Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1400

Tytuł:

uchwała nr V/48/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie upoważnienia dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, stanowiących dochody budżetu miasta Jaworzna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-08
Organ wydający:Rada Miejska w Jaworznie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 78 pozycja: 1400
Hasła:

Uchwała Nr V/48/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, stanowiących dochody budżetu miasta Jaworzna.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Jaworznie uchwala, co następuje: §1 1. Upoważnia się dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 3 do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie stosowania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze publiczno-prawnym o wartości nieprzekraczającej 5.000 zł, w tym umarzania takich należności dotyczących dochodów realizowanych przez te jednostki. 2. Kwotę należności, o której mowa w ust.1 stanowi należność główna wraz z odsetkami za zwłokę. 3. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela sie dyrektorom następujących miejskich jednostek organizacyjnych: 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 2) Domu Pomocy Społecznej, 3) Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 4) Ośrodka Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych, 5) Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. §2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Bańkowski

ID: TNNKP-PRIXB-KCIXT-IXKHN-BFHJY. Podpisany

1/1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.42.746

  uchwała nr IV/35/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie upoważnienia kierowników niektórych miejskich jednostek organizacyjnych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym

 • DZ. URZ. 2010.647.5334

  uchwała nr CXIV/1535/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym.

 • DZ. URZ. 2011.183.1457

  uchwała nr VIII/67/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno prawnym.

 • DZ. URZ. 2012.1527

  uchwała nr XX/284/2012 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie upoważnienia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym stanowiących dochody Miasta Słupska

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/19/2010 Rady Gminy Paszowice z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Paszowice z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1399

  uchwała nr IV/32/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1398

  uchwała nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1397

  uchwała nr 23/III/2011 Rady Gminy Irządze z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 153/XX/2005 z dnia 7 marca 2005 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Irządzach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1396

  uchwała nr IV/16/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1395

  uchwała nr VI/36/11 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2011 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.