Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1568

Tytuł:

uchwała nr 60/VI/2011 Rady Gminy Koszęcin z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Koszęcinie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-21
Organ wydający:Rada Gminy Koszęcin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 85 pozycja: 1568
Hasła:

UCHWAŁA NR 60/VI/2011 RADY GMINY KOSZĘCIN z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Koszęcinie Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 14, 15 ustawa a dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 9 lit. ?h? i art. 47 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy Koszęcin postanawia § 1. Nadać samorządowemu zakładowi budżetowemu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Koszęcinie statut w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin. § 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Koszęcin Nr 138/XV/2004 z dnia 02 marca 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Koszęcinie. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Załącznik do Uchwały Nr 60/VI/2011 Rady Gminy Koszęcin z dnia 15 lutego 2011 r. Zalacznik1.pdf Załącznik nr1

Przewodniczący Rady Gminy Michał Anioł

Id: OYMMX-MAAVB-TOPCA-BVOUU-LRRKR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.70.455

  uchwała nr LI/368/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie nadania imienia Stanisława Migdała Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4464

  uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4842

  uchwała nr XXIII.245.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie oraz uchylenia uchwały nr XLV/367/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie nadania statutów: Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie i Bibliotece Publicznej w Brwinowie.

 • DZ. URZ. 2010.19.342

  uchwała nr XXX/259/09 Rady Gminy Miłoradz z dnia 19 grudnia 2009r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIX/240/09 Rady Gminy Miłoradz z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Miłoradzu (zmiana I)

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/174/2010 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim.

porady prawne online

Porady prawne

 • Uprawnienia opiekuna na basenie

  Jestem nauczycielem w szkole podstawowej. Czy aby być opiekunem na basenie grupy dzieci z mojej szkoły muszę mieć skończony kurs instruktora pływania lub ratownika lub (...)

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

 • Większość potrzebna do zmiany statutu spółdzielni

  Ilu członków spółdzielni jest potrzebnych na walnym zebraniu członków, by przegłosowano nowy statut?

 • Status fundatora fundacji

  Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1567

  uchwała nr V/44/11 Rady Gminy Kochanowice z dnia 4 marca 2011r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1566

  uchwała nr V/57/11 Rady Miasta Knurów z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie nadania nazw drogom usytuowanym w rejonie ulicy Jęczmiennej w Knurowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1565

  uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Ciasna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1564

  uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmiany szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ciasna oraz jej jednostkom organizacyjnym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1563

  uchwała nr IX/108/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku publicznym, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony, na wniosek rodzica dziecka, wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.