Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1507

Tytuł:

uchwała nr IV/19/18/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2012r. w sprawie przekształcenia i zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-05
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1507
Hasła:ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 1507

w sprawie przekształcenia i zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 2 w związku z art. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 79 z 2001 roku, poz. 854 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. 1. Przekształca się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach poprzez likwidację: 1) Izby Przyjęć Szpitala, 2) Oddziałów: a) I Chorób Wewnętrznych, b) II Chorób Wewnętrznych, c) Kardiologicznego, d) Dermatologicznego, e) Pediatrycznego, f) Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej, g) Geriatrycznego, h) Neurologicznego, i) Udarowego, j) Obserwacyjno ? Zakaźnego, k) Anestezjologii i Intensywnej Terapii, l) Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego ?2? Poz. 1507 ?

m) Otolaryngologicznego, n) Okulistycznego, o) Ginekologiczno ? Położniczego, p) Neonatologicznego, q) Chirurgii Urazowo ? Ortopedycznej, r) Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu, 3) Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, 4) Bloku Operacyjnego, 5) Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, 6) Zakładu Mikrobiologii Klinicznej, 7) Zakładu Diagnostyki Obrazowej, 8) Zakładu Patomorfologii, 9) Apteki Szpitalnej, 10) Centralnej Sterylizatorni, 11) Zakładu Rehabilitacji, 12) Pracowni Endoskopii. 2. Likwidacja komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, nastąpi w ostatnim dniu miesiąca po wejściu w życie niniejszej uchwały. § 2. Zmienia się nazwę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000048947 na: Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach . § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1770

  uchwała nr IV/20/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/18/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przekształcenia i zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.403

  uchwała nr X/192/11 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/636/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.73.1320

  uchwała nr V/67/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/235/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/102/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana adresu firmy a zmiana umowy o pracę

  Moja firma za cztery miesiące zmieni adres i nazwę. Czy pracownicy muszą otrzymać nowe umowy o pracę?

 • Leczenie psychiatryczne wbrew woli pacjenta

  Jakie przepisy pozwalają poddać osobę leczeniu psychiatrycznemu wbrew jej woli?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1506

  ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28 marca 2012r. zestawienia za rok 2011 danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze Gminy Tarnowskie Góry

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1505

  uchwała nr XVI/89/2012 Rady Gminy w Żarnowcu z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2005 z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie Statutu Gminy Żarnowiec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1504

  uchwała nr XIX/154/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 15 marca 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu, rodzajów i wysokości nagród sportowych przyznawanych dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1503

  uchwała nr XXI/176/12 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia statutu sołectwa Żernica

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1502

  uchwała nr XXI/175/12 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia statutu sołectwa Wilcza


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.