Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1364

Tytuł:

uchwała nr XIX/228/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Zabrzu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1364
Hasła:NIERUCHOMOŚCI,MIENIE KOMUNALNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1364

UCHWAŁA NR XIX/228/12 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 16 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze Rada Miejska w Zabrzu uchwala: § 1. Dokonać następujących zmian w uchwale nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze: 1. § 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Lokale mieszkalne oddawane są w najem członkom wspólnoty spełniającym kryteria wynikające z przepisów niniejszej uchwały." 2. § 5 pkt 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w § 9 pkt 1 ppkt 1-2 uchwały mogą ubiegać się osoby spełniające warunki określone w § 5 pkt 1 lub pkt 2 uchwały, a których średni miesięczny dochód brutto, w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w okresie ostatnich trzech miesięcy w gospodarstwie domowym wynosił co najmniej 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 25 % najniższej emerytury na każdego kolejnego członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym, jednak nie więcej niż 300 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 150 % najniższej emerytury, na każdego kolejnego członka rodziny, w gospodarstwie wieloosobowym, określonej na dzień zawarcia umowy, a ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Przepisu tego punktu nie stosuje się do osób, o których mowa w § 7 pkt 3 lit. b, § 8, § 11 pkt 2, § 16, § 22 pkt 1 oraz § 24 uchwały." 3. § 5 pkt 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na podstawie § 7 pkt 1 lub pkt 3 lit. b, § 8 lub § 16 uchwały mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, pod warunkiem rezygnacji z niego najpóźniej z chwilą zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przyznanego na podstawie § 7 pkt 1 i pkt 3 lit. b, § 8 lub § 16 uchwały." 4. W § 5 uchwały po pkt 4 dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu:

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 1364 ?

"Z zastrzeżeniem § 7 uchwały, o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nie mogą ubiegać się osoby, które były wcześniej najemcami lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy i nabyły zajmowany lokal mieszkalny na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami." 5. § 8 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "Umowy najmu lokali mieszkalnych mogą być zawierane poza kolejnością z osobami: 1) pozbawionymi lokalu mieszkalnego wskutek katastrofy budowlanej, pożaru, klęski żywiołowej lub innej przyczyny o charakterze losowym, 2) podlegającymi wykwaterowaniu w związku z koniecznością opróżnienia lokalu z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia potwierdzoną decyzją organu nadzoru budowlanego, 3) ubiegającymi się o przyznanie lokalu zamiennego, 4) ubiegającymi się o przyznanie innego lokalu mieszkalnego na podstawie § 16 uchwały, 5) zajmującymi lokale mieszkalne znajdujące się w nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, przejętych w latach 1953 - 1994 w przymusowy zarząd państwowy na podstawie decyzji administracyjnych wydanych na rzecz poprzedników prawnych ZBM - TBS Sp. z o.o. lub Gminy, w wypadku zwrotu zarządu w/w nieruchomościami ich właścicielom, jeżeli zawarcie umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu nastąpiło nie później niż przed dniem zwrotu zarządu nieruchomością, 6) posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważne lub opiekunami prawnymi takich osób lub osób niepełnoletnich posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wspólnie z nimi zamieszkującymi, jeżeli w zajmowanym przez nie dotychczas lokalu mieszkalnym nie jest możliwe zapewnienie: właściwych warunków bytowych, rehabilitacji lub usunięcia barier architektonicznych, 7) prowadzącymi rodzinny dom dziecka, rodzinne pogotowie opiekuńcze, zawodową rodzinę zastępczą lub niespokrewnioną rodzinę zastępczą, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również pełniącymi funkcję spokrewnionej rodziny zastępczej, 8) którym wynajmujący wypowiedział umowę najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego, jeżeli stosunek najmu tego lokalu został uprzednio nawiązany na podstawie umowy najmu lub decyzji o przydziale mieszkania zakładowego przez przedsiębiorstwo państwowe, spółkę z udziałem Skarbu Państwa lub inną jednostkę gospodarki uspołecznionej, a następnie lokal został zbyty innej osobie fizycznej lub osobie prawnej bez udziału Skarbu Państwa w wypadku, gdy: a) wypowiedzenie nastąpiło na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, b) wypowiedzenie nastąpiło na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość czynszu w dniu wypowiedzenia była wyższa niż 3 % wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, 9) jeżeli przemawiają za tym szczególne potrzeby Gminy." 6. W § 10 pkt 1 w miejsce słów: "§ 9 pkt 2 i 3" wpisuje się słowa: "§ 9 pkt 1 ppkt 2 i 3". 7. W § 11 pkt 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "Sposób kwalifikacji uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji powierzchni niemieszkalnej określa Prezydent Miasta w drodze zarządzenia." 8. W § 12 pkt 2 słowa "Wydziału Architektury" zastępuje się słowami "właściwego wydziału". 9. W § 19 pkt 2 słowa "pkt 5 - 6" zastępuje się słowami "§ 8 pkt 5 - 9". 10. § 21 otrzymuje następujące brzmienie: 1) "Zawarcie umowy najmu lokali, o których mowa w § 9 pkt 1 ppkt 3 i 5 następuje na podstawie zapewnienia spisania umowy najmu wystawionego przez właściwy wydział Urzędu Miejskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?3? Poz. 1364 ?

2) Regulamin wskazywania osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali, o których mowa w § 9 pkt 1 ppkt 1, 2 i 4 uchwały stanowi załącznik nr 1 do uchwały." 11. W rozdziale XI po § 24 dodaje się § 24a w następującym brzmieniu: "W razie protokolarnego przekazania lokalu funkcyjnego do dyspozycji gminy wynajmujący ustala warunki najmu lokalu z osobą aktualnie go zajmującą, wskazaną w protokole zdawczo-odbiorczym." 12. W załączniku nr 1 do uchwały w tytule słowa "§ 9 pkt 1, 2 i 4" zastępuje się słowami "§ 9 pkt 1 ppkt 1, 2 i 4". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu

mgr Marian Czochara
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.10.160

  uchwała nr XLVI/616/09 Rady Miejskiej Zabrze z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/405/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.889

  uchwała nr XIX/253/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 w sprawie statutu miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.234.348

  uchwała nr LVII/749/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.96.1822

  uchwała nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.153.250

  uchwała nr LVI/738/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ronda zlokalizowanego w Zabrzu na skrzyżowaniu alei Wojciecha Korfantego, ulicy Macieja Mielżyńskiego i ulicy Giordano Bruno

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1363

  uchwała nr XVII/183/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1362

  uchwała nr XVII/88/12 Rady Gminy Marklowice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1361

  uchwała nr IV/17/10/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie likwidacji Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1360

  uchwała nr IV/17/9/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1359

  uchwała nr IV/17/8/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie przekształcenia Uzdrowiska Goczałkowice ? Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno ? Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.