Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1683

Tytuł:

uchwała nr XIV/172/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-18
Organ wydający:Rada Gminy Wręczyca Wielka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1683
Hasła:PODATKI I OPŁATY LOKALNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2012 r. Poz. 1683

UCHWAŁA NR XIV/172/12 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn.zm.) i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95 z późn.zm.) Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala: § 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa pobieranego przez sołtysów gminy Wręczyca Wielka: - sołectwo Borowe ? Bogumiła Bejm, - sołectwo Bieżeń ? Halina Szleper, - sołectwo Bór Zapilski ? Barbara Bogus, - sołectwo Brzezinki ? Wiesława Włóczyk, - sołectwo Czarna Wieś ? Witold Matyja, - sołectwo Długi Kąt ? Mirosław Nowak, - sołectwo Golce ? Józef Kurzacz, - sołectwo Grodzisko ? Sylwester Kęsy, - sołectwo Hutka ? Jacek Praszczyk, - sołectwo Jezioro ? Irena Wieczorek, - sołectwo Kalej ? Zofia Szczepanik, - sołectwo Klepaczka ? Leszek Matyja, - sołectwo Kuleje ? Krzysztof Kmieć, - sołectwo Nowiny ? Małgorzata Paruzel, - sołectwo Nowa Szarlejka ? Danuta Brożyna, - sołectwo Pierzchno ? Sławomir Lewicki,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1683

- sołectwo Piła Pierwsza ? Katarzyna Lisek, - sołectwo Piła Druga ? Stefan Pytel, - sołectwo Puszczew ? Tomasz Osiński, - sołectwo Szarlejka ? Henryk Brzezicha, - sołectwo Truskolasy I ? Danuta Oziębała, - sołectwo Truskolasy II ? Andrzej Paruzel, - sołectwo Węglowice ? Stanisław Nicpoń, - sołectwo Wręczyca Wielka I ? Teresa Lamik, - sołectwo Wręczyca Wielka II ? Wiesław Skupień, - sołectwo Wręczyca Mała ? Tomasz Kała, - sołectwo Wydra ? Jerzy Woźniak, - sołectwo Zamłynie ? Jan Matuszczyk. 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od kwot pobranych i wpłaconych na rachunek Urzędu Gminy. 3. Inkaso stosuje się wyłącznie w przypadku gdy podatnikiem jest osoba fizyczna. 4. W wyjątkowych przypadkach, gdy sołtys nie może wykonywać czynności związanych z inkasem Wójt Gminy może upoważnić do wykonania inkasa inne osoby. § 2. Inkasenci zobowiązani są do rozliczania się z pobranych kwot podatków najpóźniej następnego dnia po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić. Jeżeli na ten dzień przypada dzień świąteczny to bezpośrednio po tym dniu. § 3. W zakresie nieuregulowanym uchwałą prawa i obowiązki inkasentów określa ustawa Ordynacja podatkowa. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka. § 5. Traci moc Uchwała Nr V/58/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Prubant
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1742

  uchwała nr VIII/73/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1735

  uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 5 kwietnia 2011r. zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2846

  uchwała nr XV/91/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.1792

  uchwała nr VIII/66/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.1670

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Adamówka z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1682

  uchwała nr XVI/225/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1681

  uchwała nr XVI/224/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: ?Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła ? etap III? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1680

  uchwała nr XVI/223/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/104/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1679

  uchwała nr XVI/219/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1678

  uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.