyjnych (lokalna oczyszczalnia ścieków); e) linie zabudowy obowiązujące,

Id: EVXQB-KRADG-RLDCK-XJTEV-PBUDY. Podpisany

Strona 2

f) linie zabudowy nieprzekraczalne, g) oznaczenia zasięgów wydzielonych, w ramach obszaru objętego planem, stref podlegających ochronie, w tym na mocy przepisów odrębnych, lub mających wpływ na rozwiązania funkcjonalno ? przestrzenne, w których mieszczą się: - strefa ochrony archeologicznej (w której mieszczą się stanowiska archeologiczne, nie wpisane do rejestru zabytków): ? ślad osadniczy z okresu kultury przeworskiej, faza C, ? pozostałości z okresu mezolitu, neolitu, pradziejów i wczesnego średniowiecza (XIV ? XV w.), - strefa ?B? pośredniej ochrony konserwatorskiej, - strefa ?E? ochrony ekspozycji krajobrazu, - strefa techniczna od istniejącej sieci infrastruktury technicznej ? linii napowietrznej elektroenergetycznej średniego napięcia, h) oznaczenia zachowanych, w ramach obszaru objętego planem, obiektów budowlanych o wartościach zabytkowych (proponowanych do wpisania do gminnej ewidencji zabytków), podlegających ochronie na mocy ustaleń planu: - budynki, w tym mieszkalne, - kaplice, - krzyże przydrożne, - ?czerwony mostek? (przepust pod drogą wojewódzką DW 919), i) oznaczenia istniejących, w ramach obszaru objętego planem, obiektów małej architektury, stanowiących dobro kultury współczesnej, podlegających ochronie na mocy ustaleń planu: - kapliczka słupowa, - krzyż przydrożny, j) oznaczenia istniejących, pojedynczych tworów przyrody żywej ? okazałych drzew (proponowanych do ustanowienia w formie pomników przyrody), podlegających ochronie na mocy ustaleń planu: dębu szypułkowego usytuowanego przy placu zabaw, przy ulicy Raciborskiej oraz jesionu wyniosłego usytuowanego obok bramy budynku dawnej karczmy Struziny, przy ulicy Raciborskiej 20. 3) Rysunek planu, obok obowiązujących ustaleń graficznych, o których mowa w ustępie 3, punkcie 2 zawiera oznaczenia informacyjne, w których mieszczą się: 4. Rysunek planu, obok obowiązujących ustaleń graficznych, o których mowa w ustępie 3, punkcie 2 zawiera oznaczenia informacyjne, w których mieszczą się: 1) skala rysunku planu w formie liczbowej i liniowej; 2) historyczny przebieg dróg w ramach Parku Krajobrazowego ?Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich?, obejmującego w całości obszar objęty planem; 3) historyczne nazwy terenów położonych w obszarze objętym planem, 4) istniejące trasy rowerowe, 5) proponowany podział terenów na działki budowlane; 6) proponowany przebieg ścieżki przyrodniczo ? dydaktycznej z tablicami informacyjnymi o występujących walorach przyrodniczych (w formie kładki na przebiegu przez potok i dolinę potoku Raczok); 7) istniejące sieci infrastruktury technicznej: a) linia napowietrzna elektroenergetyczna, średniego napięcia 15 kV, b) linie napowietrzne i kablowe elektroenergetyczne nN do 1kV i oświetlenia ulicznego,

Id: EVXQB-KRADG-RLDCK-XJTEV-PBUDY. Podpisany Strona 3

c) stacje transformatorowe SN/nN, d) sieć wodociągowa. 5. Nie określa się na obszarze objętym niniejszym planem w formie ustaleń tekstowych: sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ? na obszarze objętym niniejszym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych ? tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. 6. Nie określa się na obszarze objętym niniejszym planem w formie ustaleń graficznych: 1) granic terenów zamkniętych oraz granic ich stref ochronnych ? na obszarze objętym niniejszym planem nie występują; 2) granic terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów ? terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ? na obszarze objętym niniejszym planem nie występują. § 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o: 1) uchwale ? należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, której treść stanowi część tekstowa planu i której integralnymi częściami są odpowiednio rysunek planu oraz wymagane rozstrzygnięcia; 2) terenie ? należy przez to rozumieć wydzielony w planie teren, ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi (obejmujący nieruchomości gruntowe lub ich części), oznaczony symbolem; 3) przeznaczeniu terenu ? należy przez to rozumieć rodzaje form zagospodarowania , które jako jedyne są dopuszczone na terenie objętym niniejszym planem; 4) przeznaczeniu podstawowym terenu ? należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu ograniczonego liniami rozgraniczającymi, które powinno dominować na danym terenie, w sposób określony w ustaleniach niniejszego planu; 5) przeznaczeniu uzupełniającym ? należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które wzbogacają lub usprawniają funkcjonowanie przeznaczenia podstawowego terenu w sposób określony w ustaleniach niniejszego planu, albo stanowią istniejące zagospodarowanie, konieczne do uwzględnienia, które może współistnieć z przeznaczeniem podstawowym; 6) wskaźniku intensywności zabudowy ? należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych (powyżej poziomu terenu), wszystkich budynków lokalizowanych na danej działce budowlanej (liczonej w zewnętrznym obrysie ścian bez uwzględnienia tarasów), do powierzchni całkowitej działki, na której usytuowane są te budynki; 7) kondygnacji ? należy przez to rozumieć definicję kondygnacji, zgodnie z § 3 punktem 16 Działu I Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały; 8) kondygnacji nadziemnej ? należy przez to rozumieć definicję kondygnacji nadziemnej, zgodnie z § 3 punktem 18 Działu I Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały; 9) wysokości zabudowy (budynku lub jego części, służącą do określenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku) ? należy przez to rozumieć definicję wysokości budynku, zgodnie z § 6 Działu I Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały;

Id: EVXQB-KRADG-RLDCK-XJTEV-PBUDY. Podpisany

Strona 4

10) linii zabudowy obowiązującej ? należy przez to rozumieć linię regulującą usytuowanie zabudowy na działce budowlanej, wrysowaną na rysunku planu, do której ściana frontowa powinna przylegać na całej długości, z dopuszczeniem: cofnięcia części elewacji frontowej (nie więcej niż 50% na długości frontu elewacji łącznie) oraz wysunięcia przed nią wykuszy, ganków wejściowych, schodów zewnętrznych, balkonów; 11) rzemiośle nieuciążliwym usługowym ? należy przez to rozumieć działalność usługową nie będącą źródłem stanów dokuczliwych dla otoczenia, (w szczególności w zakresie emisji hałasu, drgań, zanieczyszczeń, nieprzyjemnych zapachów), obejmującą wszelkie czynności świadczone w ramach samodzielnej działalności gospodarczej lub innych przedsiębiorstw o podobnym charakterze, na rzecz jednostek gospodarki lub na rzecz ludności, nie tworzące nowych dóbr materialnych, ponadto usługi świadczone w wykonywaniu wolnych zawodów; 12) usługach agroturystycznych ? należy przez to rozumieć świadczenie usług turystycznych w czynnych gospodarstwach rolnych (dla których podstawą działania jest uprawa ziemi lub hodowla, a agroturystyka stanowi dodatkowe źródło dochodu), w zakresie: wynajmu pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów ( w tym wynikających z profilu gospodarstwa); 13) zabudowa letniskowa ? należy przez to rozumieć zabudowę w rozumieniu definicji budynku rekreacji indywidualnej, zgodnie z § 3, punktem 7, Działu I Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały; 14) wymianie kubatury ? należy przez to rozumieć wymianę kubatury (gdzie kubatura jest rozumiana zgodnie z definicja kubatury, zgodnie z § 3 punktem 24 Działu I Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami, na dzień podjęcia niniejszej uchwały), przy zachowaniu dotychczasowej funkcji budynku, (rozumianej w kategoriach funkcji: mieszkalnej, gospodarczej , usługowej); 15) istniejąca zabudowa ? należy przez to rozumieć zabudowę zrealizowaną w obszarze objętym niniejszym planem, na dzień podjęcia niniejszej uchwały; 16) urządzenia infrastruktury technicznej ? należy przez to rozumieć definicję urządzeń, zgodnie z § 143 ust. 2 rozdziału 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603, z późniejszymi zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały ( w tym stację transformatorową 15/0,4 KV); 17) gospodarowanie odpadami, w tym komunalnymi i niebezpiecznymi, zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami ? należy przez to rozumieć gospodarowanie odpadami, w tym komunalnymi i niebezpiecznymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 39, poz. 251, z późniejszymi zmianami). Rozdział 2. Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy § 4. 1. Wyznacza się tereny, wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznacza symbolami wskazanymi w ustępie 2. 2. Dla terenów, o których mowa w ustępie 1 ustala się przeznaczenie podstawowe i uzupełniające (o ile takie zostało ustalone), zgodnie z podanymi w tabeli:

L.p. 1 Nr i symbol terenu: Przeznaczenie podstawowe terenu: Przeznaczenie uzupełniające terenu: - zabudowa zagrodowa istniejąca, - zabudowa letniskowa istniejąca, - rzemiosło istniejące oraz rzemiosło usługowe, nieuciążliwe realizowane w ramach zabudowy Strona 5

- zabudowa mieszkaniowa C1MN ÷ C2MN,C4MN ÷ jednorodzinna, z zastrzeżeniem tiretu C15MNC17MN ÷ C36MN 2, - zabudowa mieszkaniowa

Id: EVXQB-KRADG-RLDCK-XJTEV-PBUDY. Podpisany

jednorodzinna i letniskowa na terenach oznaczonych symbolami: C4MN ÷ C5MN, C12MN ÷ C13MN, C34MN ÷ C35MN - zabudowa usługowa (handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, nieuciążliwego, usług publicznych)

mieszkaniowej jednorodzinnej, - garaże, budynki gospodarcze, - czasowe miejsca postojowe, - uprawy ogrodnicze i sadownicze, - obiekty małej architektury. - budynki zaplecza technicznego i gospodarcze związane z obsługą przeznaczenia podstawowego terenu, - czasowe miejsca postojowe, - obiekty małej architektury.

2

C1U ÷ C3U

3

C1UT

- budynki zaplecza technicznego i gospodarcze związane z obsługą przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego terenu, - usługi turystyczne ( zajazd z częścią - zabudowa mieszkaniowa, związana z obsługą gastronomiczną i noclegową) przeznaczenia podstawowego terenu, - garaże, czasowe miejsca postojowe, - obiekty małej architektury. - usługi, w tym publiczne, - budynki zaplecza, w tym technicznego, związane z obsługą przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego terenu, wiaty, - czasowe miejsca postojowe, - obiekty małej architektury. - istniejące na dzień podjęcia uchwały: wolnostojące budynki gospodarcze (w tym stodoły), wiaty, - obiekty małej architektury, - zadrzewienia i zakrzaczenia. - usługi agroturystyczne ? w tym pensjonat, - garaże, - czasowe miejsca postojowe, - uprawy ogrodnicze i sadownicze, - obiekty małej architektury. - usługi agroturystyczne ? terenowe urządzenia sportowe związane z jazdą na koniach, ujeżdżalnia koni.

4

C1US ÷ C3US

- sport i rekreacja

5

C1R,C3R ÷ C15R

- uprawy rolnicze

6a

C1RM

- zabudowa zagrodowa w gospodarstwie hodowlanym (stadnina koni) - budynek mieszkalny, budynki gospodarcze, - zabudowa zagrodowa w gospodarstwie hodowlanym (stadnina koni) ? budynki inwentarskie, gospodarcze, - uprawy rolnicze, - terenowe urządzenia sportowe związane z jazdą na koniach - uprawy ogrodnicze i sadownicze - lasy - zieleń urządzona - zieleń izolacyjna - wody powierzchniowe śródlądowe -wydzielony ciąg pieszo-rowerowy - wydzielony ciąg pieszo-jezdny - droga publiczna klasy główna - droga publiczna klasy dojazdowa - wydzielone czasowe miejsca postojowe

6b

C2RM

7

C1RH

- budynki gospodarcze związane z obsługą przeznaczenia podstawowego, - obiekty małej architektury. - obiekty małej architektury. - obiekty małej architektury, - czasowe miejsca postojowe na terenie oznaczonym symbolem C3ZI - czasowe miejsca postojowe, - obiekty małej architektury - czasowe miejsca postojowe, - obiekty małej architektury - czasowe miejsca postojowe.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

C1RO ÷ C8RO C1ZL ÷ C24ZL C1ZP ÷ C3ZP C1ZI ÷ C10ZI C1WS ÷ C8WS C1KPR C1KPK÷C6KPK C1KDG C1KDD÷C10KDD C1KS

18 C1KDWC4KDW÷C8KDW - droga wewnętrzna 19 C1 ITK urządzenia i sieci kanalizacyjne, - biologiczna oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych

3. Każdorazowo, w ramach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi obok zagospodarowania, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym (o ile zostało ustalone) dopuszcza się:

Id: EVXQB-KRADG-RLDCK-XJTEV-PBUDY. Podpisany Strona 6

1) drogi wewnętrzne; 2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 3) zieleń urządzoną; 4) ścieżki piesze , ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-jezdne, o ile nie są wykluczone lub ograniczone przedmiotowo w pozostałych przepisach niniejszej uchwały. § 5. Dla terenów: z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami C1MN ÷ C2MN, C4MN ÷ C15MN, C17MN ÷ C36MN oraz dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej na terenach oznaczonych symbolami C4MN ÷ C5MN, C12MN ÷ C13MN, C34MN ÷ C35MN ustala się: 1) zachowanie istniejącej zabudowy, (w tym usytuowanej bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od granicy), z możliwością remontu, przebudowy, rozbudowy, wymiany kubatury oraz rozbiórki (w sytuacji kiedy względy techniczne uniemożliwiają użytkowanie budynku), z zastrzeżeniem warunków dotyczących zabudowy położonej w strefie ?B? pośredniej ochrony konserwatorskiej, o których mowa w § 23; 2) wprowadzenie nowej zabudowy; 3) remont, przebudowę, rozbudowę zabudowy (z zastrzeżeniem warunków dotyczących zabudowy położonej w strefie ?B? pośredniej ochrony konserwatorskiej, o których mowa w § 23), wprowadzenie nowej zabudowy na zasadach: a) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: - na wydzielonej działce budowlanej ustala się realizację co najwyżej jednego budynku mieszkalnego, - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wydzielonej działki budowlanej, w sytuacji realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie więcej niż 30%, - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wydzielonej działki budowlanej, w sytuacji realizacji budynku letniskowego, nie więcej niż 20%, - powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50% powierzchni terenu, (każdorazowo w odniesieniu do działki budowlanej), - dopuszcza się wielkość zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej większą niż określona w tirecie drugim i trzecim oraz wielkość powierzchni biologicznie czynnej mniejszą niż określona w tirecie czwartym, w odniesieniu do wydzielonej działki budowlanej, w sytuacji remontu, przebudowy, rozbudowy istniejącej na tej działce zabudowy, - ilość czasowych miejsc postojowych (w granicach działki budowlanej, w sytuacji realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego) nie mniej niż dwa miejsca postojowe, (nie wliczając w to garażu wolnostojącego i garażu wbudowanego w budynek mieszkalny), w sytuacji realizacji rzemiosła nieuciążliwego usługowego dodatkowo nie mniej niż jedno miejsce postojowe, - ilość czasowych miejsc postojowych ( w granicach działki budowlanej, w sytuacji realizacji budynku letniskowego) nie mniej niż jedno miejsce postojowe, b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy na działce budowlanej: - wysokość budynku (mieszkalnego jednorodzinnego lub letniskowego) nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, gdzie druga stanowi poddasze użytkowe i nie wyższa niż 10,5 m, - wysokość (wolnostojących) budynków rzemiosła nieuciążliwego usługowego, garażu, budynku gospodarczego nie więcej niż jedna kondygnacja nadziemna i nie wyższa niż 5,5 m, - geometria dachu budynku (mieszkalnego jednorodzinnego lub letniskowego): dwuspadowy, o symetrycznych kątach nachylenia połaci, o kącie nachylenia połaci dachu w przedziale 300 ÷ 450 ,

Id: EVXQB-KRADG-RLDCK-XJTEV-PBUDY. Podpisany

Strona 7

- geometria dachu (wolnostojących) budynków rzemiosła nieuciążliwego usługowego, garażu, budynku gospodarczego: dwuspadowy, o symetrycznych kątach nachylenia połaci, o kącie nachylenia połaci takim jak zastosowano dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, - opuszcza się stosowanie ganków wejściowych, ryzalitów ścian, lukarn, okien w połaci dachowej, dachów czterospadowych z kalenicą, - wskaźnik intensywności zabudowy (każdorazowo w odniesieniu do działki budowlanej w sytuacji realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego), nie większy niż 0,5; 4) dopuszcza się zachowanie liczby kondygnacji (w szczególności gdy druga nie stanowi poddasza użytkowego), wysokości, geometrii dachu (w szczególności płaskiego lub dwuspadowego o niesymetrycznych kątach nachylenia połaci lub wielospadowego) istniejącego budynku, w sytuacji jego przebudowy, rozbudowy; 5) zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem uzupełniającym w zakresie rzemiosła usługowego, nieuciążliwego, realizowanego w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, garaży oraz budynków gospodarczych, nie może zaistnieć samodzielnie.

§ 6. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy usługowej, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami C1U ÷ C3U, ustala się: 1) zachowanie na terenie oznaczonym symbolem C3U istniejącego zagospodarowania, w tym istniejącego budynku wielofunkcyjnego z możliwością przebudowy, rozbudowy i remontu; 2) zachowanie na terenie oznaczonym symbolem C2U istniejącego budynku usługowego ? o funkcji handlowo-gastronomicznej, z możliwością remontu, przebudowy, a także rozbudowy oraz wyburzenia i realizacji nowego budynku usługowego; 3) realizację na terenie oznaczonym symbolem C1U funkcji usługowych, w szczególności z zakresu gastronomii w budynku dawnej karczmy Struziny oraz handlu i usług (rzemiosła nieuciążliwego usługowego, publicznych); 4) rozbudowę lub realizację budynku usługowego w sytuacji wyburzenia istniejącego, na terenie oznaczonym symbolem C2U na zasadach: a) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: - wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie więcej niż 50 %, - powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 10 % powierzchni działki budowlanej, - ilość czasowych miejsc postojowych, zgodnie z zasadami określonymi w § 32, b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: - wysokość zabudowy nie więcej niż jedna kondygnacja nadziemna i nie wyższa niż 9 m, - geometria dachu, w sytuacji wyburzenia istniejącego i realizacji nowego budynku usługowego: dwuspadowy, o symetrycznych kątach nachylenia połaci w przedziale 300 ÷ 450 , z dopuszczeniem kąta nachylenia połaci dachu w przedziale 300 ÷ 500 , - w sytuacji realizacji nowego budynku usługowego, usytuowanie budynku kalenicą zwróconą równolegle do drogi publicznej wojewódzkiej; 5) przebudowę, remont, istniejącego budynku dawnej karczmy Struziny, na terenie oznaczonym symbolem C1U, z zastrzeżeniem warunków dotyczących zabudowy położonej w strefie ?B? pośredniej ochrony konserwatorskiej, o których mowa w § 23; 6) przebudowę, remont, istniejących obok dawnej karczmy Struziny budynków gospodarczych, a także istniejącego budynku mieszkalnego (nie zamieszkałego), na terenie oznaczonym symbolem C1U (z zastrzeżeniem warunków dotyczących zabudowy położonej w strefie ?B? pośredniej ochrony konserwatorskiej, o których mowa w § 23), z dopuszczeniem przeznaczenia ich dla funkcji usługowych, o których mowa w punkcie 3;

Id: EVXQB-KRADG-RLDCK-XJTEV-PBUDY. Podpisany

Strona 8

7) dopuszcza się wyburzenie istniejących budynków gospodarczych i budynku mieszkalnego (nie zamieszkałego) na terenie oznaczonym symbolem C1U i realizację nowych budynków z przeznaczeniem dla funkcji usługowych; 8) dopuszcza się realizację budynków zaplecza technicznego i gospodarczych; 9) realizację nowych budynków z przeznaczeniem dla funkcji usługowych, budynków zaplecza technicznego i gospodarczych, o których mowa w punktach 7 i 8, na terenie oznaczonym symbolem C1U na zasadach: a) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: - wielkość powierzchni zabudowy (łącznie istniejącej i realizowanej) w stosunku do powierzchni wydzielonej działki budowlanej nie więcej niż 50 %; - powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 10 % wydzielonej działki budowlanej, b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: - wysokość zabudowy nie więcej niż jedna kondygnacja nadziemna i nie więcej niż 9 m, - geometria dachu: dwuspadowy, o symetrycznych kątach nachylenia połaci w przedziale 300 ÷ 450 , z dopuszczeniem kąta nachylenia połaci dachu w przedziale 300 ÷ 500 dla budynków z przeznaczeniem dla funkcji usługowych. § 7. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla usług turystyki (zajazdu z częścią gastronomiczną i noclegową), wydzielonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem C1UT, ustala się: 1) wprowadzenie nowej zabudowy, przebudowę i rozbudowę zabudowy, w tym w ramach przeznaczenia uzupełniającego na zasadach: a) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie więcej niż 30%, - powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 35% powierzchni terenu, z zastrzeżeniem zachowania w ramach powierzchni biologicznie czynnej istniejącego zadrzewienia w części zachodniej terenu, - obsługa komunikacyjna terenu ? z istniejącej drogi publicznej wojewódzkiej nr 919, za pośrednictwem jednego zjazdu, - ilość czasowych miejsc postojowych, zgodnie z zasadami określonymi w § 32 oraz przy zachowaniu nie mniej niż 2 stanowisk dla obsługi, b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: - wysokość budynku lub zespołu budynków nie wyższa niż 15 m, - geometria dachu (dachów) budynku (zespołu budynków): dwuspadowy, symetryczny, o kącie nachylenia połaci dachu w przedziale 300 ÷ 450 , z dopuszczeniem kąta nachylenia połaci dachu w przedziale 300 ÷ 500 , - wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 0,5 .

§ 8. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla usług sportu i rekreacji, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami C1US ÷ C3US, ustala się: 1) zachowanie istniejącego zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem C1US ? boiska sportowego, z możliwością remontu, przebudowy, rozbudowy; 2) zachowanie istniejącego zagospodarowania części terenu oznaczonego symbolem C2US ? placu zabaw dla dzieci, z możliwością remontu, przebudowy, rozbudowy; 3) remont, rozbudowę, przebudowę istniejącego zagospodarowania terenu, wprowadzenie zagospodarowania związanego ze sportem i rekreacją oraz w ramach przeznaczenia uzupełniającego, na zasadach:

Id: EVXQB-KRADG-RLDCK-XJTEV-PBUDY. Podpisany Strona 9

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu, oznaczonego symbolem C1US nie więcej niż 5%, - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu, dla terenów oznaczonych symbolami C2US ÷ C3US, każdorazowo nie więcej niż 25%, - powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 60% zagospodarowania każdego z terenów oznaczonych symbolami C1US ÷ C3US, przy czym obejmuje ona również terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne, - ilość czasowych miejsc postojowych, zgodnie z zasadami określonymi w § 32, b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy (w ramach przeznaczenia uzupełniającego): - wysokość budynku zaplecza, w tym technicznego, nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna i nie wyższa niż 5,5 m, - wysokość budynku usług, w tym publicznych, nie więcej niż 1 kondygnacja i nie wyższa niż 9,00 m, - geometria dachu budynku: dwuspadowy, o symetrycznych katach nachylenia połaci w przedziale 300 ÷ 450 , z dopuszczeniem kąta nachylenia połaci dachu w przedziale 300 ÷ 500 dla budynków z przeznaczeniem dla funkcji usługowych; 4) Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla usług sportu i rekreacji, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami C1US ÷ C3US dopuszcza się sytuowanie tymczasowych obiektów budowlanych takich jak przekrycia namiotowe, pawilony sprzedaży i wystawowe. § 9. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla upraw rolniczych, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami C1R, C3R ÷ C15R ustala się: 1) zachowanie istniejącego zagospodarowania i użytkowania, w tym istniejących budynków gospodarczych (w szczególności stodół), wiat oraz kapliczki przydrożnej słupowej, stanowiącej dobro kultury współczesnej, usytuowanej na terenie oznaczonym symbolem C4R, a także istniejących zadrzewień i zakrzaczeń; 2) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury kultu religijnego jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury, realizacji ścieżek przyrodniczo ? dydaktycznych z tablicami informacyjnymi o występujących walorach przyrodniczych, w szczególności przy wykorzystaniu istniejących dróg transportu rolniczego (mogących pełnić funkcje ścieżek pieszych lub łącznie ścieżek pieszych i rowerowych), pomostów w ramach ciągów ścieżek pieszych lub pieszo ? rowerowych. § 10. Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy zagrodowej w gospodarstwie hodowlanym (stadnina koni), wydzielonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem C1RM, ustala się: 1) zakaz realizacji budynków inwentarskich, urządzeń sportowych związanych z jazdą na koniach; 2) wprowadzenie nowej zabudowy ? budynku mieszkalnego i gospodarczych oraz w ramach usług agroturystycznych, stanowiących przeznaczenie uzupełniające terenu ? pensjonatu, na zasadach: a) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie więcej niż 30%, z zastrzeżeniem, iż wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu, realizowanej w ramach usług agroturystycznych nie więcej niż 15%, - powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 50% powierzchni terenu, - ilość czasowych miejsc postojowych, zgodnie z zasadami określonymi § 32,

Id: EVXQB-KRADG-RLDCK-XJTEV-PBUDY. Podpisany

Strona 10

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: - wysokość budynku lub zespołu budynków nie więcej niż dwie kondygnacje, gdzie druga stanowi poddasze użytkowe i nie wyższa niż 10,5 m, z zastrzeżeniem tiretu drugiego, - wysokość budynku garażu nie więcej niż jedna kondygnacja i nie wyższa niż 5,5 m, - geometria dachu (dachów) budynku (zespołu budynków): dwuspadowy, symetryczny, o kącie nachylenia połaci dachu w przedziale 300 ÷ 450 . § 11. Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy zagrodowej w gospodarstwie hodowlanym (stadnina koni), wydzielonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem C2RM, ustala się: 1) wprowadzenie nowej zabudowy ? budynków inwentarskich (stajni), gospodarczych oraz w ramach usług agroturystycznych, stanowiących przeznaczenie uzupełniające terenu ? krytej ujeżdżalni, terenowych urządzeń sportowych, związanych z jazdą na koniach, na zasadach: a) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: - wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie więcej niż 40%, - powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30%, przy czym obejmuje ona również trawiaste wybiegi dla koni, trawiaste, terenowe urządzenia sportowe związane z jazdą na koniach, z zastrzeżeniem zasad kształtowania zieleni, określonych w § 22 ust.

2 pkt 6, b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: - wysokość budynku inwentarskiego, gospodarczego nie więcej niż jedna kondygnacja nadziemna i nie wyższa niż 8 m, wysokość budynku ujeżdżalni nie więcej niż jedna kondygnacja nadziemna i nie wyższa niż 12 m, - geometria dachu: dwuspadowy, symetryczny, o kącie nachylenia połaci dachu w przedziale 200 ÷ 450 . § 12. Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem dla obsługi zabudowy zagrodowej w gospodarstwie hodowlanym (stadnina koni), wydzielonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem C1RH, ustala się: 1) użytkowanie w formie pastwiska dla koni, z możliwością realizacji ogrodzonego, piaszczystego albo trawiastego placu przeznaczonego dla koni (padoku); 2) parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu, w sytuacji realizacji padoku ? powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 60%, z zastrzeżeniem zasad kształtowania zieleni, określonych w § 22 ust. 2 pkt 6; 3) zakaz realizacji budynków. § 13. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla upraw ogrodniczych i sadowniczych, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami C1RO ÷ C8RO, ustala się: 1) zachowanie istniejącego zagospodarowania i użytkowania, 2) dopuszcza się realizację budynków gospodarczych związanych z obsługą przeznaczenia podstawowego, obiektów małej architektury. § 14. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla lasów, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami C1ZL ÷ C24ZL, ustala się:

Id: EVXQB-KRADG-RLDCK-XJTEV-PBUDY. Podpisany Strona 11

1) zachowanie istniejącego zagospodarowania i użytkowania, 2) dopuszcza się wykorzystanie wyłącznie istniejących dróg leśnych jako ścieżek pieszych lub łącznie pieszych i rowerowych. § 15. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla zieleni urządzonej, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami C1ZP ÷ C3ZP, ustala się: 1) zachowanie istniejącego zagospodarowania i użytkowania na terenie oznaczonym symbolem C3ZP, w tym: kaplicy św. Izydora Oracza i krzyża drewnianego przy kaplicy św. Izydora Oracza; 2) wprowadzenie zieleni urządzonej na zasadach ustalonych w § 22 ust. 2 pkt 6; 3) wprowadzenie obiektów małej architektury na terenach, o których mowa w ustępie 1; 4) zakaz realizacji nowych budynków, z dopuszczeniem sytuowania na terenie oznaczonym symbolem C1ZP tymczasowych obiektów budowlanych takich jak przekrycia namiotowe, pawilony sprzedaży. § 16. 1. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla zieleni izolacyjnej, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami C1ZI ÷ C10ZI, ustala się: 1) zachowanie istniejącej zieleni, w tym szpalerów drzew na terenach oznaczonych symbolami C1ZI i C2ZI; 2) wprowadzenie nowej zieleni na zasadach ustalonych w § 22 ust.2 pkt 6. 2. Dla terenu oznaczonego symbolem C3ZI dopuszcza się wprowadzenie czasowych miejsc postojowych. § 17. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla wód powierzchniowych śródlądowych, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami C1WS ÷ C8WS, ustala się zachowanie istniejącego zagospodarowania z dopuszczeniem realizacji kładek dla ruchu pieszego i rowerowego. § 18. Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem dla urządzeń i sieci kanalizacyjnych ? biologicznej oczyszczalni ścieków bytowo ? gospodarczych, wydzielonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem C1ITK, ustala się: 1) realizację biologicznej oczyszczalni ścieków (bez procesów fermentacyjnych, z tlenową stabilizacją osadów), o wydajności uwzględniającej docelową wielkość odprowadzanych ścieków bytowo ? gospodarczych, w szczególności z sołectwa Jankowice; 2) zastosowanie technologii oczyszczania biologicznego ścieków bytowo ? gospodarczych, zapewniającej: a) strefę uciążliwości zamykającą się w obrębie ogrodzenia terenu oczyszczalni, b) wysoką sprawność oczyszczalni oraz odporność na przeciążenia; 3) odprowadzanie oczyszczonych ścieków do potoku Raczok; 4) wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: a) wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni terenu nie więcej niż 80%, b) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 5%.

Id: EVXQB-KRADG-RLDCK-XJTEV-PBUDY. Podpisany

Strona 12

Rozdział 3. Przepisy dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości § 19. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami C1MN ÷ C2MN, C4MN ÷ C15MN, C17MN ÷ C36MN ustala się zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane, odpowiednio dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oraz zabudowy letniskowej, z zastrzeżeniem, iż dotyczą one wyłącznie tych nieruchomości, które wymagają nowego lub innego od istniejącego podziału: 1) powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej nie mniejsza niż 900m2, z dopuszczeniem działek budowlanych nie mniejszych niż 700 m2 w sytuacji wydzielenia szeregu działek budowlanych z pól o łanowym układzie (przylegających do wydzielonej drogi krótszym bokiem); 2) powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy letniskowej nie mniejsza niż 400m2; 3) szerokość frontu działki dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej nie mniejsza niż 18m; 4) szerokość frontu działki dla zabudowy letniskowej nie mniejsza niż 14m; 5) dopuszcza się, w sytuacji podziału nieruchomości na działki budowlane, zgodnie z warunkami punktów 1, 2, 3 i 4 niniejszego ustępu, odstępstwo od uwzględnienia szerokości frontu działki budowlanej oraz jej minimalnej powierzchni dla skrajnych działek uzyskanych w wyniku w/w podziału (jeżeli zamierzony podział uniemożliwia wypełnienie warunków punktów 1, 2, 3 i 4 w stosunku do wszystkich uzyskanych działek); 6) dopuszcza się, w sytuacji, kiedy nieruchomość stanowi lukę budowlaną, odstępstwo od uwzględnienia szerokości frontu oraz minimalnej powierzchni działki ustalonych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej w punktach 1 i 3 niniejszego ustępu, jeżeli realizacja budynku stanowić będzie uzupełnienie istniejącego ciągu zabudowy.

2. Dopuszcza się wtórne podziały terenów przeznaczonych dla innych funkcji, nie wymienionych w ustępie 1, które zgodnie z ustaleniami niniejszego planu mogą zaistnieć na obszarze objętym planem, o ile nie są ograniczone przedmiotowo w pozostałych przepisach niniejszej uchwały. 3. Dopuszcza się ustanawianie służebności drogowej działek nie będących ulicami. 4. W przypadku przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych obowiązują zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane, ustalone w punktach 1 ? 5 ust. 1. Rozdział 4. Przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych § 20. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami C1MN ÷ C2MN, C4MN ÷ C15MN, C17MN ÷ C36MN ustala się zasady kształtowania kompozycji przestrzennej: 1) wyznacza się linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne, ustalone na rysunku planu, odpowiednio dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub zabudowy letniskowej, sytuowanej bezpośrednio przy wydzielonych drogach publicznych klasy dojazdowa, wydzielonych drogach wewnętrznych, wydzielonych ciągach pieszo-jezdnych; 2) na działkach budowlanych stanowiących luki budowlane, dla których nie wyznaczono linii zabudowy obowiązującej, winna być przyjęta linia zabudowy stanowiąca nawiązanie do jednej z linii zabudowy, istniejącej zabudowy na sąsiednich działkach; 3) nowo wznoszone budynki winny być sytuowane w minimalnej odległości od ściany lasu, równej przybliżonej wysokości drzewostanów ? 25m; 4) garaże, budynki gospodarcze, budynki rzemiosła nieuciążliwego usługowego, wolnostojące, winny być sytuowane w głębi działki budowlanej, za budynkiem mieszkalnym;

Id: EVXQB-KRADG-RLDCK-XJTEV-PBUDY. Podpisany Strona 13

5) dopuszcza się realizację budynku garażu, budynku gospodarczego, budynku rzemiosła nieuciążliwego usługowego w granicy działki budowlanej (w sytuacji, kiedy następuje jednoczesna realizacja garażu, budynku gospodarczego lub budynku rzemiosła nieuciążliwego usługowego na bezpośrednio sąsiadujących działkach budowlanych); 6) dopuszcza się sytuowanie garażu lub rzemiosła nieuciążliwego usługowego w bryle budynku mieszkalnego. 2. Dla terenu oznaczonego symbolem C1UT ustala się zasady kształtowania kompozycji przestrzennej: 1) wyznacza się linie zabudowy nieprzekraczalne, ustalone na rysunku planu; 2) zabudowa terenu winna być realizowana w formie budynku lub zespołu budynków o jednorodnej architekturze, w tym brył budynku lub zespołu budynków kształtowanych w układzie horyzontalnym. 3. Dla terenów oznaczonych symbolami C1MN ÷ C2MN, C4MN ÷ C15MN, C17MN ÷ C36MN, C1U ÷ C3U, C1US ÷ C3US oraz C1UT ustala się wymagania dotyczące rozwiązań architektonicznych nowych budynków oraz istniejących, w sytuacji ich przebudowy, remontu, rozbudowy : 1) rodzaj stosowanych materiałów: a) tradycyjne materiały wykończeniowe, w szczególności dachówka, cegła, w tym cegła klinkierowa, kamień, drewno, z dopuszczeniem stosowania substytutów imitujących w/w tradycyjne materiały wykończeniowe (z zastrzeżeniem § 23 ust. 8 pkt 2 lit. d), b) zakazuje się stosowania materiałów wykończeniowych typu blacha trapezowa, falista, siding dla budynków bezpośrednio sytuowanych przy wydzielonych drogach publicznych, i wydzielonych drogach wewnętrznych; 2) kolorystyka elewacji, w tym tynku i pokrycia dachowego: a) stosowanie dla elewacji klinkierowych i licowych ? cegły czerwonej lub brązowej lub brązowoczerwonej, b) stosowanie dla tynków bieli oraz barw o niskich stopniach nasycenia, c) stosowanie dla pokryć dachowych barw o wysokich stopniach nasycenia ? czerwonej, brązowej, z dopuszczeniem grafitowej; 3) dopuszcza się dla małych płaszczyzn stosowanie barw nasyconych; 4) kolorystyka detalu architektonicznego i towarzyszącego, w tym balustrad balkonów, schodów zewnętrznych, podestów, krat zabezpieczających, rynien dachowych: a) stosowanie barw achromatycznych (neutralnych): bieli, szarości, czerni, brązu, b) dopuszcza się stosowanie barwy o tym samym odcieniu jak na tynku, ale o wyższym stopniu nasycenia lub barwy przyjętej dla pokrycia dachowego; 5) ogrodzenia działek budowlanych: a) zakaz budowy pełnych murów granicznych (dla całego ogrodzenia działki), b) zakaz stosowania prefabrykowanych płotów, c) zakaz grodzenia działek w odległości mniejszej niż 1,5m od krawędzi cieków, z zastrzeżeniem, iż na terenach oznaczonych symbolami C1RO÷C3RO (znajdujących się bezpośrednio w sąsiedztwie potoku Raczok) zakaz grodzenia nieruchomości w odległości 3m od krawędzi cieku. 4. Ustala się zasady dotyczące umieszczania znaków informacji wizualnej (wiejskiego systemu informacji wizualnej oraz informacji wizualnej w celach reklamowych): 1) znaki informacji wizualnej winny harmonizować z charakterem miejsca lub obiektu (poprzez starannie dobrany materiał, właściwe proporcje i regularną formę); 2) znaki informacji wizualnej w celach reklamowych winny być umieszczane w strefie frontowej budynków, na poziomie kondygnacji przeznaczonych pod usługi i dostosowane swymi wymiarami do gabarytów budynków; 3) zakazuje się umieszczania znaków informacji wizualnej:

Id: EVXQB-KRADG-RLDCK-XJTEV-PBUDY. Podpisany Strona 14

a) w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich odczytanie, b) na drzewach, za wyjątkiem znaków informacyjnych związanych z opisem drzewa, c) bezpośrednio na połaci dachowej i kalenicy, d) w formie wielkogabarytowej, typu billboard, o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 9 m?, z zastrzeżeniem punktu 4; 4) dopuszcza się ekspozycyjnej): umieszczanie znaków informacji wizualnej (bez ograniczeń powierzchni

a) czasowych reklam remontowo-budowlanych na elewacjach budynków, stosowanych tylko w trakcie formalnie prowadzonych robót budowlanych, b) czasowych reklam, związanych z okolicznościowymi imprezami, w szczególności na nośnikach tekstylnych. § 21. Dla przestrzeni publicznych ? terenów oznaczonych symbolami: C1ZP ÷ C3ZP, C1KPR, C1KPK ÷ C6KPK, C1KDG, C1KDD ÷ C10KDD, C1KS ustala się: 1) obowiązek zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym; 2) możliwość wprowadzenia stałych i niestałych elementów wyposażenia ulicy, w tym w szczególności infomatów, tablic informacyjnych, oznaczeń turystycznych, koszy na śmieci, ławek, stojaków na rowery, toalet publicznych, zegarów, gdzie znak informacji reklamowej może stanowić funkcję użytkową, z zastrzeżeniem § 20 ust. 4 pkt 3 . Rozdział 5. Przepisy dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej § 22. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, respektujące obowiązujące zasady i kierunki działania na terenie Parku Krajobrazowego ?Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich?, w tym konieczność utrzymania dbałości o powiązania przyrodnicze (leśno-wodne), zapewniające trwałość systemu ochrony przyrody, zgodnie z ustaleniami określonymi w przepisach niniejszego paragrafu. 2. Dla obszaru objętego planem ustala się: 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest wymagane oraz przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, za wyjątkiem: dróg publicznych, przedsięwzięć z zakresu infrastruktury technicznej, w tym instalacji do oczyszczania ścieków (biologicznej oczyszczalni ścieków bytowo ? gospodarczych), kanałów zbiorczych ścieków bytowych, przewodów wodociągowych magistralnych oraz anteny telefonii komórkowej pomiędzy obszarami o historycznych nazwach Gliniak i Wielkie Pole; 2) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem ? stosowanie instalacji opartych o niskoemisyjne techniki spalania paliw; 3) w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem ? nakazuje się utwardzanie placów ogólnodostępnych, a także dróg publicznych i wewnętrznych obsługujących istniejącą i projektowaną zabudowę oraz instalowanie urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem ich do odbiornika, w sytuacji kiedy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami toksycznymi; 4) w zakresie ochrony powierzchni ziemi ? składowanie mas ziemnych stanowiących grunt rodzimy, w związku z realizacją zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem terenu i ponowne wykorzystanie poprzez rozplantowanie, w tym dla potrzeb niwelacji terenu lub realizacji elementów zagospodarowania terenu;

Id: EVXQB-KRADG-RLDCK-XJTEV-PBUDY. Podpisany Strona 15

5) w zakresie ochrony przed hałasem - rodzaje terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone wskaźnikami hałasu (zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami, obowiązującymi w zakresie ochrony przed hałasem): a) tereny zabudowy mieszkaniowej (oznaczone symbolami C1MN ÷ C2MN, C4MN ÷ C15MN, C17MN ÷ C36MN) jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, b) tereny usług sportu i rekreacji (oznaczone symbolami C1US ÷ C3US) jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe; 6) w zakresie ochrony terenów zieleni, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz kształtowania zieleni: a) nakazuje się zachowanie i ochronę: - pomnikowego okazu dębu szypułkowego (usytuowanego przy placu zabaw przy ulicy Raciborskiej), - jesionu wyniosłego (usytuowanego obok bramy budynku dawnej karczmy Struziny przy ulicy Raciborskiej 20), z dopuszczeniem cięć sanitarnych i formujących, b) kształtowanie nowej zieleni, w tym w ramach terenów przeznaczonych dla zabudowy, przy uwzględnieniu ich docelowej wysokości i rozłożystości, z zastrzeżeniami: - na terenie oznaczonym symbolem C1UT wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej od strony drogi wojewódzkiej nr 919, oznaczonej symbolem C1KDG, - na terenach oznaczonych symbolami C1RM, C2RM, C1RH wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej od strony drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem C1KDW, c) zachowanie istniejących enklaw leśnych oraz fragmentów (położonych w granicach obowiązywania niniejszego planu) zwartego kompleksu leśnego, d) zachowanie istniejących skupisk zieleni ? zakrzaczeń i zadrzewień (nie stanowiących lasu), w szczególności w dolinie potoku Raczok oraz położonych w obszarach o historycznych nazwach: Okrąglik, Wielkie Pole, Gliniak, Podworze, z zastrzeżeniem lit.

f, e) zachowanie naturalnego koryta potoku Raczok, z systemem rowów nienazwanych, oczek wodnych, stawów, f) dopuszcza się cięcia sanitarne oraz wycinkę zieleni (zakrzaczeń i zadrzewień nie stanowiących lasu), w sytuacji konieczności wprowadzenia niezbędnych rozwiązań z zakresu przedsięwzięć liniowych odpowiednio: infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu), komunikacji oraz porządkowania i rozwoju struktury osadniczej, w ramach terenów ustalonych dla zabudowy; 7) w zakresie ochrony krajobrazu ? strefę ochrony ekspozycji krajobrazu i oznacza symbolem ?E? oraz oznacza jej zasięg na rysunku planu ? nowe nasadzenia drzew i krzewów winny uwzględniać docelową ich wysokość i rozłożystość, tak aby nie przesłaniały widoków. § 23. 1. Ustala się strefę ochrony archeologicznej, w której mieszczą się stanowiska archeologiczne, nie wpisane do rejestru zabytków (w obszarach ustalonych na rysunku planu): 1) nr 1 ? ślad osadniczy z okresu kultury przeworskiej, faza C; 2) nr 2 ÷ 8 ? pozostałości z okresu mezolitu, neolitu, pradziejów i wczesnego średniowiecza XIV ? XV w. 2. W obszarach położonych w strefie ochrony archeologicznej ustala się, przed przystąpieniem do prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji, przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na prace archeologiczne.

Id: EVXQB-KRADG-RLDCK-XJTEV-PBUDY. Podpisany

Strona 16

3. Przy prowadzeniu prac ziemnych na pozostałych terenach objętych niniejszym planem, nie objętych strefą ochrony archeologicznej, w przypadku natrafienia na pozostałości archeologiczne ? wymóg przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych w celu udokumentowania znalezisk, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na prace archeologiczne. 4. Ustala się obiekty budowlane o wartościach zabytkowych, podlegające ochronie na mocy ustaleń planu (proponowane do wpisania do gminnej ewidencji zabytków), z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 3: 1) budynki o wartościach zabytkowych:

L.p. Obiekt Adres Uwagi

1) budynek mieszkalny 2) budynek mieszkalny 3) budynek mieszkalny budynek mieszkalny 4) z budynkiem gospodarczym 5) budynek 6) budynek

ulica budynek z XIX wieku, dawne Myto, w tym miejscu wozy chłopskie jeszcze na początku Raciborska XX w. opłacały podatek drogowy właścicielowi, czyli Księciu Raciborskiemu, za 5 przejazd jego drogami; ulica Leśna 15 budynki urzędników celnych, wybudowane po podziale Górnego Śląska w 1922 roku ulica Leśna (Zollhaus), obecnie znajdują się w nich mieszkania socjalne i prywatne; 17 ulica Leśna leśniczówka zwana Jankowice, pochodząca z lat 30 XX wieku, historycznie stanowiąca 27 siedzibę rewiru leśnego na zachód od wsi, w kierunku Zwonowic; ulica Raciborska budynek dawnej karczmy Struziny, pochodzący z II połowy XIX wieku; 20 ulica Szkolna budynek dawnej szkoły, wybudowany w 1872 roku (szkoła kształciła dzieci z terenu Jankowic oraz Szymocic), obecnie własność prywatna.

2) kaplice i krzyże przydrożne o wartościach zabytkowych: a) kaplica św. Izydora Oracza z 1902 roku, przy skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej z ulicą Raciborską, (z dzwonem św. Floriana z 1731 roku), b) kapliczka p.w. św. Jana Nepomucena, z początku XX wieku, dobudowana do budynku dawnej karczmy Struziny, przy ulicy Raciborskiej 20, c) krzyż drewniany z początku XX wieku, przy kaplicy św. Izydora Oracza, d) krzyż drewniany z połowy XIX wieku, postawiony dla upamiętnienia ofiar wielkiej zarazy dziesiątkującej ludność w latach 1846?1848, na skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej i ulicy Polnej; 3) przepust pod drogą Racibórz ? Gliwice (z okresu czasów książęcych), wykonany z cegły klinkierowej zwany ?czerwony mostek?. 5. Ustala się obiekty małej architektury, stanowiące dobro kultury współczesnej, podlegające ochronie na mocy ustaleń planu: 1) kapliczka przydrożna słupowa, usytuowana w sąsiedztwie ?czerwonego mostku?, 2) krzyż drewniany, usytuowany na południowy zachód od ulicy Wypoczynkowej. 6. Ustala się, dla terenów objętych planem, strefę pośredniej ochrony konserwatorskiej, w granicach określonych na rysunku planu i oznacza symbolem ?B?. 7. Strefa ?B? obejmuje historyczny, istniejący układ osadniczy wsi, w tym w szczególności: obiekty budowlane o wartościach zabytkowych (proponowane do wpisania do gminnej ewidencji zabytków), o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2. 8. Dla strefy ?B? pośredniej ochrony konserwatorskiej ustala się: 1) zachowanie układu osadniczego w zakresie rozplanowania i skali zabudowy, z możliwością remontu, przebudowy, rozbudowy i rozbiórki (w sytuacji, kiedy względy techniczne uniemożliwiają użytkowanie budynku), z zastrzeżeniem punktu 2; 2) zachowanie i ochronę obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, w szczególności:

Id: EVXQB-KRADG-RLDCK-XJTEV-PBUDY. Podpisany

Strona 17

a) skali budynków, istniejących kształtów brył budynków, w tym wysokości, kształtów, kątów nachylenia połaci dachowych, b) wyglądu elewacji budynków, w tym układu otworów okiennych i drzwiowych, ganków wejściowych ( o ile istnieją w dniu uchwalenia planu), c) elementów wykończenia, w tym podziałów architektonicznych, detalu architektonicznego, sposobu rozmieszczenia, wymiarów i podziałów stolarki okiennej, w tym szerokości profili okiennych, d) stosowania pokrycia dachów wyłącznie dachówką, (bez możliwości stosowania substytutów imitujących dachówkę), z dopuszczeniem remontu ( w tym odtworzenia pierwotnego kształtu dachu budynku dawnego Myta), przebudowy, w tym realizacji dodatkowego wejścia do budynku; 3) w sytuacji, kiedy względy techniczne (zły stan techniczny) uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego o wartościach zabytkowych, dopuszcza się rozbiórkę częściową lub całkowitą w/w obiektu, wyłącznie po uzyskaniu opinii organu właściwego w sprawach ochrony zabytków, poprzedzonej pracami dokumentacyjnymi (ekspertyzą techniczną, inwentaryzacją budowlaną, dokumentacją zdjęciową stanu istniejącego); 4) nowe budynki winny nawiązywać do skali budynków istniejących, w szczególności bryły (dwukondygnacyjnej, gdzie druga stanowi poddasze użytkowe), w tym wysokości, kształtu dachu (dwuspadowego, symetrycznego).

9. Ustala się zachowanie (z dopuszczeniem remontu) obiektów małej architektury, stanowiących dobro kultury współczesnej, o których mowa w ust. 5. 10. Ustala się zachowanie (z dopuszczeniem remontu i przebudowy) przepustu pod drogą Racibórz ? Gliwice ? ?czerwonego mostku?, o którym mowa w ust. 4 pkt 3. Rozdział 6. Przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy § 24. 1. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla rolnictwa, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami C1R, C3R ÷ C15R ustala się: zakaz realizacji zieleni urządzonej, budynków i budowli, za wyjątkiem: przewodów infrastruktury technicznej, (w tym elektroenergetycznych wyłącznie kablowych) oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, (w tym anteny telefonii komórkowej pomiędzy obszarami o historycznych nazwach Gliniak i Wielkie Pole), dróg transportu rolniczego, przepustów, mostów i pomostów. 2. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla upraw ogrodniczych i sadowniczych, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami C1RO ÷ C8RO ustala się zakaz realizacji budynków, za wyjątkiem budynków gospodarczych związanych z obsługą przeznaczenia podstawowego. 3. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla lasów, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami C1ZL ÷ C24ZL ustala się zakaz realizacji obiektów budowlanych oraz tymczasowych obiektów budowlanych, z wyłączeniem obiektów budowlanych związanych z gospodarką leśną, w tym planem urządzenia lasu oraz z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z dnia 16 czerwca 2010 roku, Nr 106, poz. 675). 4. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla zieleni izolacyjnej, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami C1ZI ÷ C10ZI ustala się zakaz realizacji budynków. 5. Ustala się wzdłuż potoku Raczok pasy ochronne, stanowiące otulinę biologiczną cieku, o szerokości nie mniejszej niż 5m, w celu umożliwienia administratorowi prowadzenia robót remontowych oraz konserwatorskich w korycie potoku i wprowadza się zakaz realizacji budynków w w/w pasach ochronnych.

Id: EVXQB-KRADG-RLDCK-XJTEV-PBUDY. Podpisany

Strona 18

Rozdział 7. Przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej § 25. 1. Układ komunikacyjny określa się zgodnie z przeznaczeniem podstawowym oraz klasyfikacją dróg i parametrami, ustanowionymi w niniejszym rozdziale. 2. Każdorazowo, w sytuacji przebudowy oraz budowy (rozbudowy) nowych elementów układu komunikacji (dróg, miejsc postojowych, ścieżek rowerowych, wydzielonych ciągów pieszo-jezdnych, wydzielonych ścieżek pieszych), ustala się uwzględnienie odpowiednio: 1) projektowanych oraz istniejących sieci uzbrojenia terenu, z dopuszczeniem możliwości ich przełożenia; 2) istniejącego układu dróg publicznych oraz wewnętrznych (w tym obsługującego tereny rolnicze); 3) utrzymanie, budowę chodników, ścieżek rowerowych; 4) obsługę komunikacyjną terenów przyległych do drogi publicznej, oznaczonej symbolem C1KDG poprzez układ drogowy lokalny, a w przypadku braku możliwości zapewnienia obsługi komunikacyjnej jak wyżej, urządzenie dla nowych działek budowlanych, sąsiadujących ze sobą, zjazdów wspólnych, z zastrzeżeniem urządzenia pojedynczego zjazdu z terenu oznaczonego symbolem C1UT. § 26. Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem dla drogi publicznej, wydzielonej na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonej symbolem C1KDG, stanowiącej odcinek drogi wojewódzkiej Nr 919 (DW 919), klasy główna, ustala się : 1) utrzymanie drogi, z dopuszczeniem jej remontu, przebudowy, jako ciągu jednojezdniowego, dwupasowego (1 x 2); 2) szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 25 m, przy osiowym przebiegu drogi; 3) w przypadku niemożności utrzymania szerokości w liniach rozgraniczających 25 m (przy osiowym przebiegu drogi) linie rozgraniczające opierają się na linii istniejącej zabudowy; 4) szerokość jezdni 2 x nie mniej niż 3,50 m (łącznie nie mniej niż 7,00 m). § 27. Dla terenów dróg publicznych, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami C1KDD ÷ C10KDD, stanowiących drogi klasy dojazdowa, ustala się: 1) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, przy osiowym przebiegu drogi; 2) w sytuacji niemożności utrzymania wymaganej szerokości w liniach rozgraniczających 10 m (przy osiowym przebiegu drogi), linie rozgraniczające opierają się na liniach istniejącej zabudowy; 3) szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu nie mniej niż 4,5 m; 4) dopuszcza się wyznaczenie, na ulicach dojazdowych, pasów postojowych, przykrawężnikowych; 5) dopuszcza się stosowanie metod inżynierii ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa oraz uspokojenia ruchu ( w tym progów spowalniających); 6) zachowanie krzyża drewnianego (postawionego dla upamiętnienia ofiar wielkiej zarazy, jaka zdziesiątkowała ludność w latach 1846 ? 1848), usytuowanego w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem C2KDD, 7) zachowanie krzyża drewnianego, stanowiącego dobro kultury współczesnej, usytuowanego w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem C10KDD.

Id: EVXQB-KRADG-RLDCK-XJTEV-PBUDY. Podpisany

Strona 19

§ 28. Dla terenów dróg wewnętrznych, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami C1KDW, C4KDW ÷ C8KDW ustala się: 1) szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 10 m, przy osiowym przebiegu drogi; 2) w sytuacji niemożności utrzymania ustalonej szerokości w liniach rozgraniczających 10 m (przy osiowym przebiegu drogi), linie rozgraniczające opierają się na liniach istniejącej zabudowy; 3) szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu nie mniej niż 4,5 m. § 29. Dla terenów z podstawowym przeznaczeniem dla ciągów pieszo-jezdnych, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami C1KPK ÷ C6KPK ustala się: 1) szerokość pasu ruchu co najmniej 5,0 m; 2) szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 6,0 m; 3) w sytuacji niemożności utrzymania ustalonej szerokości w liniach rozgraniczających 6m, linie rozgraniczające opierają się na istniejących, w dniu podjęcia niniejszej uchwały, ogrodzeniach. § 30. Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem dla ścieżki pieszo-rowerowej, wydzielonej na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonej symbolem C1KPR ustala się: 1) szerokość co najmniej 3,5 m, w tym co najmniej 2 m dla wydzielonej ścieżki rowerowej dwukierunkowej; 2) dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości w przypadku prowadzenia po pomostach, mostach. § 31. Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem dla wydzielonych czasowych miejsc postojowych, wydzielonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem C1KS ustala się: 1) budowę czasowych miejsc postojowych; 2) wprowadzenie elementów użytkowych, w szczególności lamp oświetleniowych, koszy na śmieci. § 32. 1. Dla terenów, objętych planem, ustala się porządkowanie systemu parkowania ( czasowych miejsc postojowych), według poniższych zasad:

Lp. Rodzaj obiektu usługowego lub użyteczności publicznej. Jednostka odniesienia. Liczba stanowisk postojowych na jednostkę odniesienia.

ścieżki

pieszo-rowerowej,

w szczególności

1 Lokalne urządzenia handlu 2 Restauracje, kawiarnie 3 Hotele, motele, pensjonaty 4 Obiekty sportowe 5 Domy kultury, kluby* 6 Przedszkola, żłobki 7 Zakłady rzemieślnicze

100 m2 pow. sprzedażowej 4¸6 na 100 m2 powierzchni sprzedaży 100 miejsc konsumpcyjnych 100 łóżek 100 użytkowników jednocześnie 100 użytkowników jednocześnie 10 zatrudnionych 100 zatrudnionych 20 25 ¸35 25 ¸30 20 ¸30 3 15 ¸25

* bez funkcji widowiskowych.

Id: EVXQB-KRADG-RLDCK-XJTEV-PBUDY. Podpisany

Strona 20

2. Dopuszcza się bilansowanie potrzeb parkingowych (czasowych
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.1685

  uchwała nr V/15/11 Rady Gminy Rusinów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rusinów i części sołectwa Wola Gałecka w gminie Rusinów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1184

  uchwała nr XIV/59/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Rusinów z wyłączeniem sołectwa Rusinów i części sołectwa Wola Gałecka- I etap

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1384

  uchwała nr V/21/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1383

  uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/294/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także zasad obniżania lub zwalniania z czynszu dzierżawnego, czynszu za najem lokali użytkowych, czynszu za dzierżawę gruntów i budynków w celach reklamowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1382

  uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzycach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1381

  uchwała nr VIII/82/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1380

  uchwała nr IV/034/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.