Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1685

Tytuł:

uchwała nr XXII/205/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-18
Organ wydający:Rada Miejska w Zawierciu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1685
Hasła:PODATKI I OPŁATY LOKALNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2012 r. Poz. 1685

UCHWAŁA NR XXII/205/12 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta - Rada Miejska w Zawierciu - uchwala § 1. 1. Uchwała niniejsza określa zasady zwolnienia z podatku nieruchomości, nieruchomości lub ich części zajęte na cele składowania odpadów wraz z posadowionymi na tych nieruchomościach budynkach i budowlach, w ramach pomocy de minimis, przez którą należy rozumieć pomoc, której kwota przyznana podmiotowi gospodarczemu nie przekracza równowartości 200.000 EURO w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych. 2. Zwolnienie , o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006r. z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006r.). § 2. Całkowita wartość pomocy de minimis przyznana podmiotowi gospodarczemu w sektorze transportu drogowego w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100.000 EURO. § 3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje na warunkach określonych w uchwale. § 4. Zwalnia się z podatku nieruchomości , nieruchomości lub ich części zajęte na cele składowania odpadów w sposób określony przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U z 2010r. nr 185 poz. 1243) wraz z posadowionymi na tych nieruchomościach budynkach i budowlach. § 5. 1. Zwolnienia udziela się na wniosek podatnika (na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały). 2. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. § 6. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1 podmiot ubiegający się o pomoc de minimis , obowiązany jest dołączyć : a) zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1685

b) informacje wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311), c) oświadczenie, iż podmiot ubiegający się o prawo do zwolnienia z niniejszej uchwały nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004r.) d) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) lub inne dokumenty, na podstawie których można dokonać oceny sytuacji ekonomicznej beneficjenta. 2. Zaświadczenia, informacje oraz oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 1 lit a), b), c), d) podmiot korzystający ze zwolnienia obowiązany jest przedkładać organowi podatkowemu w terminie do 15 stycznia każdego roku. § 7. W przypadku niespełnienia warunków określonych niniejszą uchwałą następuje utrata uprawnień do zwolnienia z podatku od nieruchomości za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia, a podmiot korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy wraz z odsetkami za zwłokę. § 8. O utracie praw do zwolnienia, podmiot korzystający ze zwolnienia obowiązany jest powiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodujących utratę uprawnień. § 9. Podmiot korzystający ze zwolnienia obowiązany jest do samodzielnego nadzorowania stopnia wykorzystania pułapu pomocy de minimis określonego w § 1 i § 2 uchwały. W przypadku, gdy pułap ten zostanie przekroczony, kwota pomocy uzyskanej ponad pułap podlega zwrotowi. § 10. Wyrażone w euro kwoty określone w niniejszej uchwale przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. § 11. Uchwała obowiązuje do dnia 31.12.2013r. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie. § 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej inż. Edmund Kłósek

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 1685
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/155/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 października 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXV/277/12 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/261/2012 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Komarówka Podlaska

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.145

  uchwała nr XXXII/207/08 Rady Gminy Leżajsk z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 426/V/2010 Rady Gminy Kłodzko z dnia 24 września 2010r. w sprawie w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia ?Programu pomocy de minimis udzielanej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Kłodzko?

porady prawne online

Porady prawne

 • POMOC DE MINIMIS - podatek od nieruchomości.

  Właścicielami gruntu są dwie osoby (dwoje przedsiębiorców prowadzących nie zależnie od siebie jednoosobowe działalności gospodarcze). Razem zwrócili się o zwolnienie (...)

 • Amortyzacja jednorazowa - pomoc de minimis

  Prowadzę działalność gospodarczą PKPiR + VAT. Od 3 lat korzystam z amortyzacji de minimis. Mieszczę się w limitach, spełniam wymagania do skorzystania z amortyzacji (...)

 • Sprzedaż środków, na które skorzystano z pomocy

  Czy na środki, co do których zastosowano jednorazową amortyzację - w ramach pomocy de minimis, obowiązuje mnie jakiś okres, przez który nie mogę tych środków sprzedać? (...)

 • Zaświadczenie o pomocy de minimis

  Zakład pracy chronionej, który jest ustawowo zwolniony z podatku od nieruchomości, zwraca się z prośbą o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w związku (...)

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1684

  uchwała nr 218/XX/12 Rady Miasta Żory z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Żorach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1683

  uchwała nr XIV/172/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1682

  uchwała nr XVI/225/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1681

  uchwała nr XVI/224/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: ?Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła ? etap III? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1680

  uchwała nr XVI/223/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/104/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.