Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1393

Tytuł:

uchwała nr XIV/177/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pawłowice z dnia 25 lutego 2005r. nr XXIII/330/2005 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-28
Organ wydający:Rada Gminy Pawłowice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1393
Hasła:POMOC SPOŁECZNA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 28 marca 2012 r. Poz. 1393

UCHWAŁA NR XIV/177/2012 RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pawłowice z dnia 25 lutego 2005 r. nr XXIII/330/2005 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6,art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn,zm. ), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej Rada Gminy Pawłowice uchwala: § 1. W uchwale Rady Gminy Pawłowice z dnia 25 lutego 2005r. nr XXIII/330/2005 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?§ 1. § 1 2. Obowiązek zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy dotyczy: 1) pomocy rzeczowej, 2) zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, 3) zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu.?; 2) W § 1 ust.4 wyrazy ?pkt. 3? zastępuje się wyrazami ?ust. 3?. § 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr Franciszek Dziendziel
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.4571

  uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej ? usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr XXIII/262/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia zasad przyznawania oraz zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/211/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2160

  uchwała nr XIII/90/2012 Rady Gminy Wapno z dnia 28 lutego 2012r. o zmianie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2823

  uchwała nr XIII-17/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie w zakresie zadań własnych gminy

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1392

  uchwała nr XIV/176/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1391

  uchwała nr XXII/157/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 20 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/123/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1390

  uchwała nr XVI/286/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1389

  uchwała nr XVI/285/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będącej częścią inwestycji polegającej na budowie przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej ze środków budżetu miasta Mikołowa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1388

  uchwała nr RG.0007.11.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy Gminy Lyski

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.