Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1398

Tytuł:

uchwała nr XVI/199/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-28
Organ wydający:Rada Miejska w Świętochłowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1398
Hasła:JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 28 marca 2012 r. Poz. 1398

UCHWAŁA NR XVI/199/12 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach Na podstawie art 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240z późn.zm.) w związku z art. 110 ust 1 i art. 112 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej(tekst jednolity: Dz.U. z 2009r, nr 175, poz 1362 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010, Nr 234, poz 1536 z późn.zm. Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. § 2. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach: Nr XXVIII/224/2004 z dnia 15 grudnia 2004r w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, Nr XV/115/07 z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/224/2004 z dnia 15 grudnia 2004r w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, Nr XIX/169/08 z dnia 28 maja 2008r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/224/2004 z dnia 15 grudnia 2004r w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, Nr XLVI/324/09 z dnia 9 grudnia 2009r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/224/2004 z dnia 15 grudnia 2004r w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, Nr LIII/390/10 z dnia 16.06.2010w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/224/2004 z dnia 15 grudnia 2004r w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, Nr II/4/10 z dnia 13 grudnia 2010r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/224/2004 z dnia 15 grudnia 2004r w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Marek Palka

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 1398 ?

Załącznik do Uchwały Nr XVI/199/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?3? Poz. 1398 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?4? Poz. 1398 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?5? Poz. 1398 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?6? Poz. 1398 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.37.651

  uchwała nr II/4/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/224/2004 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.157.260

  uchwała nr LII/390/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/224/2004 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.72.1299

  uchwała nr V/42/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/224/2004 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.27.405

  uchwała nr XLVI/324/09 Rady Miasta Świętochłowice z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/224/2004 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.157.260

  uchwała nr LII/391/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej i nadania Statutu Miejskiemu Domowi Pomocy Społecznej ?Złota Jesień? w Świętochłowicach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1397

  uchwała nr XVII/204/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Rudziniec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1396

  uchwała nr XVII/199/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1395

  uchwała nr XVII/198/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzińcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1394

  uchwała nr 68/X/2012 Rady Gminy Przyrów z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Przyrowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1393

  uchwała nr XIV/177/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pawłowice z dnia 25 lutego 2005r. nr XXIII/330/2005 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.