Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1386

Tytuł:

uchwała nr IV/46/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-07
Organ wydający:Rada Miejska w Mikołowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 77 pozycja: 1386
Hasła:POMOC SPOŁECZNA

UCHWAŁA NR IV/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁOWIE z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zmianami) na wniosek Burmistrza Mikołowa Rada Miejska Mikołowa uchwala: § 1. 1. W celu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej Zespołem Interdyscyplinarnym, Burmistrz Mikołowa występuje do: - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie, - Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, - Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, - Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Mikołowie, - Sądu Rejonowego w Mikołowie, - wybranych organizacji pozarządowych o wytypowanie swoich przedstawicieli na członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 2. Burmistrz Mikołowa może zwrócić się o wytypowanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego także do innych podmiotów niż wskazane w ust. 1, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 3. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie następuje w drodze Zarządzenia Burmistrza Mikołowa. 4. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego, który z ważnych przyczyn nie może pełnić wyznaczonej funkcji, zwraca się do Burmistrza Mikołowa z prośbą o odwołanie. 5. O odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego może także w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Burmistrza Mikołowa Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego. 6. Każdorazowe powołanie bądź odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego następuje w drodze Zarządzenia Burmistrza Mikołowa. § 2. 1. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi integrowanie i koordynowanie działań jednostek wchodzących w jego skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim poprzez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 2. Termin pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza Burmistrz Mikołowa w zarządzeniu o powołaniu członków tegoż Zespołu. 3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego spośród jego członków wybrany zostaje Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, zwany dalej Przewodniczącym Zespołu. 4. Kolejne posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu.

Id: QOXMO-HBYDK-LOZYI-QGIES-WFRJO. Podpisany

Strona 1

5. Przewodniczący Zespołu może na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zaprosić również osoby nie będące jego członkami, jeżeli zajdzie taka konieczność. 6. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego może złożyć każda instytucja działająca na terenie Gminy Mikołów na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z podaniem tematu posiedzenia. Wniosek składa się do Przewodniczącego Zespołu, który wyznacza termin posiedzenia w ciągu najbliższych 14 dni roboczych. 7. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie, do którego zadań należy: przekazywanie członkom Zespołu Interdyscyplinarnego informacji o terminie oraz miejscu posiedzenia, sporządzanie protokołu posiedzenia, przekazywanie członkom Zespołu Interdyscyplinarnego informacji niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, prowadzenie korespondencji w jego imieniu. § 3. 1 W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego tworzone są grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 2. Skład grupy roboczej ustala Przewodniczący Zespołu, spośród przedstawicieli, o których mowa w § 1. ust. 1 i 2 niniejszej Uchwały, w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. 3. W celu powołania grupy roboczej Przewodniczący Zespołu zwraca się do członków Zespołu Interdyscyplinarnego o wskazanie osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w rozwiązanie problemu danej rodziny w ramach grupy roboczej. 4. Do zadań poszczególnych grup roboczych należy przede wszystkim: opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach; monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, jak również rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy; dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy, a także efektów tych działań. 5. Prace w ramach grup roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. 6. Każda grupa robocza wybiera spośród siebie Przewodniczącego Grupy, który kieruje jej pracami i wyznacza terminy jej posiedzeń nie rzadziej niż raz na miesiąc. § 4. Traci moc Uchwała Nr L/1029/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Tadeusz Socha

Id: QOXMO-HBYDK-LOZYI-QGIES-WFRJO. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1313

  uchwała nr XVI/69/2011 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4467

  uchwała nr 108/XI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .

 • DZ. URZ. 2011.247.1999

  uchwała nr V/33/11 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 29 marca 2011r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kościelisko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. 2011.293.2426

  uchwała nr VII.54.2011. Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Nie udzielenie absolutorium

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnych konsekwencji dla jednego z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zgromadzenie (...)

 • Orzeczenie o niepełnosprawności-kompetencje sądu

  Matka reprezentująca małoletnią córkę złożyła do sądu odwołanie od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który zaliczył dziecko do (...)

 • Powołanie Rady Fundacji

  Chcę założyć fundację. Z mocy prawa wchodzę - jako fundator - do rady fundacji. Czy jako fundator mogę mieć w radzie fundacji większość głosów, czy też obowiązuje (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1385

  uchwała nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jankowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1384

  uchwała nr V/21/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1383

  uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/294/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także zasad obniżania lub zwalniania z czynszu dzierżawnego, czynszu za najem lokali użytkowych, czynszu za dzierżawę gruntów i budynków w celach reklamowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1382

  uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzycach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1381

  uchwała nr VIII/82/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.