Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1395

Tytuł:

uchwała nr XVII/198/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-28
Organ wydający:Rada Gminy Rudziniec
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1395
Hasła:JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 28 marca 2012 r. Poz. 1395

UCHWAŁA NR XVII/198/2012 RADY GMINY RUDZINIEC z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu

Na podstawie art.13 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr13, poz.123 z późn. zm.), art. 11 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm) oraz art.7 ust.1 pkt 9, art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Rudziniec uchwala:

§ 1. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/48/03 Rady Gminy Rudziniec z dnia 7 kwietnia 2003 r., w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu (Dz.U. Woj. Śl. Nr 48, poz. 1463 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 1. Dotychczasowa treść § 4 otrzymuje numerację ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: ?2. Nadzór nad Biblioteką w zakresie spraw nie wymienionych w ust. 1 sprawuje Wójt Gminy Rudziniec?. 2. § 17 otrzymuje brzmienie: ?§ 17 Źródłami finansowania Biblioteki są: uzyskane przychody z prowadzonej działalności, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz przychody z innych źródeł?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec i Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Krzemień
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5023

  uchwała nr XVIII/34/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Filii Nr 1 Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko prz ul. Kolejowej 22, oraz zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko z zwiazku ze zmianą zakresu dzialania i lokalizacji filii

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.486

  uchwała nr ZO.XVI.0007.99.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim

 • DZ. URZ. 2011.77.845

  uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Iwaniska z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.329.582

  uchwała nr XI/113/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.76.1180

  uchwała nr XL/221/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka

porady prawne online

Porady prawne

 • Oświadczenie majątkowe dyrektora biblioteki

  Pani X jest zatrudniona na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. Czy jest zobligowana przepisami prawa do złożenia oświadczenia majątkowego?

 • Czas obowiązywania zmienionego statutu fundacji

  Czy zmieniony statut fundacji obowiązuje od momentu dokonania zmiany czy od chwili wpisania tej zmiany do KRS?

 • Dostęp do drogi publicznej

  Jeśli każda droga gminna jest drogą publiczną, oznacza to, że jeśli działka znajduje się przy drodze gminnej to jest to równoznaczne ze spełnieniem jednego z warunków (...)

 • Zmiana przedmiotu działalności spółki z o.o.

  Spółka w umowie, swoim statucie, ma wyszczególniony rodzaj prowadzonej działalności. Według Urzędu Statystycznego, prace prowadzone przez spółkę mieszczą się również (...)

 • Zmiana organów fundacji

  Chcemy zmienić Prezesa zarządu fundacji . W statucie mamy zapisane, że rada fundacji, jako organ nadzorujący, może odwołać Prezesa zarządu. Kiedy zacznie skutecznie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1394

  uchwała nr 68/X/2012 Rady Gminy Przyrów z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przyrowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1393

  uchwała nr XIV/177/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pawłowice z dnia 25 lutego 2005r. nr XXIII/330/2005 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1392

  uchwała nr XIV/176/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1391

  uchwała nr XXII/157/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 20 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/123/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1390

  uchwała nr XVI/286/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.