Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1686

Tytuł:

porozumienie Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie powierzenia Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewodzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-18
Organ wydający:Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju; Zarząd Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1686
Hasła:POROZUMIENIA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2012 r. Poz. 1686

POROZUMIENIE z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego zawarte pomiędzy : Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: Adama Matusiewicza Mariusza Kleszczewskiego a Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Przemysłowej 1, reprezentowanym przez: Krzysztofa Baradzieja Benedykta Lanusznego zwanym danej " MZK Jastrzębie ", zwanych dalej łącznie " Stronami Porozumienia ". § 1. 1. Celem porozumienia jest zapewnienie realizacji przez MZK Jastrzębie zadań własnych Województwa Śląskiego określonych w art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w związku z postanowieniami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w szczególności art. 7 ust. 4 pkt 6, zgodnie z którym zadanie organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa wykonuje marszałek województwa. 2. Przedmiotem porozumienia jest organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w wojewódzkich przewozach pasażerskich, na liniach autobusowych o nr 120, 309, 310, 311B. 3. Porozumienie dotyczy linii autobusowych wymienionych w ust. 2, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego porozumienia. Warunkiem wejścia w życie niniejszego porozumienia jest zawarcie przez Województwo Śląskie umów z Gminami: Ornontowice, Orzesze, Zebrzydowice o udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania organizacji oraz zarzadzania publicznym transportem zbiorowym objętego porozumieniem. 4. Przewozy objęte niniejszym porozumieniem stanowią wojewódzkie przewozy pasażerskie w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.). Przewodniczącego Zarządu Związku Członka Zarządu Związku Marszałka Województwa Śląskiego Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1686

5. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1-2 wykonywane będzie odpłatnie przez MZK Jastrzębie. § 2. 1. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/16/27/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia organizatorom publicznego transportu zbiorowego zadań własnych Województwa Śląskiego, Województwo Śląskie powierza odpłatnie MZK Jastrzębie organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, w zakresie określonym w § 1. 2. Niniejsze porozumienie obejmuje linie komunikacyjne organizowane przez MZK Jastrzębie i oznaczone przez organizatora numerami: 120, 309, 310, 311B. Zestawienie tych linii wraz z założoną na okres obowiązywania porozumienia pracą eksploatacyjną i przyjętymi stawkami za realizację transportu, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia. 3. Poprzez zorganizowanie usług publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w ust. 1, Strony rozumieją w szczególności: a) wybór operatora publicznego transportu zbiorowego; b) zawarcie z operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i jej finansowanie z uwzględnieniem warunków określonych niniejszym porozumieniem; c) zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w roku 2012 w zakresie objętym niniejszym porozumieniem, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej; d) umieszczenie na przystankach znajdujących się na obszarze gmin, na których będą wykonywane wojewódzkie przewozy pasażerskie, rozkładów jazdy oraz ich aktualizacja; e) zapewnienie funkcjonowania systemu informacji dla pasażera w odniesieniu do linii objętych niniejszym porozumieniem; f) udostępnianie i przedkładanie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego dokumentacji związanej z realizacją niniejszego porozumienia, znajdującej się w posiadaniu MZK Jastrzębie. 4. Zmiana przez MZK Jastrzębie ilości pracy eksploatacyjnej na linii objętej niniejszym porozumieniem wymaga pisemnego powiadomienia, przy czym zmiana ta nie jest traktowana jako zmiana porozumienia, o ile nie spowoduje wzrostu wartości organizowanych przewozów w roku 2012. 5. MZK Jastrzębie ma prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń związanych z realizacją powierzonego zadania. § 3. 1. W pojazdach realizujących usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich objętych niniejszym porozumieniem obowiązuje Taryfa przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej MZK Jastrzębie oraz Zasady porządkowe i Regulamin przewozów określone odpowiednimi uchwałami MZK Jastrzębie oraz obowiązują bilety emitowane przez MZK Jastrzębie. 2. Zabronione jest stosowanie i sprzedaż na liniach komunikacyjnych objętych niniejszym porozumieniem jakichkolwiek biletów lub ich substytutów, których wzór i możliwość użycia nie zostały zatwierdzone w drodze uchwały przez MZK Jastrzębie. 3. Wpływy z biletów są należne w całości MZK Jastrzębie. 4. MZK Jastrzębie zobowiązuje się do właściwego informowania pasażerów (tj. jednoznacznego i czytelnego), o tym jaka Taryfa oraz Zasady porządkowe obowiązują w pojeździe realizującym usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 5. Kontrola biletowa w pojazdach realizujących usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich objętych niniejszym porozumieniem będzie wykonywana przez kontrolerów MZK Jastrzębie. 6. Upoważnieni przedstawiciele Marszałka Województwa Śląskiego mają prawo do dokonywania sprawdzania realizacji zapisów porozumienia.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 1686

§ 4. 1. Dotacje celowe przekazywane MZK Jastrzębie w ramach niniejszego porozumienia z budżetu Województwa Śląskiego w kwocie 172 013,20 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzynaście złotych dwadzieścia groszy) będą pochodziły w całości z budżetów Gmin: Ornontowice, Orzesze, Zebrzydowice ? na podstawie zawartych umów: z Gminą Ornontowice nr 549/TZ/2012 z dnia 6 marca 2012 r., Gminą Orzesze nr 551/TZ/2012 z dnia 6 marca 2012 r., Gminą Zebrzydowice nr 550/TZ/2012 z dnia 6 marca 2012 r., w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu. 2. Województwo Śląskie zobowiązuje się przekazać MZK Jastrzębie dotację celową na pokrycie wartości organizowania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego objętych niniejszym porozumieniem, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, w formie zaliczek miesięcznych w wysokości stanowiącej sumę odpowiednich części dotacji celowej z poszczególnych gmin, tj. a) Ornontowice - 1/10 dotacji celowej dla tej gminy za okres od marca do grudnia 2012 r.

b) Orzesze - 1/10 dotacji celowej tej gminy za okres od marca do grudnia 2012 r. c) Zebrzydowice - 1/10 dotacji celowej tej gminy za okres od marca do grudnia 2012 r. 3. Przekazanie dotacji za miesiąc marzec 2012 r. dokonane zostanie w terminie do dnia 20 marca 2012 r. § 5. 1. Przekazanie dotacji, o których mowa w § 4 następuje w okresach miesięcznych, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca. Za datę przekazania przyjmuje się dzień uznania rachunku MZK Jastrzębie. 2. Warunkiem przekazania dotacji przez Województwo Śląskie jest wcześniejsze przekazanie przez Gminy: Ornontowice, Orzesze, Zebrzydowice pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania organizacji transportu zbiorowego. W razie opóźnienia lub braku wpływu środków z danej Gminy, płatność należności nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty na dany miesiąc przez tę Gminę. 3. W przypadku niedokonania płatności wynikającej z ust. 1 i ust. 2 Województwo Śląskie będzie dochodziło od właściwej Gminy odsetek za zwłokę oraz innych dodatkowych kosztów związanych z opóźnieniem w przekazaniu środków pomocy finansowej. Należności te przekazane zostaną do MZK Jastrzębie, chyba że Strony porozumienia postanowią inaczej. 4. Przekazanie dotacji, o których mowa w ust. 1 zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy MZK Jastrzębie o numerze 85 8470 0001 2001 0014 4094 0001. 5. Strony Porozumienia ustalają następujący sposób rozliczeń: a) Informacja dotycząca wykonanej pracy eksploatacyjnej i wynikającego z niej stopnia wykorzystania dotacji celowej przekazanej przez Województwo Śląskie na finansowanie zadania objętego porozumieniem następować będzie w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, z zastrzeżeniem punktu b. b) Informacja dotycząca wykonanej pracy eksploatacyjnej i wynikającego z niej stopnia wykorzystania dotacji celowej za miesiąc grudzień 2012 r. zostanie przekazana w terminie do dnia 7 stycznia 2013 r. c) Dotacja przekazana przez Województwo Śląskie do MZK Jastrzębie na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystana zostanie do dnia 31 grudnia 2012 r. d) Rozliczenie roczne z przekazanych środków dotacji celowej zostanie złożone przez MZK Jastrzębie Województwu Śląskiemu nie później niż do dnia 17 stycznia 2013 roku; niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi na rachunek Województwa Śląskiego nr: 97 1560 1111 2107 0236 8492 0148 zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 6. Województwo Śląskie zobowiązuje MZK Jastrzębie do umieszczania na oryginałach dokumentów rozliczeniowych dotyczących płatności z dotacji, stosownej adnotacji o treści: ?Sfinansowano z pomocy finansowej Gmin: Ornontowice, Orzesze, Zebrzydowice w kwocie ????.? § 6. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia 01.03.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych i inne przepisy dotyczące przedmiotu porozumienia.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 1686

3. Strony będą dążyć do polubownego rozwiązywania sporów. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa. 4. W przypadku rozwiązania umowy o której mowa w § 1 ust. 3 przez którąkolwiek z Gmin, niniejsze Porozumienie podlega aneksowaniu przez strony w zakresie dotyczącym tej Gminy. 5. W przypadku rozwiązania wszystkich umów o których mowa w § 1 ust. 3 przez Gminy, niniejsze Porozumienie ulega rozwiązaniu. 6. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania Porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. § 7. W przypadku wystąpienia siły wyższej, strony zobowiązują się do podjęcia działań mających na celu zapewnienie komunikacji dla mieszkańców Województwa Śląskiego, jako nadrzędnego celu niniejszego porozumienia. § 8. Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. § 9. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. Województwo Śląskie MZK Jastrzębie

Marszałek Województwa

Przewodniczący Zarządu Związku

Adam Matusiewicz Krzysztof Baradziej

Wicemarszałek Województwa

Członek Zarządu Związku

Mariusz Kleszczewski

Benedykt Lanuszny

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?5?

Poz. 1686

Załącznik do Porozumienia Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1988

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Tychy; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 kwietnia 2012r. do porozumienia z Miastem Tychy nr 3/TZ/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewodzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3124

  aneks nr 1 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2012r. do porozumienia nr 5/TZ/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia KZK GOP w Katowicach zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewodzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.318

  obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2994

  uchwała nr IV/24/7/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1775

  uchwała nr III.39.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustanowienia obwodów publicznych gimnazjów w Jastrzębiu-Zdroju

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1685

  uchwała nr XXII/205/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1684

  uchwała nr 218/XX/12 Rady Miasta Żory z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Żorach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1683

  uchwała nr XIV/172/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1682

  uchwała nr XVI/225/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1681

  uchwała nr XVI/224/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/103/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: ?Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła ? etap III? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.