Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1577

Tytuł:

porozumienie nr ZZE.8180-34/10 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry; Prezydenta Miasta Bytom z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie udzielania świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowskie Góry przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-21
Organ wydający:Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry; Prezydent Miasta Bytom
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 85 pozycja: 1577
Hasła:

POROZUMIENIE NR ZZE.8180-34/10 PREZYDENTA BYTOMIA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie na podstawie art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXIV/897/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie z innymi gminami porozumień, dotyczących udzielania przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych, zamieszkałych na terenie tych gmin oraz pokrywania przez te gminy kosztów świadczeń, w części nieuregulowanej przez osoby nietrzeźwe, pomiędzy Gminą Bytom, z siedzibą przy ul. Parkowej 2, reprezentowaną przez: Piotra Koja Prezydenta Bytomia, zwaną w treści porozumienia Gminą Bytom a Gminą Tarnowskie Góry, z siedzibą przy ul. Rynek 4, reprezentowaną przez: Arkadiusza Czecha ? Burmistrza, zwaną w treści porozumienia Gminą Tarnowskie Góry. § 1. Gmina Bytom, poprzez Izbę Wytrzeźwień funkcjonującą w strukturze Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, przy ul. Tarnogórskiej 3, zwanego w treści porozumienia Centrum, zobowiązuje się do udzielania zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 20, poz. 192 z późn. zm.), świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowskie Góry, a Gmina Tarnowskie Góry zobowiązuje się do pokrywania kosztów udzielonych w Centrum świadczeń na rzecz swoich mieszkańców, w części przez nich nie uregulowanej. § 2. Ustalona w trybie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu opłata związana z pobytem osoby przyjętej do Izby Wytrzeźwień, funkcjonującej w strukturze Centrum wynosi 190 zł. § 3. 1. 1.Gmina Bytom, za pośrednictwem Centrum, zobowiązuje się do przekazywania Gminie Tarnowskie Góry miesięcznych informacji o mieszkańcach Gminy Tarnowskie Góry objętych świadczeniami Centrum, którzy: 1) 1) nie uregulowali lub uregulowali częściowo należność wraz z adresami zamieszkania, datą udzielenia świadczenia, należną kwotą za udzielone świadczenie, wysokością uiszczonej opłaty i datą wpłaty, kwotą niedopłaty, 2) 2) uregulowali zaległe płatności, po ich pokryciu przez Gminę Tarnowskie Góry, wraz z adresami zamieszkania, datą udzielenia świadczenia, datą uregulowania zaległości przez mieszkańca wraz z kwotą. 2. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane będą w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca. 3. 3. Gmina Tarnowskie Góry zobowiązuje się do przekazywania Gminie Bytom, kwoty należnej za dany miesiąc, wyliczonej według wzoru: suma kwot niedopłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pomniejszona o sumę kwot wpłat dokonanych, po ich uprzednim pokryciu przez Gminę Tarnowskie Góry, o których mowa w ust.1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 5. 4. 4. Kwota, o której mowa w ust. 3, będzie przekazywana na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Bytomiu GETIN NOBLE BANK SA O/Bytom 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440, w terminie do 15go dnia następnego miesiąca. 5. 5. W przypadku, gdy w danym miesiącu suma kwot niedopłat jest niższa od sumy wpłat dokonanych, po ich uprzednim pokryciu przez Gminę Tarnowskie Góry, Gmina Tarnowskie Góry dokona potrącenia powstałej różnicy sum z należności za następne kolejne miesiące, aż do jej całkowitego odliczenia.

Id: YDUFQ-KJSOF-ZWHRI-EODXN-FANVV. Podpisany

Strona 1

§ 4. 1. 1. Gmina Bytom zobowiązuje się do poinformowania Gminy Tarnowskie Góry o każdorazowej zmianie wysokości opłaty, o której mowa w § 2 porozumienia, w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany. 2. 2. Do czasu przekazania przez Gminę Bytom informacji, o której mowa w ust. 1, Gmina Tarnowskie Góry będzie przekazywać kwotę wyliczoną w oparciu o równowartość opłaty dotychczas obowiązującej. 3. 3. W przypadku ustalenia nowej opłaty na poziomie wyższym w stosunku do dotychczas obowiązującej, Gmina Tarnowskie Góry przekaże Gminie Bytom na rachunek bankowy, o którym mowa w § 3 ust. 4, jednorazowo kwotę stanowiącą sumę różnic za udzielone świadczenia pomiędzy wysokością nowej opłaty, a kwotą wyliczoną w oparciu o równowartość opłaty dotychczas obowiązującej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1. 4. 4. W przypadku ustalenia nowej opłaty na poziomie niższym w stosunku do dotychczas obowiązującej, Gmina Tarnowskie Góry dokona jednorazowego potrącenia kwoty stanowiącej sumę różnic za udzielone świadczenia pomiędzy kwotą wyliczoną w oparciu o równowartość opłaty dotychczas obowiązującej, a wysokością nowej opłaty, z należności za następny miesiąc, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. 5. 5. W przypadku braku należności, Gmina Bytom przekaże jednorazowo kwotę, o której mowa w ust. 4, Gminie Tarnowskie Góry w terminie 60 dni od dnia uchwalenia uchwały, o której mowa w § 2, na rachunek bankowy nr: 51 2030 0045 1110 0000 0063 3470. § 5. W przypadku niedotrzymania terminów, których mowa w § 3 ust. 4 i § 4 ust. 3 porozumienia, Gminie Bytom przysługują odsetki ustawowe. § 6. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w § 4 ust. 5 i § 12 ust. 1 porozumienia, Gminie Tarnowskie Góry przysługują odsetki ustawowe. § 7. 1. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 2. 2. Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. § 8. Gmina Bytom, za pośrednictwem Centrum, przekazuje Gminie Tarnowskie Góry w terminie do 31 stycznia 2012 roku zbiorczą informację o wysokości środków należnych Gminie Bytom i wysokości środków otrzymanych od Gminy Tarnowskie Góry w 2011 roku. § 9. 1. 1.Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. 2. Zmiana wysokości opłaty, o której mowa w § 2 nie wymaga aneksu do niniejszego porozumienia. § 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. § 11. Ewentualne spory mogące wynikać ze stosunku zawartego niniejszym porozumieniem, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego miejscowo sądu powszechnego. § 12. Po zakończeniu obowiązywania niniejszego porozumienia Strony ustalają, co następuje: 1. 1. Kwoty opłat związanych z pobytem osób przyjętych do Izby Wytrzeźwień, funkcjonującej w strukturze Centrum, o których mowa w § 2, wyegzekwowanych od mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry przez Izbę Wytrzeźwień, po ich uprzednim zapłaceniu przez Gminę Tarnowskie Góry, podlegają zwrotowi w terminie 90 dni od ich wyegzekwowania na rachunek bankowy wskazany w § 4 ust. 5, w okresie do 2 lat od wygaśnięcia porozumienia. 2. 2. Gmina Bytom, za pośrednictwem Centrum, zobowiązuje się do przekazywania każdorazowo informacji Gminie Tarnowskie Góry o wyegzekwowanych należnościach, o którym mowa w ust. 1, w terminie określonym w § 3 ust. 2 porozumienia. § 13. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. § 14. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Id: YDUFQ-KJSOF-ZWHRI-EODXN-FANVV. Podpisany

Strona 2

Prezydent Miasta Piotr Koj

Burmistrz Miasta Arkadiusz Czech

Id: YDUFQ-KJSOF-ZWHRI-EODXN-FANVV. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2626

  porozumienie nr ZZE.031.8.2011 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry; Prezydenta Miasta Bytom z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie zobowiązania udzielania świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowskie Góry przez Izbę Wytrzeźwień funkcjonującą w strukturze Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, przy ul. Tarnogórskiej 3

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.6.93

  porozumienie nr ZZE.8180-24/10 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry; Prezydenta Miasta Bytom z dnia 30 września 2010r. w sprawie udzielania przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowskie Góry

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.121.192

  uchwała nr LXIV/898/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 maja 2010r. w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu do umarzania w całości albo w części należności związanych z pobytem osoby przyjętej do Izby Wytrzeźwień lub do ich odraczania lub rozkładania na raty

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.51.793

  uchwała nr LI/585/2009 Rady Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.14.232

  uchwała nr XLVIII/551/2009 Rady Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry - Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle ?Przyjaźń?

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1576

  porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Prezydenta Miasta Żory z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych  Zespołu Szkół nr 1 w Żorach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Żory

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1575

  porozumienie nr KE-17/2010 Prezydenta Miasta Bytom; Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2010/2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1574

  porozumienie nr KE -16/2010 Prezydenta Miasta Bytom; Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2010/2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1573

  porozumienie nr KE-15/2010 Prezydenta Miasta Bytom; Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2010/2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1572

  porozumienie nr KE-14/2010 Prezydenta Miasta Bytom; Prezydenta Miasta Knurów z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2010/2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.