Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1615

Tytuł:

uchwała nr IV/18/11/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2012 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-13
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1615
Hasła:NARKOMANIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1615

UCHWAŁA NR IV/18/11/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2012 roku Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. Nie określa się ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku w 2012 roku na terenie województwa śląskiego. § 2. 1. Określa się ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy konopi włóknistych w roku 2012 na terenie województwa śląskiego na 100 hektarów. 2. Ustala się następującą rejonizację upraw konopi włóknistych w roku 2012: a) gmina Zbrosławice ? 100 ha. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.288

  rozporządzenie nr 8/09 z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej w województwie podkarpackim pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.704

  uchwała nr VI/66/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2011 w województwie podkarpackim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.17.404

  uchwała nr XLIII/826/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej w województwie podkarpackim pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2010 r.

 • Dziennik Urzędowy

  rozporządzenie nr 2/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2009r.

 • Dziennik Urzędowy

  rozporządzenie nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 marca 2009r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie dolnośląskim oraz rejonizacji tych upraw w 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1614

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 r. położonych na obszarze Gminy Miasta Jaworzna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1613

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Jaworzno z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2011 r. położonych na obszarze Gminy Miasta Jaworzna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1612

  informacja nr OKA-4210-8(12)/2012/205/VIII/KT/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 kwietnia 2012r. o decyzji nr OKA 4210-8(11)/2012/205/VIII/KT/Zmd

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1611

  decyzja nr OWA-4210-26(3)/2012/13859/IIzm3/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany II taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych w województwie śląskim

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1610

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.107.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 10 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 118/XI/2012 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.