Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1579

Tytuł:

porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Ksztacenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. med. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski,

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-21
Organ wydający:Prezydent Miasta Rybnika; Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 85 pozycja: 1579
Hasła:

E I-818/00005/10 2010/081148 POROZUMIENIE z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Ksztacenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. med. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski, zawarte pomiędzy: Miastem Rybnik, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta - Adama Fudali, zwanym dalej ?Miastem?, a Powiatem Wodzisławskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Starosta - Tadeusz Skatuła, Wicestarosta - Dariusz Prus, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wodzisławskiego - Mariusza Rakowskiego zwanym dalej ?Powiatem?. Strony postanawiają co następuje: § 1. 1. Powiat powierza Miastu Rybnik prowadzenie zadania publicznego - dokształcanie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego im. dr. med. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.). 2. Dokształcanie będzie odbywało się w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej ? Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, zwanym dalej RCEZ-CKUoP, z siedzibą w Rybniku, przy ul. Św. Józefa 30. § 2. 1. Powiat przekaże Miastu dotację ustaloną jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów dokształcania jednego ucznia w wysokości 390 zł, na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopnia) lub w formie konsultacji indywidualnych. 2. Miasto zastrzega sobie prawo odstąpienia od otwarcia oddziału (klasy) w przypadku, gdy łączna liczba uczniów skierowanych do dokształcania w danym oddziale (klasie) będzie mniejsza od pięciu. O skorzystaniu z powyższego uprawnienia RCEZ-CKUoP pisemnie powiadomi Powiat nie później niż w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zatwierdzonych wykazów uczniów. 3. Dyrektor RCEZ-CKUoP w Rybniku, w porozumieniu z organem prowadzącym i dyrekcją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego im. dr. med. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, może w uzasadnionych przypadkach zorganizować dokształcanie teoretyczne młodocianych w formie konsultacji indywidualnych, zwanych dalej "konsultacjami". Liczba godzin konsultacji wynosi co najmniej 20% liczby godzin przewidzianych na nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych, określonych w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. O potrzebie konsultacji RCEZCKUoP pisemnie powiadomi ww. szkoły, nie później niż na 2 tygodnie od otrzymania wykazów uczniów. 4. Powiat oświadcza, iż nie będzie dochodził żadnych roszczeń odszkodowawczych względem Miasta w przypadku, gdy nie dojdzie do otwarcia oddziału (klasy) z przyczyn, o których mowa w ustępie 2. 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. med. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim do 20 kwietnia 2011 r. przekażą planowane wykazy zawodów wraz z liczbą młodocianych uczniów przewidzianych do dokształcania w RCEZ-CKUoP, a do 15 sierpnia 2011 roku - wykazy ostateczne. RCEZ-CKUoP w terminie dwóch tygodni od ich otrzymania poinformuje ww. szkoły o terminach kursów i potwierdzi przyjęcie zgłoszonych uczniów do dokształcania. 6. Powiat przekaże dotację o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 56 1500 1214 1212 1003 3904 0000 w Kredyt Banku S.A. I Oddział w Rybniku, w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów uczestniczących w kursie, sporządzonego po zakończeniu każdego stopnia kursu. Wykaz ten stanowić będzie podstawę rozliczenia dotacji. Wzór wykazu stanowią załączniki nr 1 i 2 do porozumienia.

Id: GPNUQ-MINVD-ATDOW-HBZUI-ZRKQI. Podpisany Strona 1

7. Wykaz uczniów uczestniczących w ostatnim kursie w roku budżetowym zostanie przekazany najpóźniej do 15 grudnia 2011 roku, a dotacja - do 14 dni od otrzymania wykazu. 8. Dotacja za 2011 rok zostanie rozliczona do 31 grudnia 2011 roku, natomiast nie wykorzystana część dotacji zostanie zwrócona do 10 stycznia 2012 roku. 9. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w projekcie budżetu Powiatu na 2011 rok. 10. Ze strony Powiatu za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Naczelnik Wydziału Oświaty. 11. Ze strony Miasta za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor RCEZ-CKUoP - Tomasz Harsze. 12. Powiatowi przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1. § 3. 1. Przerwanie kursu przez ucznia, w przypadku jego dobrowolnej rezygnacji, stanowi podstawę do obciążenia Powiatu kosztem kształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. 2. Przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta nie stanowi podstawy do obciążenia Powiatu kosztem kształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. § 4. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega zwrotowi do budżetu Powiatu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. § 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. § 6. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów. § 7. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 9. Porozumienie sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i jeden dla celów ogłoszenia.

Id: GPNUQ-MINVD-ATDOW-HBZUI-ZRKQI. Podpisany

Strona 2

Starosta Tadeusz Skatuła

Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali

Wicestarosta Dariusz Prus

Skarbnik Powiatu Wodzisławskiego Mariusz Rakowski

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr E I-818/00005/10 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 stycznia 2011 r. Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr E I-818/00005/10 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 stycznia 2011 r. Zalacznik2.doc

Id: GPNUQ-MINVD-ATDOW-HBZUI-ZRKQI. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.486

  porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej ? Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego im. dr. med. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.475

  porozumienie nr 18/P/09 Zarządu Powiatu Kluczborskiego; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonych przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1334

  porozumienie nr E I-818/00002/11 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej ? Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Zespołu Placówek Szkolno ? Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.138.262

  aneks nr 3 Prezydenta Miasta Żory; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 20 lutego 2008 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.485

  porozumienie Prezydenta Miasta Żory; Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku przy ul. Podgórnej 5, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Nr 1 w Żorach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Żory

porady prawne online

Porady prawne

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Obowiązek ogłoszenia przetargu

  Gmina jest organem prowadzącym dla szkół z tereny gminy. Przeznacza środki na remonty budynków. W bieżącym roku na trzech budynkach należy dokonać wymiany pokrycia (...)

 • Tworzenie klas integracyjnych

  Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1578

  porozumienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój; Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1577

  porozumienie nr ZZE.8180-34/10 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry; Prezydenta Miasta Bytom z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie udzielania świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowskie Góry przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1576

  porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Prezydenta Miasta Żory z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych  Zespołu Szkół nr 1 w Żorach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Żory

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1575

  porozumienie nr KE-17/2010 Prezydenta Miasta Bytom; Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2010/2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1574

  porozumienie nr KE -16/2010 Prezydenta Miasta Bytom; Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2010/2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.