Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1585

Tytuł:

aneks nr 8 Burmistrza Miasta Rydułtowy; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-21
Organ wydający:Burmistrz Miasta Rydułtowy; Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 85 pozycja: 1585
Hasła:

ANEKS NR 8 ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 1 marca 2011 r. do porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wodzisławski Miastu Rydułtowy prowadzenia Państwowego Ogniska Plastycznego w Rydułtowach przy ulicy Mickiewicza 21, a także Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach przy ulicy Mickiewicza 15 zawarty pomiędzy: Powiatem Wodzisławskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Starosta - Tadeusz Skatuła, Wicestarosta - Dariusz Prus przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Mariusza Rakowskiego a Miastem Rydułtowy, reprezentowanym przez Kornelię Newy - Burmistrza Miasta Rydułtowy § 1. W myśl postanowienia §3 ust. 1 porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005r., strony zgodnie oświadczają, że §2 ust. 2 powołanego porozumienia otrzymuje brzmienie: ?2. W roku budżetowym 2011 na realizację zadań, o których mowa w §1 Powiat Wodzisławski przekaże Miastu Rydułtowy dotację w łącznej wysokości 238.892,00 zł (słownie dwieście trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/1000)?. § 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. § 3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. § 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 5. Aneks niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego Powiat Wodzisławski otrzymuje dwa egzemplarze, a Miasto Rydułtowy jeden egzemplarz.

Burmistrz Miasta Rydułtowy Kornelia Newy

Starosta Powiatu Wodzisławskiego Tadeusz Skatuła

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego Dariusz Prus

Skarbnik Powiatu Mariusz Rakowski

Id: XOQJE-RADUD-TBEVE-FQIKP-MCCTB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.901

  aneks nr 9 Burmistrza Miasta Rydułtowy; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 6 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.74.1217

  aneks Burmistrza Miasta Rydułtowy; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego do Porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.483

  aneks nr 2 Prezydenta Miasta Żory; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 grudnia 2009r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Żory

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1584

  aneks nr 8 Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.900

  aneks nr 9 Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 6 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1584

  aneks nr 8 Burmistrza Miasta Radlin; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 3 sierpnia 2004r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1583

  porozumienie nr OS.4.2011 Prezydenta Miasta Katowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETANIA" w Katowicach w roku szkolnym 2010/2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1582

  porozumienie nr 60/II/2011-GKRPA Burmistrza Miasta Lubliniec; Wójta Gminy Boronów z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie świadczenia usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej będących mieszkańcami gminy Boronów przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1581

  porozumienie nr OS.2.2011 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie kształcenia w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze uczniów klas wielozawodowych, dla których powiat pszczyński jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1580

  porozumienie Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie realizacji usług w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla mieszkańców z Powiatu Rybnickiego świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.