Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1401

Tytuł:

uchwała nr V/49/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Orkiestra Rozrywkowa "eM Band"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-08
Organ wydający:Rada Miejska w Jaworznie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 78 pozycja: 1401
Hasła:

Uchwała Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Orkiestra Rozrywkowa "eM Band".

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) oraz art. 2, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), po konsultacjach, określonych uchwałą Nr XLVII/650/10 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002) Rada Miejska w Jaworznie uchwala, co następuje: §1 W Statucie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Orkiestra Rozrywkowa "eM Band" stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/557/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Orkiestra Rozrywkowa "eM Band" (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 42, poz. 636) § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Roczne sprawozdanie finansowe Orkiestry zatwierdza Rada Miejska w Jaworznie.". §2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Bańkowski

ID: FWFJD-HNMYT-MFEPE-IVVFO-ECDLS. Podpisany

1/1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.42.636

  uchwała nr XL/557/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Orkiestra Rozrywkowa ?eM Band?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1402

  uchwała nr V/50/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Orkiestra Kameralna "Archetti"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.42.637

  uchwała nr XL/560/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Orkiestra Kameralna ?Archetti?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.84.1560

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/100/11 Wojewody Śląskiego z dnia 4 marca 2011r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.83.1505

  uchwała nr VI/68/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Wykluczenie członka ze spółdzielni

  Czy spółdzielnia może wykluczyć członka spółdzielni z członkostwa?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązki straży miejskiej

  Witam, jestem ciekawy co wchodzi w zakres obowiązków straży miejskiej?

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1400

  uchwała nr V/48/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie upoważnienia dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, stanowiących dochody budżetu miasta Jaworzna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1399

  uchwała nr IV/32/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1398

  uchwała nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1397

  uchwała nr 23/III/2011 Rady Gminy Irządze z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 153/XX/2005 z dnia 7 marca 2005 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Irządzach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.1396

  uchwała nr IV/16/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.