Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1166

Tytuł:

uchwała nr XVI/201/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-13
Organ wydający:Rada Miejska w Świętochłowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1166
Hasła:NIERUCHOMOŚCI,MIENIE KOMUNALNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 1166

UCHWAŁA NR XVI/201/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005 r. nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala : § 1. 1. Udzielić osobom fizycznym 80% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, będącym właścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielomieszkaniowym, w którym udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego. 2. Udzielić spółdzielniom mieszkaniowym 80% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, w związku z ustanawianiem odrębnej własności lokali na rzecz członków spółdzielni lub osób lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w związku z przenoszeniem na członków spółdzielni lub innych osób własności lokali w budynku wielomieszkaniowym. 3. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się również lokale o charakterze innym niż mieszkalne, bonifikata, o której mowa w ust. 2 udzielana jest spółdzielni mieszkaniowej stosownie do udziału odpowiadającego stosunkowi powierzchni lokali mieszkalnych do łącznej powierzchni wszystkich lokali w budynku. 4. Udzielić osobom fizycznym 70% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych kompleksami garażowymi, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego. § 2. Udzielić osobom fizycznym 50% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pozostałych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, nie wymienionych w § 1. § 3. Udzielić osobom fizycznym 15% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pozostałych nieruchomości nie wymienionych w § 1 i 2 .

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 1166 ?

§ 4. Udzielić osobom fizycznym 90% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wobec których toczą się niezakończone postępowania wszczęte na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2011 r., Nr 187, poz. 1110 ). § 5. 1. Bonifikaty, o której mowa w § 1-4 udziela się tym użytkownikom wieczystym, którzy zobowiążą się do jednorazowego wniesienia całej należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 2. Warunkiem udzielenia użytkownikom wieczystym bonifikaty, o której mowa w § 1-4 niniejszej uchwały jest brak zaległości finansowych tytułem podatku od nieruchomości oraz opłat za użytkowanie wieczyste wobec Gminy Świętochłowice związanych z nieruchomością, której dotyczy przekształcenie. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Marek Palka
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/67/12 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/85/2012 Rady Gminy Wohyń z dnia 25 maja 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/77/2012 Rady Gminy Walim z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.826

  uchwała nr XIV/75/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X / 83 /12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1165

  uchwała nr XVI/198/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1164

  uchwała nr XV/146/12 Rady Gminy Herby z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze a także dla nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych dla których Gmina Herby jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1163

  uchwała nr XVIII/137/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1162

  ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011 r. położonych na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1161

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zestawienia za rok 2011 danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Będzin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.