Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1578

Tytuł:

porozumienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój; Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-21
Organ wydający:Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój; Prezydent Miasta Rybnika
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 85 pozycja: 1578
Hasła:

EI-818/00006/10 2010/081066 Porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój zawarte pomiędzy: Miastem Rybnik, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta - Adama Fudali, a Miastem Jastrzębie-Zdrój, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta - Mariana Janeckiego. Strony postanawiają co następuje: § 1. 1. Miasto Jastrzębie-Zdrój powierza Miastu Rybnik, NIP 642-001-07-58 REGON 276255430, prowadzenie zadania publicznego - dokształcanie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w JastrzębiuZdroju, zwanego dalej ZSZ, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami). 2. Dokształcanie będzie się odbywało w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej ? Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, zwanym dalej RCEZ?CKUoP, z siedzibą w Rybniku, przy ul. Św. Józefa 30. § 2. 1. Miasto Jastrzębie-Zdrój przekaże Miastu Rybnik dotację ustaloną jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów dokształcania jednego ucznia w wysokości 390 zł, na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopnia) lub w formie konsultacji indywidualnych. 2. Miasto Rybnik zastrzega sobie prawo odstąpienia od otwarcia oddziału (klasy) w przypadku, gdy łączna liczba uczniów skierowanych do dokształcania w danym oddziale (klasie) będzie mniejsza od pięciu. O skorzystaniu z powyższego uprawnienia RCEZ?CKUoP pisemnie powiadomi Miasto Jastrzębie Zdrój nie później niż w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zatwierdzonych wykazów uczniów. 3. Dyrektor RCEZ-CKUoP w Rybniku, w porozumieniu z organem prowadzącym i dyrekcją ZSZ, może w uzasadnionych przypadkach zorganizować dokształcanie teoretyczne młodocianych w formie konsultacji indywidualnych, zwanych dalej "konsultacjami". Liczba godzin konsultacji wynosi co najmniej 20% liczby godzin przewidzianych na nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych, określonych w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. O potrzebie konsultacji RCEZ-CKUoP pisemnie powiadomi ZSZ nie później niż na 2 tygodnie od otrzymania wykazów uczniów. 4. Miasto Jastrzębie-Zdrój oświadcza, iż nie będzie dochodziło żadnych roszczeń odszkodowawczych względem Miasta Rybnik w przypadku, gdy nie dojdzie do otwarcia oddziału (klasy) z przyczyn, o których mowa w ust. 2. 5. ZSZ do 20 kwietnia 2011 r. przekaże planowane wykazy zawodów wraz z liczbą młodocianych uczniów przewidzianych do dokształcania w RCEZ-CKUoP, a do 15 sierpnia 2011 roku - wykazy ostateczne. RCEZ-CKUoP w terminie dwóch tygodni od ich otrzymania poinformuje ZSZ o terminach kursów i potwierdzi przyjęcie zgłoszonych uczniów do dokształcania. 6. Miasto Jastrzębie-Zdrój przekaże dotację, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 56 1500 1214 1212 1003 3904 0000 w Kredyt Banku S.A. I Oddział w Rybniku, w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów uczestniczących w kursie, sporządzonego po zakończeniu każdego stopnia kursu. Wykaz ten stanowić będzie podstawę rozliczenia dotacji. Wzór wykazu zawiera załącznik do porozumienia. 7. Wykaz uczniów uczestniczących w ostatnim kursie w roku budżetowym zostanie przekazany najpóźniej do 15 grudnia 2011 roku. 8. Ustala się dotację na 2011 rok w kwocie 60.060 zł (sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych), co pokrywa koszt kształcenia 154 uczniów, z zastrzeżeniem, że w przypadku przekroczenia liczby uczniów Miasto JastrzębieZdrój zabezpieczy dodatkowe środki i pokryje koszt kształcenia uczniów po wcześniejszym podpisaniu aneksu do niniejszego porozumienia.

Id: IUBOF-UJATJ-WWCBW-DUVPA-RYSSW. Podpisany Strona 1

9. Ze strony Miasta Jastrzębie-Zdrój za rozliczenie rzeczowe jest odpowiedzialny Naczelnik Wydziału Edukacji ? Elfryda Bielaszka. 10. Ze strony Miasta Rybnik za realizację postanowień jest odpowiedzialny Dyrektor RCEZ-CKUoP - Tomasz Harsze.

i finansowe

przekazywanej

dotacji

wynikających

z niniejszego

porozumienia

§ 3. 1. Przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta Rybnik nie stanowi podstawy do obciążenia Miasta Jastrzębie-Zdrój kosztem kształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. 2. Przerwanie kursu przez ucznia, w przypadku jego dobrowolnej rezygnacji, stanowi podstawę do obciążenia Miasta Jastrzębie-Zdrój kosztem kształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. § 4. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega zwrotowi do budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (naliczonych od dnia przekazania dotacji), w trybie określonym przepisami ustawy o finansach publicznych. § 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony: od dnia podpisania do 31 grudnia 2011 r. 2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. § 6. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów. § 7. Porozumienie sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i jeden dla celów ogłoszenia. § 8. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta JastrzębieZdrój mgr Marian Janecki

Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali

Załącznik do Porozumienia Nr .................... Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3 stycznia 2011 r. Zalacznik1.doc

Id: IUBOF-UJATJ-WWCBW-DUVPA-RYSSW. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.486

  porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej ? Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego im. dr. med. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.732

  porozumienie nr ED.032.0074.2011/W Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój; Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej ? Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.69.1105

  porozumienie nr ED.08130-3/10W Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój; Prezydenta Miasta Rybnik z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej ? Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.51.928

  porozumienie nr ED.08130-1/11W Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie kształcenia w Zespole Kształcenia Zawodowego w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.731

  porozumienie nr ED.032.0073.2011/W Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie kształcenia w Zespole Kształcenia Zawodowego w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

porady prawne online

Porady prawne

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Praktyka a praktyczna nauka zawodu

  Czy praktyczna nauka zawodu i praktyka zawodowa to jedno i to samo? Dotyczy to uczniów Zasadniczej Zawodowej Szkoły Fryzjerskiej i refundacji części kosztów wynagrodzenia (...)

 • Wykształcenie instruktora zawodu w Centrum Integracji społecznej

  Gmina prowadzi Centum Integracji Społecznej, w którym na zlecenie pracują instruktorzy zawodu(zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym).Czy taki pracownik powinien posiadać (...)

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1577

  porozumienie nr ZZE.8180-34/10 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry; Prezydenta Miasta Bytom z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie udzielania świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowskie Góry przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1576

  porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Prezydenta Miasta Żory z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych  Zespołu Szkół nr 1 w Żorach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Żory

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1575

  porozumienie nr KE-17/2010 Prezydenta Miasta Bytom; Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2010/2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1574

  porozumienie nr KE -16/2010 Prezydenta Miasta Bytom; Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2010/2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1573

  porozumienie nr KE-15/2010 Prezydenta Miasta Bytom; Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2010/2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.