Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1530

Tytuł:

uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Milówka z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-05
Organ wydający:Rada Gminy Milówka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1530
Hasła:NAUCZYCIELE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

?

Katowice, dnia 5 kwietnia 2012 r. Poz. 1530

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (j.t Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami ), art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. 2011 Nr 197 poz. 1172) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale nr XX/115/2011 Rady Gminy Milówka z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli, postanawia się wykreślić w § 7 ust. 2, 3 i 4. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milówka. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Dariusz Kocierz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.26.207

  uchwała nr XXXII/163/2009 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie utworzenia Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania środkami Funduszu

 • DZ. URZ. 2010.133.824

  uchwała nr XXXVI/233/10 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie : ustalenia wysokości środków na Fundusz Zdrowia dla nauczycieli w 2010 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowia.

 • DZ. URZ. 2009.204.1709

  uchwała nr XL/303/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów

 • DZ. URZ. 2011.140.1139

  uchwała nr VI/30/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie wysokości środków na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli w 2011 roku oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.52.1333

  uchwała nr XLV/369/09 Rady Gminy Czarna z dnia 25 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie funduszu zdrowotnego przyjętego uchwałą nr XXXIX/315/08 Rady Gminy Czarna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie określenia środków finansowych i ustalenia dla oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Czarna Regulaminu Funduszu Zdrowotnego

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych

  W naszej placówce obowiązuje regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracodawca chce zmienić obecny regulamin i wprowadzić nowy jeszcze w tym roku kalendarzowym. (...)

 • Wydatki wspólnoty poniesione bez uchwały

  Zarząd wspólnoty mieszkaniowej pomimo braku uchwały samowolnie wydawał pieniądze z funduszu remontowego na różne naprawy. Ponadto wysokość tych wydatków znacznie (...)

 • Oprocentowanie pożyczki z ZFŚS

  Jakie powinno być oprocentowanie pożyczek udzielanych z funduszu socjalnego?

 • Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

  Jestem zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Czy z mojego ubezpieczenia może korzystać mój konkubent, na zasadzie na jakiej mogą to robić członkowie rodziny?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1529

  uchwała nr XVI/129/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sadowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1528

  uchwała nr XVI/128/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mierzęcice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1527

  uchwała nr XVI/127/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1526

  uchwała nr XVII/181/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1525

  uchwała nr XVII/180/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/519/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie uchwalania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.