Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1684

Tytuł:

uchwała nr 218/XX/12 Rady Miasta Żory z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Żorach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-18
Organ wydający:Rada Miasta Żory
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1684
Hasła:TARGOWISKA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2012 r. Poz. 1684

UCHWAŁA NR 218/XX/12 RADY MIASTA ŻORY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Żorach Na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity) RADA MIASTA uchwala : § 1. Ustalić Regulamin targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Folwareckiej w Żorach stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ustalić Regulamin targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego w Żorach stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Ustalić Regulamin targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Targowej w Żorach stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który poda jej treść do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. § 5. Traci moc uchwała nr 594/LII/06 Rady Miasta Żory z dnia 28 września 2006 r. ws. zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej ? targowiska przy ulicy Folwareckiej w Żorach oraz traci moc uchwała Nr 170/XVI/11 Rady Miasta Żory z dnia 24 listopada 2011 r. ws. ustalenia regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Targowej w Żorach. § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta mgr Piotr Kosztyła

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1684

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 1684

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 1684

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?5?

Poz. 1684

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?6?

Poz. 1684

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?7?

Poz. 1684

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?8?

Poz. 1684
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.59

  uchwała nr Nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich

 • DZ. URZ. 2012.826

  uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr L/416/2010 w sprawie ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich w Opatowie.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.718

  uchwała nr 0150/XL/913/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXXVI/683/05 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich w Tychach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/49/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk miejskich i ich regulaminu oraz innych miejsc handlowych na terenie miasta Biała Podlaska

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.55

  uchwała nr Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/285/2009 z dnia 04 listopada 2009 r w sprawie ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich oraz innych miejsc wyznaczonych do handlu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1683

  uchwała nr XIV/172/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1682

  uchwała nr XVI/225/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1681

  uchwała nr XVI/224/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: ?Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła ? etap III? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1680

  uchwała nr XVI/223/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/104/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1679

  uchwała nr XVI/219/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.