Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1580

Tytuł:

porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców z Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-21
Organ wydający:Prezydent Miasta Rybnika; Zarząd Powiatu Rybnickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 85 pozycja: 1580
Hasła:

E I-0711/00012/10 2010/087655 POROZUMIENIE z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców z Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku pomiędzy: Miastem Rybnik reprezentowanym przez Adama Fudalego - Prezydenta Miasta Rybnika, działającego na podstawie Uchwały Nr 284/XII/99 Rady Miasta Rybnik z dnia 18.10.1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Rybnickim dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadań w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu zwanym dalej ?Miastem?, a Powiatem Rybnickim reprezentowanym przez: -Damiana Mrowca - Starostę Powiatu Rybnickiego, -Aleksandrę Chudzik - Wicestarostę Powiatu Rybnickiego, działającymi na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr VII/49/99 z dnia 27.05.1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie wykonywania zadań w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego Miastu Rybnik w ramach porozumienia zwanym dalej ?Powiatem?. § 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu: 1. Wykonywania kompletnych zadań w zakresie i logopedycznej dla mieszkańców gminy Świerklany. doradztwa, pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2. Wykonywanie wskazanych niżej usług dla mieszkańców gmin: Jejkowice, Gaszowice, Lyski: a) terapia SI - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przedszkolnego (diagnoza, opiniowanie i zajęcia), b) kontynuacja terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensoryczno-motorycznej i zaburzeniami mowy, c) orzekanie i terapia dzieci niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, d) terapia SI (integracji sensoryczno-motorycznej) dla dzieci w wieku szkolnym. § 2. 1. Powiat zobowiązuje się do partycypowania w kosztach funkcjonowania Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Rybniku, zwanej dalej PP-P na poniższych zasadach. 2. Usługi świadczone przez PP-P rozliczane będą w następujący sposób: 1)usługi wskazane w §1 ust. 2 lit. b-d w odniesieniu do mieszkańców wszystkich gmin wymienionych w §1, rozliczane będą za faktycznie wykonane badania, wydane orzeczenia oraz udział dzieci w zajęciach na podstawie cennika - szczegółowego udokumentowania określenia udzielonej pomocy (karty pracy) - rodzaj diagnozy i liczba odbytych spotkań terapeutycznych, 2)usługi wskazane w §1 ust. 2 lit.a , w odniesieniu do mieszkańców wszystkich gmin wymienionych w §1, finansowane będą z części oświatowej subwencji ogólnej, o którą wystąpi Miasto; w przypadku, gdy koszt powyższych usług (określony w odpowiednim cenniku za pomoc psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną) przekraczał będzie wielkość dofinansowania otrzymanego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, Powiat przekaże Miastu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kosztem faktycznym a środkami z subwencji. 3. PP-P będzie informować mieszkańców gmin Jejkowice, Gaszowice, Lyski chcących skorzystać z jej usług o zakresie niniejszego porozumienia, poprzez udostępnienie materiałów dostarczonych przez Powiat na temat punktu zamiejscowego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Czerwionka - Leszczyny z siedzibą w Gaszowicach. § 3. Rozliczenie kosztów odbywać się będzie w następujący sposób: 1. Powiat przekaże zaliczkę na poczet wykonanych badań na rachunek Miasta w Kredyt Banku S.A. I/O Rybnik nr 56 1500 1214 1212 1003 3904 0000 w terminach: - do dnia 15 marca 2011 r. I transza w wysokości 17 500 zł, - do dnia 16 sierpnia 2011 r. II transza w wysokości 17 500 zł.

Id: XGFFY-TVFJK-PNJMU-KUKCE-NHKGI. Podpisany

Strona 1

2. Rozliczenie powyższej zaliczki odbywać się będzie na podstawie imiennego wykazu dzieci wraz z informacją o rodzaju wykonanej usługi, sporządzonego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i przekazanego Powiatowi w terminach: - do dnia 1 lipca 2011 r. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. - do dnia 17 grudnia 2011 r. za okres od 1 lipca 2011 r. do 15 grudnia 2011 r. 3. Kwoty sald wynikające z rozliczeń dotacji przekazywane będą przez Miasto lub Powiat w terminach odpowiednio do 15 lipca 2011 r. i do 22 grudnia 2011 r. Od kwot przekazanych po terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zapłaty. 4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na rachunek Powiatu w terminach określonych w § 3 ust. 3. wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od daty przekazania dotacji lub stwierdzenia nieprawidłowości. § 4. Cennik za pomoc psychologiczno ? pedagogiczno ? logopedyczną stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia. § 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2011 r. § 6. Każda ze stron może wystąpić z niniejszego porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia . Wypowiedzenie jest dokonywane na koniec kwartału za uprzednią zgodą Rady strony wypowiadającej. § 7. Wszystkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. § 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron i dwa dla Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. § 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec

Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali

Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Aleksandra Chudzik

Załącznik do Porozumienia Nr .................... Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2011 r. Zalacznik1.DOC

Id: XGFFY-TVFJK-PNJMU-KUKCE-NHKGI. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3594

  porozumienie nr E.031.3.2012 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Rybniku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2455

  porozumienie nr E.031.1.2012 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Rybniku

 • DZ. URZ. 2012.3861

  uchwała nr LII/706/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany nazwy Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej dla Dzieci Dyslektycznych w Krakowie, ul. św. Gertrudy 2, na Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno ? Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie ul. św. Gertrudy 2.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.551

  porozumienie Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 27 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Jasielskim a Powiatem Krośnieńskim dotyczące rozwiązania porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad udzielania uczniom / ich rodzicom / i nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły / przedszkola / i ich rodzicom z terenu Powiatu Jasielskiego pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną Nr I w Krośnie w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzekania o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.117.3425

  aneks nr 2/2009 Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 14 kwietnia 2009r. pomiędzy Powiatem Płockim a Powiatem Gostynińskim do Porozumienia z dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie realizacji zadań Powiatu Płockiego z zakresu prowadzenia poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyninie będącą jednostką organizacyjną Powiatu Gostynińskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1579

  porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Ksztacenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. med. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski,

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1578

  porozumienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój; Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1577

  porozumienie nr ZZE.8180-34/10 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry; Prezydenta Miasta Bytom z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie udzielania świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowskie Góry przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1576

  porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Prezydenta Miasta Żory z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych  Zespołu Szkół nr 1 w Żorach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Żory

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1575

  porozumienie nr KE-17/2010 Prezydenta Miasta Bytom; Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w roku szkolnym 2010/2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.