Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.98.1875

Tytuł:

uchwała nr VII/21/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rędziny pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2011-05-12
Organ wydający:Rada Gminy Rędziny
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 98 pozycja: 1875
Hasła:

UCHWAŁA NR VII/21/2011 RADA GMINY RĘDZINY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rędziny pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz.1591 z późn.zm.),art.221 ustawy z 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr. 157, poz. 1240 ze zm.) i art. 400a ust. 1 pkt. 42 oraz art. 403 ust 5 ustawy z 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25, poz.150 ze zm.), Rada Gminy Rędziny Uchwala, co następuje: § 1. Udziela się osobom fizycznym dotacji na niżej wymienione zadanie: Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina. § 2. 1. Przyjmuje się ?Regulamin przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina w brzmieniu stanowiącym załącznik nr.1 do uchwały. 2. Regulamin ma na celu ochronę środowiska naturalnego i wprowadzanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań polegających na budowie przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Roman Pakuła

Załącznik do Uchwały Nr VII/21/2011 Rada Gminy Rędziny z dnia 31 marca 2011 r. Zalacznik1.pdf Załącznik

Id: TMOVZ-UEIJG-EMCEU-WEZMJ-ZYYUM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.311

  uchwała nr XII/41/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rędziny pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.134.4303

  uchwała nr IX/91/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu Miasta Otwocka, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących budowę przyłączy do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, wybudowanej w ramach Projektu nr 2004/PL/16/C/PE/013 ?System wodno-kanalizacyjny w Otwocku? współfinansowanego z Funduszu Spójności

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.160.5034

  uchwała nr X/109/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę nr IX/91/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu Miasta Otwocka, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących budowę przyłączy do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, wybudowanej w ramach Projektu nr 2004/PL/16/C/PE/013 ?System wodno-kanalizacyjny w Otwocku? współfinansowanego z Funduszu Spójności

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4356

  uchwała nr 6.116.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwał: - Nr 66/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących usuwanie i unieszkodliwienie azbestu, - Nr 137/VI/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie zmiany określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących usuwanie i unieszkodliwienie azbestu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3852

  uchwała nr 156/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Przydomowa oczyszczalnia ścieków

  Mam zamiar postawić dom. Chciałabym wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków, zamiast szamba. W warunkach zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy jest napisane: (...)

 • Zmiana warunków zabudowy

  We wniosku o warunki zabudowy zgłosiłem w pierwszym etapie szczelne szambo z późniejszą rozbudową do oczyszczalni przydomowej. Już po wydaniu warunków, w których (...)

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Prowadzenie parkingu strzeżonego

  Co jest wymagane przy zakładaniu nowego parkingu strzeżonego pod działalność komercyjną? Czy prawo stawia jakieś konkretne wymagania dotyczące np. ujęć wody, ścieków (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.98.1874

  uchwała nr V/56/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyznawania dotacji ze środków budżetu Miasta Racibórz na realizację inwestycji związanych z usuwaniem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Raciborza

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.98.1873

  uchwała nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/612/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.98.1872

  uchwała nr VII/61/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 31 marca 2011r. określenia wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.98.1871

  uchwała nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Pszsczyna na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.98.1870

  uchwała nr 40(VII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.