Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1164

Tytuł:

uchwała nr XV/146/12 Rady Gminy Herby z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze a także dla nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych dla których Gmina Herby jest organem prowadzącym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-13
Organ wydający:Rada Gminy Herby
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1164
Hasła:NAUCZYCIELE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 1164

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze a także dla nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych dla których Gmina Herby jest organem prowadzącym Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Herby uchwala, co następuje § 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których gmina Herby jest organem prowadzącym obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela jak niżej: Tygodniowy wymiar godzin 1. Dyrektor gimnazjum, szkoły podstawowej (zespołu) liczącego: 1) 4 do 5 oddziałów 2) 6 oddziałów 3) 7 do 8 oddziałów 4) 9 do 16 oddziałów 5) 17 i więcej oddziałów 2. Wicedyrektor gimnazjum, szkoły podstawowej (zespołu) liczącego: 1) 12 do 16 oddziałów 2) 17 i więcej oddziałów 12 9 16 14 12 10 8

§ 2. Tygodniowy wymiar zajęć określony w § 1 przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to zastępstwo. § 3. Traci moc uchwała nr XXVII/515/09 Rady Gminy Herby z dnia 30 września 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymairu godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze a także dla nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstawie w placówkach oświatowych, dla których gmina Herby jest organem prowadzącym. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 1164 ?

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Józef Kozielski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/40/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.3259

  uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5315

  uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX / 44 / 11 Rady Gminy Miączyn z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miączyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.6100

  uchwała nr 51/XII/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów .

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1163

  uchwała nr XVIII/137/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1162

  ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011 r. położonych na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1161

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zestawienia za rok 2011 danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Będzin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1160

  informacja nr OKA-4110-3(13)/2011/2012/136/KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 marca 2012r. o decyzji nr WCC/146-ZTO-E/136/W/OKA/2012/KT

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1159

  zarządzenie nr 8/2012 Starosty Będzińskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Będzinie ? w 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.