Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1581

Tytuł:

porozumienie nr OS.2.2011 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie kształcenia w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze uczniów klas wielozawodowych, dla których powiat pszczyński jest organem prowadzącym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-21
Organ wydający:Prezydent Miasta Zielona Góra; Zarząd Powiatu Pszczyńskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 85 pozycja: 1581
Hasła:

POROZUMIENIE NR OS.2.2011 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie kształcenia w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze uczniów klas wielozawodowych, dla których powiat pszczyński jest organem prowadzącym zawarte pomiędzy: 1. Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: - Pawła Sadzę ? Starostę Pszczyńskiego - Henryka Kolarczyka ? Wicestarostę Pszczyńskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pszczyńskiego - Gabrieli Zając zwanym dalej ?Zleceniodawcą? a 2. Miastem Zielona Góra reprezentowanym przez: - Janusza Kubickiego ? Prezydenta Miasta Zielona Góra - Emilię Wojtuściszyn ? Skarbnika Miasta Zielona Góra zwanym dalej ?Zleceniobiorcą? Działając na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r.,nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz uchwały nr XXXIX/286/10 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadań Powiatu Pszczyńskiego z zakresu edukacji publicznej. Strony porozumienia ustalają co następuje: § 1. 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez powiat pszczyński na kursach w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. 2. Szkoły zawodowe działające w imieniu Zleceniodawcy niezwłocznie po podpisaniu porozumienia prześlą do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze imienny wykaz uczniów poszczególnych szkół zawodowych przewidzianych do kształcenia, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu w danym roku szkolnym. § 2. 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia według iloczynu liczby uczniów na kursie i kosztu kształcenia jednego ucznia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze wynoszącego na: - kursie I stopnia - 300,00 złotych - kursie II stopnia - 300,00 złotych - kursie III stopnia 300,00 złotych. 2. Powiat pszczyński zobowiązuje się do udzielenia miastu Zielona Góra dotacji za kształcenie uczniów, w kwocie odpowiadającej iloczynowi faktycznie przeszkolonych uczniów oraz kosztu określonego w § 2,ust. 1. 3. Dotacja, w wysokości określonej w § 2, ust. 2, zostanie przez powiat przekazana po otrzymaniu od miasta Zielona Góra imiennego wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie, dokonywane każdorazowo po zakończeniu kursu. 4. Zleceniodawca dokona przelewu należnej kwoty dotacji na konto Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział w Zielonej Górze nr 33 1020 5402 0000 0102 0248 0192. 5. Kwota dotacji przekazana do dnia 30 czerwca 2011r. stanowiąca iloczyn przeszkolonych w okresie od stycznia do czerwca 2011r. uczniów i kosztu, o którym mowa w ust. 1 porozumienia zostanie rozliczona do dnia 30 lipca 2011r.

Id: OPHJF-CDQBN-JTTZM-PTSJK-NQLJS. Podpisany Strona 1

6. Kwota dotacji przekazana do dnia 30 grudnia 2011r. stanowiąca iloczyn przeszkolonych w okresie od września do grudnia 2011r. uczniów i kosztu, o którym mowa w ust. 1 porozumienia zostanie rozliczona do dnia 16 stycznia 2012r. § 3. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. § 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. § 5. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron oraz jeden dla celów ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. § 6. Zleceniodawca zobowiązany jest do ogłoszenia zawartego porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Starosta Paweł Sadza

Prezydent Miasta Janusz Kubicki

Wicestarosta Henryk Kolarczyk

Skarbnik Miasta Emilia Wojtuściszyn

Id: OPHJF-CDQBN-JTTZM-PTSJK-NQLJS. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2457

  porozumienie nr OS.2.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie kształcenia w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze uczniów klas wielozawodowych, dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.104.1919

  aneks Nr 1 Powiatu Sławieńskiego z dnia 1 stycznia 2011 r. do porozumienia z dnia 12 grudnia 2010 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Sławieńskim w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.475

  porozumienie nr 18/P/09 Zarządu Powiatu Kluczborskiego; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonych przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.69.1125

  porozumienie nr 2/OS/2010 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie kształcenia w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2086

  porozumienie nr OS.1.2012 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia w Zespole Kształcenia Zawodowego-Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice, uczniów klas wielozawodowych, dla których powiat pszczyński jest organem prowadzącym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1580

  porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców z Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1579

  porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Ksztacenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. med. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski,

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1578

  porozumienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój; Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1577

  porozumienie nr ZZE.8180-34/10 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry; Prezydenta Miasta Bytom z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie udzielania świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowskie Góry przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1576

  porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Prezydenta Miasta Żory z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych  Zespołu Szkół nr 1 w Żorach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Żory


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.