Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1687

Tytuł:

sprawozdanie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 marca 2012r. z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-18
Organ wydający:Zarząd Powiatu Gliwickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1687
Hasła:BUDŻETY

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2012 r. Poz. 1687

SPRAWOZDANIE NR 1/2012 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2011 ROK I.WSTĘP Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 21 grudnia 2010r. uchwaliła budżet powiatu na 2011r. W uchwale Nr III/24/2010 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie budżetu Powiatu Gliwickiego na 2011r. zaplanowano: d o c h o d y 69 364 000 zł wydatki 72 309 000 zł Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie -2 945 000 zł. Na dzień 31 grudnia 2011r. w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej sprawozdania, budżet wynosił: dochody wydatki 66 168 023 zł 67 756 511 zł

Deficyt budżetu wynosił -1 588 488 zł. Wykonanie za 2011r. ukształtowało się jak następuje: dochody 66 717 926 zł wydatki 65 464 029 zł Wynik budżetu /nadwyżka/ 1 253 897 zł Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok składa się z części tabelarycznograficznej, w której przedstawiono szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków w różnych układach liczbowych, oraz części opisowej, w której omówiono chronologicznie zmiany w planie budżetu oraz przebieg wykonywania budżetu zgodnie z zaprezentowanym układem tabelarycznym. Równocześnie, w części opisowej sprawozdania, dotyczącej wykonania budżetu w układzie działowym, przedstawiono informacje o wykonaniu zadań przez powiatowe jednostki organizacyjne objęte budżetem. Starosta Michał Nieszporek

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1687

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?5?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?6?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?7?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?8?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?9?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 10 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 11 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 12 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 13 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 14 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 15 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 16 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 17 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 18 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 19 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 20 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 21 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 22 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 23 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 24 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 25 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 26 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 27 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 28 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 29 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 30 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 31 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 32 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 33 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 34 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 35 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 36 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 37 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 38 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 39 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 40 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 41 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 42 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 43 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 44 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 45 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 46 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 47 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 48 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 49 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 50 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 51 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 52 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 53 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 54 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 55 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 56 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 57 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 58 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 59 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 60 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 61 ?

Poz. 1687

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 62 ?

Poz. 1687

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 marca 2012 r.

III. CZĘŚĆ OPISOWA 26. Zmiany w planie budżetu W 2011r. budżet Powiatu Gliwickiego ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności: 1. Uchwałą Nr 29/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 18 stycznia 2011r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 600 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wydawnictwa EKO ?Wiadomości Powiatu Gliwickiego?. Dokonano także przeniesień z rezerwy ogólnej w kwocie 1 zł na zwrot dotacji oraz z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie11 715 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu ?W krainie utopków i wodzenia niedźwiedzia ? promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego?. Dokonano także przeniesień środków zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 14 500 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ?Sprzęt drogowy?. Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu nowego zadania (dział ?Transport i łączność?). Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 14 500 zł. Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok?, zwiększając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych (kwota 36 051 zł). Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 36 051 zł. 2. Uchwałą Nr IV/35/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 stycznia 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę 866 561 zł , natomiast po stronie wydatków o kwotę 600 001 zł . Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z wprowadzeniem dochodów w kwocie 2 616 zł z Powiatowego Urzędu Pracy, przeznaczonych na refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników skierowanych przez ten urząd na roboty publiczne do Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, uzyskaniem dofinansowań na realizację projektu ?Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej ?Zameczek? w Kuźni Nieborowskiej? w kwocie 797 560 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz na realizację projektu ?W krainie utopków i wodzenia niedźwiedzia ? promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego? w kwocie 66 385 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków w kwocie 2 616 zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach wykonywania robót publicznych w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach, na realizację zadania inwestycyjnego ?Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej ?Zameczek? w Kuźni Nieborowskiej? w kwocie 535 000 zł oraz na realizację projektu ?W krainie utopków i wodzenia niedźwiedzia ? promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego? w kwocie 66 385 zł. Ponadto zmniejszono o kwotę 4 000 zł wydatki na obsługę długu. Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji polegających na wprowadzeniu nowego zadania (dział ?Pomoc społeczna?). Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 535 000 zł. Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -2 678 440 zł, a także ustalono przychody w kwocie

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 63 ?

Poz. 1687

2 906 252 zł, pochodzące z planowanego kredytu, z wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. 3. Uchwałą Nr 34/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 stycznia 2011r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu środków między rozdziałami i grupami wydatków bieżącychw ramach działu ?Pomoc społeczna?, dotyczących realizacji projektu ?Dobry start w samodzielność?. 4. Uchwałą Nr 45/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 15 lutego 2011r.

dokonano zmianw uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych pn. ?Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi powiatowej nr 2991S na odcinku Sośnicowice ? Łany Wielkie (od km 0 + 380 do km 1+ 550) w ramach zadania: ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2991S wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej?. Ponadto zadanie to zwiększono o kwotę 100 000 zł zmniejszając równocześnie o taką samą kwotę wartość zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 2905S (ul. Gliwicka / ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Kard. Wyszyńskiego) w Pyskowicach?. Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na wprowadzeniu nowego zadania przy równoczesnym zmniejszeniu wartości innego zadania już istniejącego (dział ?Transport i łączność?) oraz zmniejszeniu rezerwy celowej. Łącznie wydatki na inwestycje nie zostały zmienione. 5. Uchwałą Nr 47/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 lutego 2011r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 200 000 zł z tytułu otrzymania od gminy Sośnicowice pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych pn: ?Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi powiatowej nr 2991S na odcinku Sośnicowice-Łany Wielkie (od km 0+380 do km 1+550) w ramach zadania: ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2991S wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej?. Dokonano również przeniesień z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 30 000 zł, w związku z realizacją projektu pn. ?Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego?. Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zwiększeniu wartości zadań już istniejących (dział ?Transport i łączność? oraz ?Turystyka?) oraz zmniejszeniu rezerwy celowej. Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 200 000 zł. 6. Uchwałą Nr 57/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 marca 2011r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 225 691 zł .Zmiany związane były z podpisaniem aneksu do porozumienia z Województwem Śląskim, dotyczącego letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich- zwiększono budżet o kwotę 4 788 zł (stanowiącą różnicę w stosunku do kwoty dotacji ujętej w uchwale budżetowej), a także w związku z ustaleniem przez Wojewodę Śląskiego ostatecznej wielkości dotacjiz budżetu państwa na zadania własne, po uchwaleniu ustawy budżetowej przez Sejm RP. Zwiększono dotacje na zadania własne o kwotę 119 551 zł z tytułu prowadzenia ponadgminnych domów pomocy społecznej (w tym: DPS w Sośnicowicach 75 917 zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej 34 792 zł, DPS w Pilchowicach 10 003 zł, DPS w Wiśniczu -3 422 zł, DPS w Knurowie 2 261 zł). Wprowadzono także do budżetu pomoc finansową od gminy Pilchowice w kwocie 75 000 zł na budowę chodnika w ramach zadania inwestycyjnego ?Budowa chodników? oraz pomoc finansową w łącznej kwocie 26 352 zł od wszystkich gmin powiatu jako partnerów projektu ?Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego?. Dokonano również przeniesienia między wydatkami majątkowymi i bieżącymi skreślając zadanie pn. ?Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 78 z drogami powiatowymi Nr 2929S i 2930S w miejscowości Wilcza? (kwota -100 000 zł).

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 64 ?

Poz. 1687

W ramach wydatków majątkowych skreślono zadanie pn. ?Przeprowadzenie przekształcenia Szpitala Powiatowego w Pyskowicach? (kwota -500 000 zł), tworząc równocześnie nowe zadanie pn. ?Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej - Etap I: budowa drogi pożarowej? (kwota 500 000 zł). Ponadto dokonano przeniesień z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 3 294 zł na realizację projektu ?Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego?. Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego, skreśleniu zadania już istniejącego (dział ?Transport i łączność?), zwiększeniu zadania już istniejącego (dział ?Turystyka?), zmniejszeniu rezerwy celowej oraz skreśleniu zadania już istniejącego przy równoczesnym utworzeniu nowego zadania (dział ?Ochrona zdrowia?). Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 1 352 zł. Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok?, zwiększając dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych o łączną kwotę 500 000 zł w tym: nauka religii na terenie Gminy Sosnowiec w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym (kwota 7 500 zł), nauka religii Kościoła EwangelickoAugsburskiego w punkcie katechetycznym w Gliwicach (kwota 2 500 zł), SP ZOZ w Pyskowicach (kwota 500 000 zł), kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych (kwota -10 000 zł) oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej (kwota 8 842 zł).

Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 508 842 zł. 7. Uchwałą Nr VI/43/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 391 860 zł . Zmiany związane były z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznej wielkości części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok po uchwaleniu ustawy budżetowej przez Sejm RP. Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 189 383 zł, którą przeznaczono na zwiększenie wydatków na zadania oświatowe i zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, a także wprowadzeniem do budżetu dochodów w łącznej kwocie 194 459 zł w związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, które przeznaczono na wykonanie zadań geodezyjnych i kartograficznych w tym na zadania inwestycyjne pn. ?Zakup komputerów z oprogramowaniem? (kwota 40 000 zł) i ?Zakup plotera i kopiarki wieloformatowej? (kwota 35 000 zł). Wprowadzono również środki w kwocie 4 089 zł z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczone na refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników skierowanych przez ten urząd na roboty publiczne do Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach oraz środki w kwocie 3 929 zł z zasiłku otrzymanego przez DPS w Sośnicowicach. Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na wprowadzeniu dwóch nowych zadań (dział ?Działalność usługowa?). Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 75 000 zł. 8. Uchwałą Nr 65/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 12 kwietnia 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 180 000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od gminy Wielowieś (kwota 80 000 zł) na budowę chodnika w ramach zadania inwestycyjnego ?Budowa chodników? oraz od gminy Pyskowice (kwota 100 000 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn: ?Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2905S (ul. Gliwicka/ul. Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Kard. Wyszyńskiego) w Pyskowicach. Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zwiększeniu wartości dwóch istniejących już zadań (dział ?Transport i łączność?). Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 180 000 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 65 ?

Poz. 1687

9. Uchwałą Nr 69/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 kwietnia 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od gminy Gierałtowice na remont chodnika w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych. Ponadto dokonano przeniesienia z rezerwy ogólnej w kwocie 186 555 zł, w związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z terenu powiatu gliwickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok?, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 205 224 zł, w tym pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, przy równoczesnym zmniejszeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 18 669 zł,w tym prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej. Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 186 555 zł. 10. Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 kwietnia 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 440 197 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w kwocie 434 005 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu ?Dobry start w samodzielność? oraz wprowadzeniem stypendiów Prezesa Rady Ministrów w kwocie 6 192 zł, przeznaczonych dla 2 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie oraz dla 2 uczniów Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. Ponadto dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu środków między rozdziałami i grupami wydatków bieżących w ramach działu ?Pomoc społeczna?, dotyczących realizacji projektu ?Dobry start w samodzielność?. 11. Uchwałą Nr 76/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 kwietnia 2011r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł, na przygotowanie dokumentów, będących załącznikiem do wniosku o dofinansowanie zrealizowanego zadania inwestycyjnego ?Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie?. Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na wprowadzeniu nowego zadania (dział ?Oświata i wychowanie?) oraz zmniejszeniu rezerwy celowej. Łącznie wydatki na inwestycje nie zostały zmienione. 12. Uchwałą Nr 80/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10 maja 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 170 000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od gminy Knurów na zadania remontowe na drogach powiatowych w tym wykonanie nakładki asfaltobetonowej (kwota 130 000 zł) oraz remont chodnika (kwota 40 000 zł).

13. Uchwałą Nr 86/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 24 maja 2011r. dokonano zmian w grupach wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb. 14. Uchwałą Nr 93/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 maja 2011r. dokonano zmian w grupach wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb. 15. Uchwałą Nr IX/59/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 16 czerwca 2011r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę -1 901 200 zł . Zmiany budżetu po stronie dochodów związane ze zmniejszeniem o kwotę -1 950 000 zł środków na realizację zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych (w tym 1 500 000 zł ze środków od gminy Rudziniec i 450 000 zł od podmiotów zewnętrznych). Ponadto wprowadzono dochody w kwocie 48 800 zł z tytułu przyznania przez Województwo Śląskie środków na realizację partnerskiego projektu unijnego pn: ?Nauka drogą do sukcesu na Śląsku?.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 66 ?

Poz. 1687

Zmiany budżetu po stronie wydatków - zmniejszenie o kwotę 3 000 000 zł, związane były z odstąpieniem, ze względów proceduralnych, od realizacji zadania inwestycyjnego pn: ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, Powiat Gliwicki?. Równocześnie zwiększono o kwotę 1 050 000 zł wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych, w tym wydatki bieżące (kwota 735 000 zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. ?Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2908S Gierałtowice -Ornontowice? (kwota 250 000 zł), a także ?Zakup samochodów patrolowych? (kwota 65 000 zł). Kwotę 48 800 zł przeznaczano na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Gliwickiego w ramach projektu ?Nauka drogą do sukcesu na Śląsku?.Ponadto dokonano przeniesień środków w kwocie 12 120 zł między działami, zmniejszając wydatki działu ?Oświata i wychowanie? i zwiększając równocześnie wydatki działu ?Edukacyjna opieka wychowawcza? w celu ich dostosowania po przyjęciu planu form dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych. Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na skreśleniu zadania już istniejącego przy równoczesnym wprowadzeniu dwóch nowych zadań (dział ?Transport i łączność?). Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -2 685 000 zł. 16. Uchwałą Nr 100/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 czerwca 2011r. dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 000 zł przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych: zadanie ?Zakup komputerów z oprogramowaniem? (kwota -5 000 zł), i zadanie ?Zakup plotera i kopiarki wieloformatowej? (kwota -3 000 zł). Ponadto dokonano w ramach wydatków bieżących przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków dostosowując je do rzeczywistych potrzeb. Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości zadań już istniejących (dział ?Działalność usługowa?). Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -8 000 zł. 17. Uchwałą Nr 105/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 czerwca 2011r. dokonano zmian w grupach wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb. 18. Uchwałą Nr X/65/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 7 lipca 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 33 330 zł. Zmiany w budżecie związane były z wprowadzeniem dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczonych na refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych bezrobotnych skierowanych przez ten urząd na roboty publiczne do Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach. Ponadto dokonano przeniesienia środków między działami, zwiększając o kwotę 35 000 zł dział ?Rolnictwo i łowiectwo? w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla spółek wodnych przy równoczesnym zmniejszeniu działu ?Administracja publiczna?. Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok?, zwiększając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 61 000 zł w tym, spółki wodne. Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 61 000 zł. 19. Uchwałą Nr 110/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 7 lipca 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 25 000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Dokonano również przeniesień między grupami wydatków budżetowych. Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok?, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 67 ?

Poz. 1687

269 zł, w tym zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych. Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 269 zł. 20. Uchwałą Nr 113/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 19 lipca 2011r. dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków budżetowych. Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok?, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o łączną kwotę 7 028 zł, w tym zmniejszono dotacje za pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (kwota-44 899 zł), zwiększono dotacje za pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach (kwota 52 927 zł), zmniejszono dotacje na działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kwota -1 000 zł), przy równoczesnym zmniejszeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o łączną kwotę -8 528 zł, w tym zwiększono dotację dla Niepublicznej Policealnej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie (kwota 106 000 zł), zmniejszono dotację dla Niepublicznej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie (kwota -106 000 zł), zmniejszono dotację na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej (kwota -9 528 zł) oraz zwiększono dotacje na działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kwota 1 000 zł). Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -1 500 zł. 21. Uchwałą Nr 116/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 26 lipca 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Gminy Pyskowice na realizację zadania inwestycyjnego w Szpitalu Powiatowym w Pyskowicach pn: ?Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem?. Dokonano również przeniesień między grupami wydatków budżetowych. Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na utworzeniu nowego zadania (dział ?Ochrona zdrowia?). Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 6 000 zł. Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok?, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 6 000 zł w tym, dotacje dla SP ZOZ w Pyskowicach. Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 6 000 zł. 22. Uchwałą Nr 134/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 9 sierpnia 2011r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 5 000 zł na organizację dożynek powiatowych, oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: ?Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej ?Zameczek? w Kuźni Nieborowskiej?. Dokonano również przeniesienia między wydatkami majątkowymi i bieżącymi zmniejszając wartość zadania inwestycyjnego pn. ?Zakup plotera i kopiarki wieloformatowej? (kwota-15 500 zł). Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział ?Działalność usługowa?), zmniejszeniu rezerwy celowej przy równoczesnym zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział ?Pomoc społeczna?). Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -15 500 zł. 23. Uchwałą Nr 138 /2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17 sierpnia 2011r. dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków budżetowych. Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok?, zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę - 2 520 zł, w tym dotację dla Niepublicznej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie. Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -2 520 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 68 ?

Poz. 1687

24. Uchwałą Nr 141/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 23 sierpnia 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 177 600 zł z tytułu otrzymania od Województwa Śląskiego dotacji na zadanie bieżące (kwota 10 000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn: ?Wykonanie rozpoznania stanu zanieczyszczeń gleb i roślin metalami ciężkimi na gruntach rolnych gmin: Gierałtowice i Toszek?, otrzymania pomocy finansowej od gminy Gierałtowice (kwota 150 000 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne na drogach powiatowych pn: ?Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2908S Gierałtowice-Ornontowice? oraz otrzymania od Wojewody Śląskiego dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (kwota 17 600 zł)z przeznaczeniem na zwrot kosztów sądowych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Dokonano także przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków budżetowych, a także zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn.

?Budowa chodników? (kwota -59 882 zł) oraz zadania pn. ?Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi powiatowej nr 2991S na odcinku Sośnicowice-Łany Wielkie (od km 0+380 do km 1+550) w ramach zadania: ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2991S wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej? (kwota -40 118 zł) zwiększając równocześnie wartość zadania już istniejącego pn. ?Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2908S Gierałtowice-Ornontowice? (kwota 100 000 zł). Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości dwóch zadań i zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział ?Transport i łączność?). Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 150 000 zł. Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok?, zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -20 000 zł, w tym dotację dla Niepublicznej Szkoły Technicznej dla Dorosłych w Knurowie. Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -20 000 zł. 25. Uchwałą Nr XI/73/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 sierpnia 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 356 115 zł . Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z wprowadzeniem dochodów w kwocie 237 191 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części subwencji oświatowej, dochodów w kwocie 107 395 zł pochodzących z zasiłków pielęgnacyjnych oraz odpłatności gmin za nowoprzyjętych mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach oraz dochodów w kwocie 11 529 zł z Powiatowego Urzędu Pracy, przeznaczonych na refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników skierowanych przez ten urząd na roboty publiczne do Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem wydatków remontowych w kwocie 237 191 zł w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, bieżących wydatków Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach w kwocie 107 395 zł oraz wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach wykonywania robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej w kwocie 11 529 zł. Ponadto dokonano przeniesień środków w kwocie 3 397 zł między działami, zmniejszając wydatki działu ?Edukacyjna opieka wychowawcza? i zwiększając równocześnie wydatki działu ?Oświata i wychowanie? w celu odnowienia trzech sal lekcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach. Dokonano również przeniesień w kwocie 9 000 zł między działami, zmniejszając wydatki działu ?Administracja publiczna? i zwiększając równocześnie wydatki działu ?Rolnictwo i łowiectwo? w celu zabezpieczenia środków na wykonanie zadania pn: ?Wykonanie rozpoznania stanu zanieczyszczeń gleb i roślin metalami ciężkimi na gruntach rolnych gmin: Gierałtowice i Toszek?. W ramach wydatków majątkowych zmniejszono wartość zadania pn. ?Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej - etap I: budowa drogi pożarowej? (kwota -134 515 zł), tworząc równocześnie nowe zadanie pn. ?Modernizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkamiz uwzględnieniem drogi pożarowej - etap II: budowa łącznika między budynkami starego i nowego szpitala? (kwota -134 515 zł). Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego przy równoczesnym wprowadzeniu nowego zadania (dział ?Ochrona zdrowia?).

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 69 ?

Poz. 1687

Łącznie wydatki na inwestycje nie zostały zmienione. Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok?, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3 200 zł, w tym Powiatowa Biblioteka Publiczna, przy równoczesnym zmniejszeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -3 200 zł, w tym dotację na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Łącznie wydatki na dotacje nie zostały zmienione. 26. Uchwałą Nr 146/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 sierpnia 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 260 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków budżetowych. 27. Uchwałą Nr 149/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 6 września 2011r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 28 830 zł na aktualizację dokumentacji i przygotowanie SIWZ dotyczącej projektu ?Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego?.

Dokonano również przeniesienia między wydatkami majątkowymi i bieżącymi zmniejszając wartość zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2991 S ? etap II? (kwota -314 300 zł), równocześnie wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. ?Zakup platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych? (kwota 40 000 zł). Dokonano również zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział ?Transport i łączność?), zwiększenia wartości zadania już istniejącego (dział ?Turystyka?), wprowadzeniu nowego zadania (dział ?Administracja publiczna?) oraz zmniejszeniu rezerwy (dział ?Różne rozliczenia?). Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -274 300 zł. 28. Uchwałą Nr 154/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 20 września 2011r. dokonano zmian w uchwale budżetowej, polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 8 000 zł na przeprowadzenie klasyfikacji gruntów dla terenów przekwalifikowanych z gruntów rolnych na leśne. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków budżetowych. 29. Uchwałą Nr XIII/76/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 września 2011r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę -3 963 312 zł , natomiast po stronie wydatków o kwotę -4 584 364 zł . Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zmniejszeniem o kwotę -4 253 638 zł planowanych dochodów w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu ?Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego?, przyznaniem dofinansowania w kwocie 124 126 zł w ramach programu ?Uczenie się przez całe życie? Comenius Regio na realizację projektu ?Tożsamość kulturowa i regionalna ? ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku? oraz zwiększeniem dochodów Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej o kwotę 166 200 zł w związku z przyjęciem nowych mieszkańców. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zmniejszeniem o kwotę -4 348 422 zł wydatków na realizację projektu ?Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego? w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu na kolejny rok budżetowy (w tym kwota -4 236 422 to wydatki majątkowe), zmniejszeniem o kwotę -9 482 zł wydatków na obsługę długu, zmniejszeniem o kwotę -400 000 zł wartości zadania inwestycyjnego pn: ?Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach? po rozstrzygnięciu przetargu, zwiększeniem o kwotę 7 340 zł wydatków na realizację projektu ?Tożsamość kulturowa i regionalna - ważny element podnoszenia jakości edukacji w Walii i na Śląsku?, a także zwiększeniem o kwotę 166 200 zł wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 70 ?

Poz. 1687

Ponadto dokonano przeniesień środków w kwocie 8 000 zł między działami, zmniejszając wydatki działu ?Leśnictwo? i zwiększając równocześnie wydatki działu ?Rolnictwo i łowiectwo? (kwota 4 200 zł) oraz działu ?Administracja publiczna?(kwota 3 800 zł)z przeznaczeniem na dotacje celowe dla spółek wodnych oraz na wykonanie wydawnictwa promocyjnego z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej w Powiecie Gliwickim. Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości zadań już istniejących (dział ?Turystyka?) oraz (dział ?Oświata i wychowanie?). Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -4 636 422 zł. Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok?, zwiększając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 4 200 zł, w tym spółki wodne. Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 4 200 zł. Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -2 057 388 zł, a także ustalono przychody w kwocie 2 285 200 zł, pochodzące z planowanego kredytu, z wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. 30. Uchwałą Nr 160/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 30 września 2011r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę -1 121 339 zł z tytułu zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o kwotę -940 150 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S ? etap II (Gmina Sośnicowice, powiat gliwicki), zmniejszeniem wpływów z pomocy finansowej o kwotę -464 815 zł od Gminy Sośnicowice, również na realizację tego zadania po rozstrzygnięciu przetargu, otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 20 000 zł na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych, otrzymaniem pomocy finansowej od Województwa Śląskiego w kwocie42 775 zł na realizację programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Śląskiego w kwocie 220 851 zł na pokrycie wydatków w domach pomocy społecznej (w tym: DPS w Sośnicowicach 110 882 zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej 73 028 zł, DPSw Pilchowicach 32 201 zł, DPS w Wiśniczu 3 381 zł, DPS w Knurowie 1 359 zł).

Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział ?Transport i łączność?). Łącznie wydatki na inwestycje zmniejszono o kwotę -1 404 965 zł. Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok?, zwiększając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 36 941 zł, w tym prowadzenie ponadgminnych domów. Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 36 941 zł. 31. Uchwałą Nr 169/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 11 października 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 84 189 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Gminy Pyskowice w kwocie 43 189 zł na realizację zadania na drogach powiatowych pn: ?Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2905S (ul. Gliwicka/ ul.Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Kard. Wyszyńskiego) w Pyskowicach oraz od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 41 000 zł na przeprowadzenie remontu drogi powiatowej nr 2936 (ul. Parkowa) w Sośnicowicach. Dokonano także zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. ?Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2908S Gierałtowice-Ornontowice? (kwota -43 189 zł) zwiększając równocześnie wartość zadania już istniejącego pn. ?Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2905S (ul. Gliwicka/ ul.Wyzwolenia) z drogą gminną (ul. Kard. Wyszyńskiego) w Pyskowicach (kwota 43 189 zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji, polegających na zwiększeniu oraz zmniejszeniu wartości zadań już istniejących (dział ?Transport i łączność?). Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 43 189 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 71 ?

Poz. 1687

32. Uchwałą Nr 172/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 18 października 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 18 500 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem prac inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ?Zakup altany ogrodowej, przygotowanie terenu pod altanę?. Dokonano również przeniesienia między wydatkami majątkowymi i bieżącymi zmniejszając wartość zadania inwestycyjnego pn. ?Zakup komputerów z oprogramowaniem?, zamiast zadania ?Zakup plotera i kopiarki wieloformatowej? (kwota -10 000 zł). Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków budżetowych. Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział ?Działalność usługowa?) oraz wprowadzeniu nowego zadania (dział ?Pomoc społeczna?). Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 8 500 zł. Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok?, zwiększając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o łączną kwotę 10 500 zł, w tym Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie (kwota -8 000 zł) oraz prowadzenie ośrodka wsparcia (kwota 18 500 zł). Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 10 500 zł. 33. Uchwałą Nr XIV/79/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 października 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę 52 901 zł , natomiast po stronie wydatków o kwotę 25 038 zł . Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z otrzymaniem przez Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach odszkodowania w kwocie 3 401 zł oraz przyznaniem dofinansowania w kwocie 49 500 zł w ramach Działania 9.1.2 POKL na realizację projektu ?Wsparcie na starcie?. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zwiększeniem o kwotę 3 401 zł wydatków bieżących Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach oraz zwiększeniem o kwotę 22 200 zł wydatków na realizację projektu ?Wsparcie na starcie?. Ponadto zmniejszono o kwotę -563 zł wydatki na obsługę długu. Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -2 029 525 zł, a także ustalono przychody w kwocie 2 257 337 zł, pochodzące z planowanego kredytu, z wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. 34. Uchwałą Nr 179/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 października 2011r. dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków budżetowych. Ponadto dokonano również przeniesienia między wydatkami bieżącymi i majątkowymi tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. ?Zakup pięciu wysokowydajnych osuszaczy? (kwota 20 000 zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji, polegających na wprowadzeniu nowego zadania (dział ?Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa?).

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 20 000 zł. Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok?, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 10 750 zł, w tym pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach, przy równoczesnym zmniejszeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -10 750 zł, w tym prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej. Łącznie wydatki na dotacje nie uległy zmianie. 35. Uchwałą Nr 183/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10 listopada 2011r. dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków budżetowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 72 ?

Poz. 1687

Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok?, zmniejszając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę -49 448 zł, w tym pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -10 552 zł, w tym prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej. Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -60 000 zł. 36. Uchwałą Nr 190/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 15 listopada 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 762 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Śląskiego na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia. Ponadto dokonano przeniesień między grupami wydatków budżetowych. 37. Uchwałą Nr XVI/87/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 24 listopada 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 37 657 zł . Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z otrzymaniem przez Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 4 764 zł, którą przeznaczono na usunięcie szkody, otrzymaniem przez Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie kwoty 28 765 zł za udostępnione media z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz otrzymaniem stypendiów Prezesa Rady Ministrów w kwocie 4 128 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 2 uczniów Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie oraz 2 uczniom Zespołu Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach. Ponadto dokonano przeniesień środków w kwocie 21 551 zł między działami, zmniejszając wydatki działu ?Edukacyjna opieka wychowawcza? i zwiększając równocześnie wydatki działu ?Oświata i wychowanie? w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach. Dokonano również przeniesienia między wydatkami bieżącymi i majątkowymi tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. ?Zakup skanera? (kwota 6 000 zł) z przeznaczaniem dla Biblioteki Powiatowej. Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji, polegających na wprowadzeniu nowego zadania (dział ?Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego?). Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 6 000 zł. Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok?, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o łączną kwotę 2 000 zł, w tym Powiatowa Biblioteka Publiczna (kwota 6 000 zł) oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (kwota -4 000 zł),przy równoczesnym zmniejszeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -2 000 zł, w tym kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Łącznie wydatki na dotacje nie uległy zmianie. 38. Uchwałą Nr 201/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 24 listopada 2011r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę -174 095 zł z tytułu dotacji celowych od Wojewody Śląskiego. Dotacje zostały zwiększone w łącznej kwocie 21 713 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (kwota 15 987 zł) oraz na wypłatę dodatków miesięcznych dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku (kwota 5 726 zł), przy równoczesnym zmniejszeniu dotacji celowych w łącznej kwocie -195 808 zł, w tym na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota -192 082 zł) oraz na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (kwota -3 000 zł). Dokonano również przeniesień z rezerwy ogólnej w kwocie 57 306 zł z przeznaczeniemna dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach oraz przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków budżetowych. Dokonano także zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa chodników? (kwota -8 000 zł) i zadania pn. ?Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2908S Gierałtowice-Ornontowice? (kwota

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 73 ?

Poz. 1687

-22 000 zł), zwiększając równocześnie wartość zadania już istniejącego pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2991S ? etap II? (kwota 30 000 zł), a także zmniejszając wartość zadania pn. ?Modernizacja Szpitala Powiatowegow Pyskowicach z wykonaniem łącznika komunikacyjnego między budynkami z uwzględnieniem drogi pożarowej - etap II: budowa łącznika między budynkami staregoi nowego szpitala? (kwota -18 336 zł) i tworząc równocześnie nowe zadanie pn. ?Zakup defibrylatora? (kwota 11 000 zł) oraz zadania pn. ?Zakup wirówki laboratoryjnej? (kwota 7 336 zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu i zwiększeniu wartości zadań już istniejących (dział ?Transport i łączność?) zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego i wprowadzeniu dwóch nowych zadań (dział ?Ochrona zdrowia?). Łącznie wydatki na inwestycje nie uległy zmianie. Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok?, zwiększając dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o łączną kwotę 38 032 zł, w tym prowadzenie punktu katechetycznego na terenie Gminy Knurów Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie (kwota -137 zł), nauka religii na terenie Gminy Sosnowiec w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym (kwota -6 464 zł), nauka religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym w Gliwicach (kwota -73 zł), kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych (kwota -5 600 zł), doskonalenie zawodowe nauczycieli (kwota -7 000 zł), prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (kwota 57 306 zł) oraz zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o łączną kwotę -222 657 zł, w tym Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Pyskowicach (kwota -8 710 zł), Niepubliczna Policealna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie (kwota 11 175 zł), Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie (kwota -26 946 zł), Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Knurowie (kwota -5 368 zł), prowadzenie ośrodka wsparcia (kwota -192 808 zł). Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -184 625 zł. 39. Uchwałą Nr 209/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 6 grudnia 2011r. dokonano przeniesień między rozdziałami i grupami wydatków budżetowych. Dokonano również przeniesienia między wydatkami bieżącymi i majątkowymi zwiększając wartość zadania pn. ?Sprzęt drogowy? (kwota 7 700 zł) oraz zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa chodników? (kwota -1 000 zł) i zadania pn. ?Zakup samochodów patrolowych? (kwota -2 520 zł), zwiększając równocześnie zadanie inwestycyjne pn. ?Sprzęt drogowy? (kwota 3 520 zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji, polegających na zmniejszeniu i zwiększeniu wartości zadań już istniejących (dział ?Transport i łączność?). Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 7 700 zł. 40. Uchwałą Nr 215/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 grudnia 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 56 987 zł z tytułu zwiększenia o kwotę 30 550 zł dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn: ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S ? etap II (Gmina Sośnicowice, powiat gliwicki)? oraz otrzymaniem dotacji w kwocie 26 437 zł od Wojewody Śląskiego w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb w domach pomocy społecznej, a także ustalenie dotacji odpowiednio do liczby mieszkańców w tych domach (w tym: DPS w Sośnicowicach 30 000 zł, DPS w Kuźni Nieborowskiej 14 558 zł, DPS w Pilchowicach-9 536 zł, DPS w Wiśniczu -8 585 zł). Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków budżetowych.Dokonano również przeniesienia między wydatkami majątkowymi i bieżącymi zmniejszając wartość zadania inwestycyjnego pn. ?Zakup platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych? (kwota -5 000 zł). Równocześnie dokonano zmian w wykazie inwestycji, polegających na zwiększeniu wartości zadania już istniejącego (dział ?Transport i łączność?) oraz zmniejszeniu wartości zadania już istniejącego (dział ?Administracja publiczna?).

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 74 ?

Poz. 1687

Łącznie wydatki na inwestycje zwiększono o kwotę 25 550 zł. Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok?, zmniejszając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę -18 121 zł, w tym Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Pyskowicach (kwota -52 zł), Niepubliczna Policealna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie (kwota -2 249 zł), Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie (kwota 2 746 zł), Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Knurowie (kwota -445 zł), prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej (kwota -18 121 zł).

Łącznie wydatki na dotacje zmniejszono o kwotę -18 121 zł. 41. Uchwałą Nr 218/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 20 grudnia 2011r. dokonano zmian w rozdziałach i grupach wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb. 42. Uchwałą Nr XVII/92/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 22 grudnia 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę 625 752 zł , natomiast po stronie wydatków o kwotę 184 715 zł . Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem o kwotę 187 477 zł części oświatowej subwencji ogólnej, pochodzącej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, uzupełnieniem subwencji ogólnej o kwotę 434 399 zł z rezerwy subwencji ogólnej, otrzymaniem przez Zespół Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie kwoty w wysokości 1 812 zł za udostępnione media oraz otrzymaniem stypendiów Prezesa Rady Ministrów w kwocie 2 064 zł. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zwiększeniem o kwotę 187 477 zł wydatków bieżących szkół (w tym głównie wynagrodzenia), o kwotę 1 812 zł wydatków bieżących Zespołu Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie oraz przeznaczeniem kwoty 2 064 zł na wypłatę stypendiów dla dwóch uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie. Ponadto zmniejszono o kwotę -6 638 zł wydatki na obsługę długu. Zmieniono również załącznik do uchwały budżetowej ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2011 rok?, zwiększając dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 2 118 zł, w tym Niepubliczna Szkoła Techniczna dla Dorosłych w Knurowie. Łącznie wydatki na dotacje zwiększono o kwotę 2 118 zł. Ustalono również deficyt budżetu w kwocie -1 588 488 zł, a także ustalono przychody w kwocie 1 816 300 zł, pochodzące z planowanego kredytu, z wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. 43. Uchwałą Nr 223/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 grudnia 2011r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 zł , z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Śląskiego na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i stypendium. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków bieżących. 44. Uchwałą Nr 228/2011 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 grudnia 2011r. dokonano zmian w grupach wydatków bieżących dostosowując je do rzeczywistych potrzeb. Podsumowując, zmiany budżetu w 2011r., polegające na jego zmniejszeniu, wprowadzone zostały stosownymi uchwałami zgodnie z kompetencjami,tj: - 10 uchwałami Rady Powiatu (zwiększenie dochodów o 2 804 373 zł, a wydatków o 2 068 913 zł przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów o kwotę 5 864 512 zł oraz wydatków o kwotę 6 485 564 zł), - 22 uchwałami Zarządu Powiatu (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 159 596 zł przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 1 295 434 zł). W rezultacie tych zmian budżet został zmniejszony po stronie dochodów o kwotę 3 195 977 zł natomiast po stronie wydatków o kwotę 4 552 489 zł. 27. Przebieg wykonania budżetu i pozabudżetowych planów finansowych

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 75 ?

Poz. 1687

A. Dochody według źródeł W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano dochody powiatu w kwocie 69 364 000 zł .Plan po zmianach wynosił 66 168 023 zł , a wykonanie w łącznej kwocie 66 717 926 zł stanowiło 100,83 % wielkości planowanej i było wyższe od planu o kwotę 549 903 zł. Dochody bieżące wykonano w kwocie 61 248 731 zł na planowane w kwocie 60 314 392 zł, tj. w 101,55 %, uzyskując ponadplanowe dochody w kwocie 934 339 zł. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 5 469 195 zł na planowane w kwocie 5 853 631 zł, tj. w 93,43 %; niezrealizowane dochody to kwota 384 436 zł. Źródła dochodów dla każdego rodzaju samorządu określone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Podstawowe grupy dochodów to dochody własne, w tym udziały w podatku dochodowymod osób fizycznych i prawnych, dochody od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne oraz dochody na projekty unijne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje celowe od innych samorządów na zadania powierzone przez nie do realizacji powiatowi. a) Dochody na zadania własne Dochody na finansowanie zadań własnych wynosiły 63 515 432 zł i stanowiły 95,20 % dochodów ogółem wykonanych za 2011 rok. W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 101,03 %. Ponadplanowa kwota dochodów wynosi 646 397 zł. Największą pozycję w tej grupie dochodów, stanowiły dochody własne , które wynosiły 33 566 378 zł. Dochody te stanowiły 50,31 % dochodów ogółem (za 2010r.- 49,19 %). W tej grupie dochodów plan po zmianach wykonano w 101,98 %.

Ponadplanowe dochody wynosiły 651 244 zł, na które złożyły się głównie: - ponadplanowe dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 113 380 zł (wykonanie planu 103,07 %), - ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu 25 % udziału powiatu w dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 234 547 zł (wykonanie planu 150,62 %), - ponadplanowe dochody z tytułu opłat geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 172 893 zł (wykonanie planu 115,80 %), - ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu 10,25 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 309 192 zł (wykonanie planu 101,70 %), - ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu 1,40 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prywatnych w kwocie 214 856 zł (wykonanie planu 171,62 %), - ponadplanowe wykonanie wpływów z opłat komunikacyjnych w kwocie 25 879 zł (wykonanie planu 101,11 %), - ponadplanowe wykonanie wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy oraz z gmin za umieszczenie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej - kwota 86 816 zł (wykonanie planu 104,06 %), - ponadplanowe dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 55 802 zł (wykonanie planu 105,58 %), - ponadplanowe wykonanie 2,5 % udziału powiatu z tytułu obsługi PFRON w kwocie 17 109 zł (wykonanie planu 168,44 %), - ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu i jednostek organizacyjnych oraz innych odsetek kwota 79 863 zł (wykonanie planu 159,09 %),

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 76 ?

Poz. 1687

- pozostałe różne dochody, które zostały wykonane w łącznej kwocie ponadplanowej 231 517 zł (wykonanie planu 120,36 %), przy równoczesnym niezrealizowaniu planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy majątku powiatu w kwocie 404 022 zł (wykonanie planu 56,88 %), dochodów z tytułu zastępstwa procesowego w kwocie 19 809 zł (wykonanie planu 33,75 %), dochodów na projekty unijne w kwocie 340 390 zł (wykonanie planu 91,55 %) oraz dochodów otrzymanych z gmin w kwocie 126 389 zł (wykonanie planu 93,50 %). Na dochody jednostek budżetowych powiatu składały się głównie, oprócz w/w ważniejszych tytułów, wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wpływy z tytułu kar umownych, wpływy z tytułu odszkodowań, wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych, prowizje od inkasa sprzedaży znaków skarbowych, wpływy za dzienniki budowy, karty wędkarskie, wpływy z odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych itd. Uchwaloną w budżecie kwotę tych dochodów zmniejszono w trakcie roku o łączną kwotę 3 632 088 zł w rezultacie poniższych zmian budżetu, a w szczególności: - siedmiokrotnie wprowadzano pomoc finansową z gmin w łącznej kwocie 416 189 zł przeznaczoną na zadania drogowe, - wprowadzono dochody pozostałe z rachunku zlikwidowanego z dniem 1.01.2011r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym na łączną kwotę 194 459 zł, - wprowadzono dochody z zakresu pomocy społecznej w łącznej kwocie 326 472 zł, - wprowadzono dochody z zakresu oświaty i wychowania w łącznej kwocie 41 358 zł, - wprowadzono dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w łącznej kwocie 42 775 zł, - wprowadzono pomoc finansową z gminy w kwocie 6 000 zł przeznaczoną dla Szpitala Powiatowego w Pyskowicach, - trzykrotnie wprowadzano dochody przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół powiatowych, w łącznej kwocie 12 384 zł, przyznane przez Prezesa Rady Ministrów, - sześciokrotnie wprowadzano dochody z tytułu realizacji projektów unijnych w łącznej kwocie 1 520 376 zł,przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów: - zmniejszono dochody z tytułu pomocy finansowej od gmin o kwotę 1 964 815 zł, - zmniejszono dochody z tytułu realizacji projektów unijnych w łącznej kwocie 4 227
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1049

  uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/301/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.419

  uchwała nr XI/69/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.149.245

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/243/10 Wojewody Śląskiego z dnia 28 lipca 2010r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XLVIII/324/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu gliwickiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.149.242

  uchwała nr XLIX/329/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego funkcjonującej na terenie Powiatu Gliwickiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.227.326

  uchwała nr LI/352/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi i parkowanie pojazdów na koszt właściciela na terenie Powiatu Gliwickiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1686

  porozumienie Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie powierzenia Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewodzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1685

  uchwała nr XXII/205/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1684

  uchwała nr 218/XX/12 Rady Miasta Żory z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Żorach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1683

  uchwała nr XIV/172/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1682

  uchwała nr XVI/225/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.