Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1582

Tytuł:

porozumienie nr 60/II/2011-GKRPA Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Boronów z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej będących mieszkańcami gminy Boronów przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-21
Organ wydający:Burmistrz Miasta Lubliniec; Wójt Gminy Boronów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 85 pozycja: 1582
Hasła:

POROZUMIENIE NR 60/II/2011-GKRPA WÓJTA GMINY BORONÓW z dnia 1 lutego 2011 r. Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwały Nr 6/IV/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Boronów na rok 2011" , uchwały Nr 7/IV/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Boronów na rok 2011" rok i uchwały Nr 48/VI/2007 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Lubliniec zadania publicznego oraz uchwały Nr 102/XI/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubliniec od gmin: Kochanowice, Pawonków, Boronów, Ciasna, Koszęcin, Herby wykonywania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Burmistrz Miasta Lublińca - Edwarda Maniura, zwany dalej Burmistrzem przy współudziale Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Mariusza Kozińskiego oraz Wójt Gminy Boronów - Rufina Majchrzyk, zwany dalej Wójtem zawierają porozumienie następującej treści: § 1. Punkt Konsultacyjny w Lublińcu dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej będzie świadczył usługi w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej również mieszkańcom gminy Boronów. § 2. 1. Wójt przekaże dotację na pokrycie części kosztów funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w Lublińcu. 2. Dotacja będzie przekazana na rachunek Urzędu Miejskiego w Lublińcu: ING BSK SA o/Cz-wa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 w terminie do 31 marca 2011r. § 3. 1. Wysokość dotacji w roku 2011 za okres od stycznia do grudnia wynosi: 1 300 zł słownie: tysiąc trzysta złotych. 2. Na podstawie aneksu do Porozumienia może ulec zmianie wysokość dotacji przekazanej przez Wójta. § 4. Burmistrz przekaże Wójtowi w terminie do 31 stycznia 2012 roku sprawozdanie roczne z działalności Punktu Konsultacyjnego, w szczególności zawierające informacje w zakresie korzystania z usług Punktu Konsultacyjnego przez mieszkańców gminy Boronów. § 5. 1. Porozumienie zawarto na okres do 31 grudnia 2011r. 2. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego rozwiązania niniejszego Porozumienia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron, w każdym czasie na mocy porozumienia stron. 4. Przy wcześniejszym rozwiązaniu Porozumienia dotacja winna być zwrócona w terminie 30 dni od upływu okresu rozwiązania Porozumienia. Wysokość zwróconej dotacji ustalona będzie proporcjonalnie do czasu obowiązywania Porozumienia. § 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. § 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Id: SMRPT-ZRNUL-IGUUN-NBNJI-MORMZ. Podpisany

Strona 1

WÓJT mgr Rufin Majchrzyk

BURMISTRZ Edward Maniura

Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Mariusz Koziński

Id: SMRPT-ZRNUL-IGUUN-NBNJI-MORMZ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.210.368

  porozumienie Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Herby z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej w ramach ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu mieszkańcom gminy Herby

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.173

  porozumienie Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Herby z dnia 30 marca 2010r. w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu mieszkańcom gminy Herby

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.963

  porozumienie nr 68/II/2012 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Boronów z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej dla mieszkańców gminy Boronów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.172

  porozumienie Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy w Boronowie z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie świadczenia usługi w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej mieszkańcom gminy Boronów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.981

  porozumienie nr OR.031.1.2012 Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Herby z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie prowadzenia zadania publicznego przez Gminę Lubliniec

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1581

  porozumienie nr OS.2.2011 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie kształcenia w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze uczniów klas wielozawodowych, dla których powiat pszczyński jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1580

  porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców z Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1579

  porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Ksztacenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. med. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski,

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1578

  porozumienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój; Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1577

  porozumienie nr ZZE.8180-34/10 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry; Prezydenta Miasta Bytom z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie udzielania świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowskie Góry przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.