Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.90.1679

Tytuł:

uchwała nr IV/5/21/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-04-29
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 90 pozycja: 1679
Hasła:AGLOMERACJE

Uchwała Nr IV/5/21/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie: wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239 z 2005 roku, poz. 2019 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Częstochowa, zwaną dalej ?aglomeracją?, o równoważnej liczbie mieszkańców 238 462 RLM, z 2 oczyszczalniami ścieków komunalnych: 1) Centralną Oczyszczalnią Ścieków w Częstochowie, przy ulicy Srebrnej 172/188, 2) Oczyszczalnią Ścieków Dźbów w Częstochowie, przy ulicy Anyżkowej 1. 2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w gminach: Częstochowa, Mykanów, Rędziny, Poczesna i Konopiska. 3. Aglomerację tworzą następujące miejscowości: 1) w Gminie Częstochowa miasto Częstochowa z wyłączeniem części miejscowości Gnaszyn Dolny, 2) w Gminie Mykanów ? Wierzchowisko, Wola Kiedrzyńska, 3) w Gminie Rędziny ? Rędziny, 4) w Gminie Poczesna Brzeziny Nowe, Brzeziny Kolonia, Sobuczyna, Wrzosowa, 5) w Gminie Konopiska ? Konopiska, Wygoda, Wąsosz, Łaziec, Rększowice, Hutki, Korzonek, Leśniaki, Jamki, Kowale, Aleksandria Pierwsza, Kopalnia. § 2. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Id: AYLCJ-JONFY-YFGMQ-YQNFF-WJBOP. Podpisany

Strona 1

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/59/18/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski

Id: AYLCJ-JONFY-YFGMQ-YQNFF-WJBOP. Podpisany

Strona 2

Załącznik do Uchwały Nr IV/5/21/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. Zalacznik.pdf Aglomeracja Częstochowa

Id: AYLCJ-JONFY-YFGMQ-YQNFF-WJBOP. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3015

  uchwała nr 67/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jedlińsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jedlińsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2844

  uchwała nr 73/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łyse oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łyse

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1508

  uchwała nr 16/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Teresin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Teresin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1509

  uchwała nr 25/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Odrzywół oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Odrzywół

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3016

  uchwała nr 68/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Myszyniec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Myszyniec

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.89.1678

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Jaworzno z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.89.1677

  uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.89.1676

  uchwała nr 23/IV/2011 Rady Gminy Przyrów z dnia 11 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.89.1675

  uchwała nr 22/IV/2011 Rady Gminy Przyrów z dnia 11 marca 2011r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.89.1674

  uchwała nr VI/46/11 Rady Miasta Poręba z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji, z budżetu gminy Poręba, osobom fizycznym, które dokonają likwidacji pokryć dachowych i/lub elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest na swoich nieruchomościach na terenie miasta Poręba

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.