Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1396

Tytuł:

uchwała nr XVII/199/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-28
Organ wydający:Rada Gminy Rudziniec
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1396
Hasła:JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 28 marca 2012 r. Poz. 1396

UCHWAŁA NR XVII/199/2012 RADY GMINY RUDZINIEC z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach Na podstawie art.13 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr13, poz.123 z późn. zm.), art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Rudziniec uchwala: § 1. W statucie Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/169/08 Rady Gminy Rudziniec z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach (Dz.U. Woj. Śl. Nr 54, poz. 1187), wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 2 tiret 4 otrzymuje nowe brzmienie: ?- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009 nr 157, poz.1240 z późn. zm.)? 2. W § 3 w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje słowa: ?przy ul. Parkowej 11? 3. W § 3 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: ?5. Nadzór nad działalnością GOK sprawuje Wójt Gminy Rudziniec.? 4. W § 5 w ust. 1 po kropce dodaje się słowa: ?GOK inwestując w kapitał ludzki prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie zaspokajania potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez wyzwalanie twórczej energii, animowanie, integrowanie oraz upowszechnianie regionalnej, krajowej oraz światowej kultury i sztuki wśród mieszkańców Gminy Rudziniec? 5. W § 5 w ust. 2 dodaje się podpunkty n i o w brzmieniu: ?n) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych o) integrowanie społeczności lokalnych gminy poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, regionalnych i środowiskowych wartości kulturowych.?

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec i Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 1396 ?

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Krzemień
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.54.841

  uchwała nr XXXVIII/512/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rudziniec na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.5.70

  uchwała nr XXXVI/484/2009 Rady Gminy Rudziniec z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Rudziniec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1395

  uchwała nr XVII/198/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.149.278

  sprawozdanie nr 68/2011 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2693

  uchwała nr 139/XIV/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 12 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1395

  uchwała nr XVII/198/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1394

  uchwała nr 68/X/2012 Rady Gminy Przyrów z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przyrowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1393

  uchwała nr XIV/177/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pawłowice z dnia 25 lutego 2005r. nr XXIII/330/2005 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1392

  uchwała nr XIV/176/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1391

  uchwała nr XXII/157/2012 Rady Gminy Nędza z dnia 20 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/123/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.