Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1318

Tytuł:

uchwała nr BRM.0007.011.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-22
Organ wydający:Rada Miejska w Radlinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1318
Hasła:OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 1318

UCHWAŁA NR BRM.0007.011.2012 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami ) w związku z art. 28 ust. 3 i art. 33 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Miejska w Radlinie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się opłatę za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Radlina w wysokości 100 złotych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie mgr inż. Jacek Sobik
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 83/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. 2012.1723

  uchwała nr XV/130/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

  uchwała nr VIII/65/11 Rady Miasta Poręba z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do ?Rejestru żłobków i klubów dziecięcych?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/98/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłaty za przerejestrowanie spółki

  Ile wynosi wpis stały za przerejestrowanie sp. z o.o. z RHB do KRS, a ile wynosi zarejestrowanie zmiany aktu założycielskiego sp. z o.o. wpisanej do KRS? Jakie są dodatkowe (...)

 • Wykreślenie hipoteki

  1 lipca 2005 złożyłam wniosek (KW-WPIS) o wykreślenie hipoteki zwykłej (16516CHF) i kaucyjnej (8258CHF) z księgi wieczystej. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków (...)

 • Wykreślenie z rejestru spółki jawnej - koszt

  Ile kosztuje złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru spółki jawnej?

 • Rejestr zastawów rejestrowych

  Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów (...)

 • Moment ustanowienia zastawu rejestrowego

  Do ustanowienia zastawu rejestrowego konieczna jest umowa zastawnicza i skuteczne wniesienie wniosku do sądu. Od którego momentu rzecz jest obciążona zastawem z jego skutkami (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1317

  uchwała nr XIII/120/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Porąbka, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1316

  uchwała nr XV/190/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Pawłowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1315

  uchwała nr XVII/135/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr XIV/110/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1314

  uchwała nr XXIV/411/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/296/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 2 w Mysłowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1313

  uchwała nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska - przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.