Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1583

Tytuł:

porozumienie nr OS.4.2011 Prezydenta Miasta Katowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETANIA" w Katowicach w roku szkolnym 2010/2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-21
Organ wydający:Prezydent Miasta Katowice; Zarząd Powiatu Pszczyńskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 85 pozycja: 1583
Hasła:

POROZUMIENIE NR OS.4.2011 ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETANIA" w Katowicach w roku szkolnym 2010/2011 zawarte pomiędzy Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez: - Henryka Kolarczyka - Wicestarostę Pszczyńskiego - Zygmunta Jelenia - Członka Zarządu działających na podstawie uchwały Nr II/17/06 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zawarcia z Miastem Katowice, porozumienia dotyczącego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego a - Miastem Katowice reprezentowanym przez: - Krystynę Siejna - Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice - Mieczysława Żyrka - Naczelnika Wydziału Edukacji działających na podstawie uchwały Nr LIX/1346/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego § 1. Uwzględniając wniosek Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETANIA" w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267 w sprawie przyznania jednego etatu nauczyciela na realizację nauki religii w roku szkolnym 2010/2011 dla 58 uczniów zamieszkałych na terenie: Katowic, Bedzina, Chorzowa, Czerwionki-Leszczyny, Jaworzna, Łazisk Górnych, Mikołowa, Mysłowic, Powiatu Pszczyńskiego, Radzionkowa, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic, Tychów, Żor, wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego, w wymiarze jednego etatu nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach przy ul. Gliwickiej 228. Lekcje religii realizowane są w Kościele Zielonoświątkowym Zbór "BETANIA" w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267. § 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela o którym mowa w §1, a które ponosi Miasto Katowice obejmują: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 składki na Fundusz Pracy, § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, proporcjonalnie do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w przeliczeniu na jeden etat, tj. dla 1 ucznia z terenu powiatu pszczyńskiego przypada 0,02 części z jednego etatu. § 3. 1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 2 wynoszą 3.960,48 złotych w 2010 roku, oraz 4.438,71 złotych w 2011 roku. Kalkulację planowanych kosztów, o których mowa w § 2, a które są ponoszone przez Miasto Katowice z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego, stanowi załącznik do niniejszego porozumienia. 2. Powiat Pszczyński zobowiązuje się przekazywać dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w przeliczeniu na jeden etat, tj. 79,21 złotych miesięcznie za 2010 rok, oraz 88,77 złotych miesięcznie w 2011 roku. 3. Powiat Pszczyński zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji o której mowa w ust. 2, na rachunek Miasta Katowice, tj.: ING Bank Śląski S.A., Oddział Regionalny Katowice, nr 69 1050 1214 1000 0007 0150 6164 , do dnia 14-go każdego miesiąca, z tym że dotację za okres od 1 września 2010 roku do 28 lutego 2011 roku Powiat Pszczyński zobowiązuje się przekazać Miastu Katowice nie póżniej niż do dnia 28 lutego 2011 roku.

Id: YOMKO-FCCBW-LCTMA-VWYFR-RFZUF. Podpisany

Strona 1

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. § 4. 1. Kwoty wykazane w § 3 ust. 1 i ust. 2 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2010/2011. 2. Kwoty wykazane w § 3 ust. 1 i ust. 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionych w § 2, lub zmiany nauczyciela religii, lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii. 3. Kwota dotacji celowej zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2011 roku i rozliczona do dnia 30 września 2011 roku. Do dnia 30 września 2011 roku Miasto Katowice przedstawi Powiatowi Pszczyńskiemu rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświatkowegho zbór "BETANIA" w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267. 4. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie: a) wyższa od kwoty dotacji, jaką na rok szkolny 2010/2011 otrzymało Miasto Katowice od Powiatu Pszczyńskiego, to Powiat Pszczyński zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Powiat Pszczyński zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust.4. b) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2010/2011 otrzymało Miasto Katowice od Powiatu Pszczyńskiego, to Miasto Katowice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 15 dni od daty wykorzystania dotacji do Powiatu Pszczyńskiego, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Katowice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych. § 5. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETANIA" w Katowicach przy ul. Gliwickiej 267 w roku szkolnym 2010/2011, tj. za okres od 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2011 roku. § 6. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. § 7. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej. § 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 września 2010r. § 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 10. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron oraz jeden do publikacji.

Id: YOMKO-FCCBW-LCTMA-VWYFR-RFZUF. Podpisany

Strona 2

Załącznik do Porozumienia Nr OS.4.2011 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 lutego 2011 r. Zalacznik1.docx Załącznik do porozumienia

Wicestarosta Henryk Kolarczyk

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna

Członek Zarządu Naczelnik Wydziału Eduklacji Zygmunt Jeleń Mieczysław Żyrka

Id: YOMKO-FCCBW-LCTMA-VWYFR-RFZUF. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.59.1092

  porozumienie Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór ?BETANIA? w Katowicach w roku szkolnym 2010/2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.480

  porozumienie Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zbór Sosnowiec w roku szkolnym 2009/2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.481

  porozumienie Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2009/2010

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 listopada 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 2009 r. pomiędzy Miastem Sosnowiec a Miastem Kędzierzyn - Koźle w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w roku szkolnym 2008/2009

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.534

  porozumienie nr OS.5.2011 Prezydenta Miasta Katowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór ?BETANIA? w Katowicach w roku szkolnym 2011/2012|

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązkowe zawieszenie prawa do emerytury

  Od kiedy istnieje obowiązek zawieszenia prawa do emerytury ze względu na kontynuowanie zatrudnienia?

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Limit VAT - najem prywatny i działalność

  Od roku 2006 byłem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (rozliczałem VAT, składałem deklaracje VAT-7) - najem prywatny, lokale użytkowe. Z uwagi na obroty nie przekraczające (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1582

  porozumienie nr 60/II/2011-GKRPA Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Boronów z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej będących mieszkańcami gminy Boronów przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1581

  porozumienie nr OS.2.2011 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie kształcenia w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze uczniów klas wielozawodowych, dla których powiat pszczyński jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1580

  porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców z Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1579

  porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Ksztacenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. med. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski,

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1578

  porozumienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój; Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.