Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1387

Tytuł:

uchwała nr BRM.0007.00005.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-07
Organ wydający:Rada Miejska w Radlinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 77 pozycja: 1387
Hasła:POMOC SPOŁECZNA

UCHWAŁA NR BRM.0007.00005.2011 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Na podstawie art.18 ust.1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Radlinie uchwala, co następuje: § 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej "Zespołem". § 2. 1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów: 1) Ośrodka Pomocy Społecznej, 2) placówek oświatowych działających na terenie Radlina, 3) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 4) Komisariatu Policji, 5) służby zdrowia, 6) organizacji pozarządowych działających na terenie Radlina, 7) Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. 2. Z wymienionymi instytucjami Burmistrz Radlina zawrze odpowiednie porozumienia, które będą podstawą działań podejmowanych przez Zespół. 3. Kadencja zespołu trwa 2 lata § 3. 1. Członków Zespołu powołuje i odwołuje zarządzeniem Burmistrz Radlina. 2. Burmistrz odwołuje członka Zespołu: 1) na jego wniosek, 2) w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, 3) na wniosek podmiotu, który reprezentuje. § 4. 1. Zespół na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przewodniczącego i jego zastępcę oraz ustala regulamin pracy Zespołu. 2. Odwołanie przewodniczącego, jego zastępcy następuje na wniosek co najmniej czterech członków Zespołu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. § 5. 1. Zespół realizuje działania określone w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 3. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez przewodniczącego, lub na wniosek 4 członków zespołu, z tym, że pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje Burmistrz Radlina. 4. Pracami zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego Zastępca. 5. Z każdego posiedzenia zespołu sporządzany jest protokół. 6. Decyzje zespołu są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 4 członków Zespołu. 7. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, stanowisk zwykłą wiekszością głosów. 8. Za pracę w Zespole nie przysługuje wynagrodzenie.

Id: PLLHR-OAUNI-TLFRZ-UTNAQ-BXMZH. Podpisany Strona 1

9. Obsługę Zespołu w zakresie organizacyjno - technicznym, w tym także administracyjno - biurową, zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie. § 6. W celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie, w indywidualnych przypadkach, Zespół może tworzyć Grupy Robocze, w skład których wchodzą w miarę potrzeb: 1) pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej, 2) funkcjonariusze Policji, 3) pracownicy służby zdrowia, 4) przedstawiciele placówek oświatowych, 5) członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 6) kuratorzy sądowi, 7) przedstawiciele organizacji pozarządowych. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina. § 8. Traci moc uchwała NR BRM.0007.00002.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. § 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie mgr inż. Jacek Sobik

Id: PLLHR-OAUNI-TLFRZ-UTNAQ-BXMZH. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4467

  uchwała nr 108/XI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .

 • DZ. URZ. 2011.247.1999

  uchwała nr V/33/11 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 29 marca 2011r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kościelisko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.198.5590

  uchwała nr L/522/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Nowodwór z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Nie udzielenie absolutorium

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnych konsekwencji dla jednego z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zgromadzenie (...)

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Uprawnieni do powołania członka rady nadzorczej

  W umowie spółki z o.o. istnieje zapis, że rada nadzorcza składa się z czterech lub sześciu osób, powoływanych na okres trzech lat, przy czym zgromadzenie wspólników (...)

 • Powołanie Rady Fundacji

  Chcę założyć fundację. Z mocy prawa wchodzę - jako fundator - do rady fundacji. Czy jako fundator mogę mieć w radzie fundacji większość głosów, czy też obowiązuje (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1386

  uchwała nr IV/46/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1385

  uchwała nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jankowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1384

  uchwała nr V/21/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1383

  uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/294/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także zasad obniżania lub zwalniania z czynszu dzierżawnego, czynszu za najem lokali użytkowych, czynszu za dzierżawę gruntów i budynków w celach reklamowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1382

  uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzycach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.