Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1392

Tytuł:

uchwała nr XIV/176/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-28
Organ wydający:Rada Gminy Pawłowice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1392
Hasła:POMOC SPOŁECZNA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 28 marca 2012 r. Poz. 1392

UCHWAŁA NR XIV/176/2012 RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art.17 ust.1 pkt. 11, art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz.1362 z późn.zm. ) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Działalności Społecznej Rada Gminy Pawłowice uchwala § 1. 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania. 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej ?usługami? przyznaje się w miejscu zamieszkiwania, po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej. 3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przyznając usługi, ustala ich zakres, wymiar, okres i miejsce świadczenia. 4. Zakres i wymiar usług oraz okres i miejsce ich świadczenia ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego w oparciu o: 1) ocenę sytuacji bytowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, 2) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy, w tym opinię lekarza (wydaną w formie zaświadczenia) o zalecanej pielęgnacji lub wskazaniach do specjalistycznych usług opiekuńczych, a także innych dokumentów zebranych w toku postępowania o przyznanie świadczenia, 3) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę. 5. Usługi przyznaje się w formie decyzji administracyjnej, na czas, na jaki niezbędne jest świadczenie tych usług, w zakresie ustalonym w drodze wywiadu środowiskowego, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź za ich zgodą na wniosek innej osoby lub z urzędu. 6. Wykonywane usługi dokumentowane są kartą pracy opiekuna, każdorazowo potwierdzaną przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny. 7. Świadczenia w formie usług są odpłatne:

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 1392 ?

1) wysokość odpłatności za usługi określa Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze decyzji administracyjnej wg poniższej tabeli:

Wysokość odpłatności za 1 godzinę liczona od całkowitego kosztu 1 godziny usług (w procentach) Grupy odpłatności Dochód na osobę ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (% kryterium dochodu )

Gospodarstwo domowe jednoosobowe Osoba posiadająca rodzinę Osoba posiadająca rodzinę /małżonek, wstępni lub /małżonek, wstępni lub zstępni/ w Gminie zstępni/ poza Gminą Pawłowice Pawłowice Gospodarstwo domowe wieloosobowe

Osoba samotna

I

101 ? 150

-

10

5

15

II III IV V V

151 - 200 201 - 250 251 - 300 301 - 350 Powyżej 350

5 15 25 50 100

15 30 40 70 100

10 20 30 50 100

20 40 50 80 100

2) godzinowy koszt usługi ustalany jest na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a podmiotami realizującymi usługi opiekuńcze i nie może przekroczyć równowartości 2% najniższej emerytury brutto ogłoszonej w formie komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim, 3) należność za usługi świadczone w dni wolne od pracy w Ośrodku ustala się w wysokości 200% podstawowej odpłatności określonej w tabeli jak powyżej, 4) należności z tytułu odpłatności za świadczone usługi osoby zobowiązane wnoszoną na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 8. Nie ponoszą odpłatności: 1) osoby samotne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, 2) osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny, określonego w art. 8 ust. 1 w/w ustawy. 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek, wniosek przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego zwolniona częściowo lub całkowicie z odpłatności, w szczególności ze względu na: 1) konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo - wychowawczej , ośrodku wsparcia lub placówce rehabilitacyjno- leczniczej, 2) konieczność sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstwie domowym, w tym co najmniej nad jedną przewlekle chorą, 3) zdarzenie losowe.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?3? Poz. 1392 ?

10. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu lub o odmowie zwolnienia z odpłatności za usługi wydaje Wójt Gminy. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr Franciszek Dziendziel
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.1175

  uchwała nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.353

  uchwała nr XXII/199/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.589

  uchwała nr III/25/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.34.766

  uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.70.1278

  uchwała nr VII/38/11 Rada Gminy Żurawica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

porady prawne online

Porady prawne

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze

  Jakie rozporządzenie reguluje szczegółowe kwestie dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

 • Usługi doradztwa i reklamowe-stawka Vat

  Firma nasza korzysta z usług firmy polskiej, która jest przedstawicielem targów w Moskwie. Wystawiają nam fakturę za swoje usługi (wynajmują stoisko, świadczą usługi (...)

 • Umieszczenie w domu pomocy społecznej

  Pan X lat 69 mieszka z żoną lat 64, jest właścicielem domu i gospodarstwa rolnego. nie mają dzieci. Oboje posiadają niepełne emerytury bowiem nie przekazali swojego (...)

 • Podatek dochodowy od stowarzyszeń

  Stowarzyszenie wystawiło fakturę VAT dla członka za usługi marketingowe, które nie były ujęte w statucie jako działalność statutowa. Natomiast dochód z wykonania (...)

 • Limit zwolnienia podmiotowego z VAT

  W ramach prowadzonej firmy będę agentem ubezpieczeniowym i jednocześnie będę świadczyć usługi transportowe. Na początku nie będę podatnikiem VAT. Kiedy usługi (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1391

  uchwała nr XXII/157/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 20 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/123/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1390

  uchwała nr XVI/286/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1389

  uchwała nr XVI/285/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będącej częścią inwestycji polegającej na budowie przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej ze środków budżetu miasta Mikołowa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1388

  uchwała nr RG.0007.11.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy Gminy Lyski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1387

  uchwała nr RG.0007.10.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy Gminy Lyski


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.