Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.1619

Tytuł:

uchwała nr IV/5/4/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 87 pozycja: 1619
Hasła:

Uchwała Nr IV/5/4/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz.1590 z pózn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. 1. Zmienia się uchwałę Nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego poprzez zmianę załącznika. 2. Załącznik do uchwały Nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski

Id: PQSWB-GWPWH-VIHIC-PKMBB-IOVZV. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr IV/5/4/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. Zasady i tryb konsultowania projektów aktów prawa miejscowego § 1. Zasady określają szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. § 2. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, zwanych dalej ?konsultacjami?, podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego w formie uchwały. 2. Wszelkie zadania związane z przygotowaniem projektów aktów prawa miejscowego i przeprowadzeniem poszczególnych etapów procesu konsultacji wykonuje właściwa komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. § 3. 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w przypadku powołania Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego również z Radą. 2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla Zarządu Województwa Śląskiego. § 4. 1. Informację o przeprowadzaniu konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Województwa Śląskiego. 2. Informacja o której mowa w ust. 1 powinna określać: 1) przedmiot konsultacji, w tym projekt dokumentu wraz z uzasadnieniem, 2) termin konsultacji, 3) formy konsultacji, 4) adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu, 5) komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. 3. Publikacja na stronach internetowych nie wyklucza innych sposobów informowania o konsultacjach. 4. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia. 5. Czas trwania konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin określony w ust. 5 może zostać skrócony.

Id: PQSWB-GWPWH-VIHIC-PKMBB-IOVZV. Podpisany Strona 1

§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej trzech z podanych form: 1) konsultacje pisemne, 2) konferencje, 3) spotkania, 4) korespondencyjne informowanie o możliwości składania opinii, 5) publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej Województwa Śląskiego, 6) forum dyskusyjne w Internecie, 7) przyjmowanie uwag w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 8) przyjmowanie uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej, 9) powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego. 2. Dopuszczalne są w konsultacjach. także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa

3. Uczestnicy konsultacji, składający opinie osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub jednostek zamiejscowych Urzędu, drogą pocztową lub w formie elektronicznej, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, a w przypadku opinii grupowej ? określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego. 4. Zarząd Województwa Śląskiego nie rozpatruje opinii anonimowych lub nie zawierających informacji o uczestnikach wymienionych w ustępie 3. § 6. 1. Po zakończeniu konsultacji właściwa komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego sporządza zestawienie wszystkich uwag i wniosków, celem rozpatrzenia ich przez Zarząd Województwa Śląskiego. 2. Zarząd Województwa Śląskiego w terminie do 21 dni od daty zakończenia konsultacji przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające wszystkie zgłoszone propozycje z uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia oraz przedkłada je do publicznej wiadomości na stronie internetowej Samorządu Województwa Śląskiego. § 7. Konsultacje uznaje się za przeprowadzone bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach. § 8. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Województwa Śląskiego.

Id: PQSWB-GWPWH-VIHIC-PKMBB-IOVZV. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.778

  uchwała nr IV/16/26/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie nadania statutu Śląskiemu Centrum Wolności i Solidarności

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.237.353

  uchwała nr III/56/1/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1770

  uchwała nr IV/20/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/18/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przekształcenia i zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.11.174

  uchwała nr III/45/15/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Lisów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.11.175

  uchwała nr III/45/18/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Toszek

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.86.1618

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/169/11 Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr VII/76/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011r.w sprawie Statutu Dzielnicy Stare Tarnowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.86.1617

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/168/11 Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr VII/77/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011r.w sprawie Statutu Dzielnicy Strzybnica

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.86.1616

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/167/11 Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr VII/78/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011r.w sprawie Statutu Dzielnicy Osada Jana

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.86.1615

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/166/11 Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr VII/80/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011r.w sprawie Statutu Dzielnicy Sowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.86.1614

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/165/11 Wojewody Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr VII/81/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2011r.w sprawie Statutu Dzielnicy Opatowice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.