Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1397

Tytuł:

uchwała nr 23/III/2011 Rady Gminy Irządze z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 153/XX/2005 z dnia 7 marca 2005 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Irządzach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-08
Organ wydający:Rada Gminy Irządze
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 78 pozycja: 1397
Hasła:

UCHWAŁA NR 23/III/2011 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 153/XX/2005 z dnia 7 marca 2005 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Irządzach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. i samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z późn. zm. w związku z art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku ( tj. Dz. U. z 2009 roku Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy Irządze uchwala: § 1. W Statucie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Irządzach stanowiącym załącznik do uchwały Nr 153/XX/2005 z dnia 7 marca 2005 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Irządzach zmianie ulega zapis Rozdziału III pkt.17 przez zastąpienie ostatniego zdania o brzmieniu ?Dom posiada miejsca hostelowe gdzie świadczona jest opieka całodobowa? zdaniem ?Dom posiada miejsca dziennego pobytu gdzie świadczona jest opieka dzienna? § 2. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Irządzach Tomasz Rodacki

Id: DOFGU-MANQF-HUZMF-TRZJE-CCWQI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.211.6385

  uchwała nr 79/XVIII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 października 2011r. w przedmiocie zmiany uchwały Nr 201/XXIX/2005 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sannikach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.537

  uchwała nr XIX/123/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/120/2005 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.170

  uchwała nr XXXIV/243/09 Rady Gminy Jasło z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/165/2005 z dnia 30 marca 2005 r. dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.56

  uchwała nr 147/XXV/08 Rady Gminy Dubiecko z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 155/XXVI/2005 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. 2011.164.1296

  uchwała nr V/54/11 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/239/05 Rady Gminy w Zakliczynie z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie opłaty targowej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1396

  uchwała nr IV/16/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1395

  uchwała nr VI/36/11 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1394

  uchwała nr V/24/11 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w całodobowych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1393

  uchwała nr IV/5/19/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.77.1392

  zarządzenie nr 103/11 Wojewody Śląskiego z dnia 28 marca 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa śląskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.