Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1688

Tytuł:

sprawozdanie nr BRZ.0711.6.2012 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-18
Organ wydający:Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1688
Hasła:BUDŻETY

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2012 r. Poz. 1688

SPRAWOZDANIE NR BRZ.0711.6.2012 ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2011 rok Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95 z późn. zm.). Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2011 rok.

Skarbnik Powiatu Wodzisławskiego

Starosta Powiatu Wodzisławskiego mgr inż. Tadeusz Skatuła

mgr Mariusz Rakowski

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1688

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO ZA 2011 ROK

ZARZĄD POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 28.03.2012 ROKU

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 1688

WPROWADZENIE Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w sektorze finansów publicznych jest zasada jawności, której normatywny wyraz stanowi norma zawarta w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm., zwanej dalej ustawą o finansach publicznych), zgodnie, z którą gospodarka środkami publicznymi jest jawna, co oznacza możliwość szerokiego dostępu do informacji związanych z gromadzeniem oraz rozdysponowaniem tychże środków. W związku z powyższym, na jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, a w szczególności jednostki samorządu terytorialnego nałożono obowiązek sporządzania sprawozdań i to zarówno takich jakie sporządzają podmioty funkcjonujące w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym (np. bilans, rachunek zysków i strat), jak i sprawozdań specyficznych dla sektora finansów publicznych. W chwili obecnej jednostki samorządu terytorialnego sporządzają (z różną częstotliwością) kilkanaście różnego rodzaju sprawozdań, które ogólnie można podzielić na: 1. sprawozdania finansowe, takie jak bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, 2. sprawozdania budżetowe, w szczególności takie jak Rb - 27S o dochodach, Rb - 28S o wydatkach, 3. sprawozdania tzw. opisowe półroczne jak i sporządzane na zakończenie roku budżetowego. Obowiązek sporządzania przez organ wykonawczy sprawozdań opisowych z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego przewidują normy prawne zawarte w ustawie o finansach publicznych. Należy podkreślić, iż sprawozdania opisowe nie mają charakteru samoistnego, oderwanego od całego systemu sprawozdawczości budżetowej i pełnią raczej funkcję uzupełniającą i informacyjną, a podstawowym źródłem danych w nich zawartych, są dane wykazane w szczególności w sprawozdaniach z wykonania dochodów i wydatków budżetowych, jak również zobowiązań według tytułów dłużnych oraz należności tych jednostek, sporządzone według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 30 poz. 103). Zgodnie z treścią art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu, w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie roczne budżetu zawierające w szczególności zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu j.s.t. W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok po raz pierwszy ujęto wykaz jednostek organizacyjnych oświaty ? powiatowych jednostek budżetowych, uprawnionych na podstawie stosownych przepisów ustawowych, do gromadzenia i wydatkowania środków finansowych poza budżetem, to jest w ramach odrębnych planów stanowiących element gospodarki pozabudżetowej. Sprawozdanie roczne przedkładane jest w terminie określonym w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych również organowi kontrolnemu, tj. regionalnej izbie obrachunkowej. Należy nadmienić, że wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu zarząd powiatu przedkłada informację o stanie mienia j.s.t. zawierającą: a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, b) dane dotyczące:

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 1688

? ?

innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach

rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji, d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego. Informacja o stanie mienia komunalnego była, do dnia wejścia w życie nowej ustawy o finansach publicznych, dokumentem towarzyszącym projektowi budżetu. Obecnie informację o stanie mienia powiatu przedkłada się, jak już wcześniej wspomniano, razem ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu powiatu. Biorąc pod uwagę treść art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych należy stwierdzić, iż w obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw formalno-prawnych umożliwiających organowi wykonawczemu przekazanie informacji o stanie mienia do regionalnej izby obrachunkowej, co stoi w oczywistej sprzeczności z treścią art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.). Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2011 r. zawiera w szczególności: 1. Analizę wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego z uwzględnieniem ustawowego podziału tychże dochodów na subwencje, dotacje pochodzące z budżetu państwa oraz dochody własne. W zakresie dochodów, odrębnej analizie poddano subwencję i dotacje celowe, których źródłem finansowania jest budżet państwa oraz dotacje celowe niezależnie od podmiotu przekazującego te środki finansowe do budżetu powiatu. Dodatkowo zawarto informację na temat planu i wykonania dochodów z uwzględnieniem ustawowego podziału na dochody o charakterze majątkowym i dochody o charakterze bieżącym. 2. Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu wodzisławskiego ogółem jak i w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w 2011 roku. 3. Analizę wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego z uwzględnieniem ustawowego podziału wydatków na wydatki bieżące i majątkowe, w szczegółowości zgodnej z uchwałą budżetową. 4. 5. Analizę wyniku budżetu powiatu, według stanu na koniec 2011 roku. Analizę wykonania planów finansowych w zakresie tzw. gospodarki pozabudżetowej, obejmującą wydzielone rachunki dochodów powiatowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2004 roku, Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) oraz analizę wykonania planu finansowego powiatowego zakładu budżetowego. 6. Podsumowanie.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?5?

Poz. 1688

Ponadto w sprawozdaniu zawarto tabelaryczne zestawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetowych w szczegółowości do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz graficzne zestawienia obrazujące stopień wykonania budżetu w analizowanym okresie.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?6?

Poz. 1688

I. WSTĘPNA INFORMACJA, DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W 2011 ROKU. Budżet Powiatu Wodzisławskiego na 2011 rok został przyjęty Uchwałą planowaną kwotę dochodów wysokości planowaną kwotę wydatków wysokości planowaną kwotę przychodów wysokości planowaną kwotę rozchodów wysokości

Nr III/38/2011 Rady

Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. Uchwalony na 2011 rok budżet powiatu określał: 1. 2. 3. 4. 113 540 780,00 zł 119 532 871,00 zł 7 092 000,00 zł 1 099 909,00 zł

Charakterystyczną cechą uchwalonego na 2011 r. budżetu powiatu był fakt, przyjęcia konstrukcji tegoż budżetu z deficytem w wysokości 5 992 091,00 zł stanowiącym -zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ? ujemną różnicę między planowanymi dochodami, a wydatkami budżetowymi. W budżecie na 2011 rok zabezpieczono środki finansowe przeznaczone na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Zaciągnięcie zobowiązań, których skutkiem był obowiązek spłat rat kapitałowych (stosownie do zawartych umów kredytów i pożyczek), związane było z realizacją w latach ubiegłych następujących zadań: 1. Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Szkolnej 1. Na spłatę rozchodów związanych z zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczką, w budżecie na 2011 r. zabezpieczono kwotę 2. Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 41. Na spłatę rozchodów związanych z zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczką, w budżecie na 2011 r. zabezpieczono kwotę 3. Termomodernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej 59 416,00 zł 345 176,00 zł

w Gorzycach. Na spłatę rozchodów związanych z zaciągniętą, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczką, w budżecie na 2011 r. zabezpieczono kwotę 4. Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych. Na spłatę rozchodów związanych z zaciągniętym 132 576,00 zł 400 438,00 zł 58 451,00 zł

w Banku Gospodarstwa Krajowego SA w Katowicach kredytem, w budżecie na 2011 r. zabezpieczono kwotę 5. Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych oraz

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?7?

Poz. 1688

zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu ?Moje boisko Orlik 2012? przy ZSP im 14 Pułku Powstańców Śląskich. Na spłatę rozchodów związanych z zaciągniętym w Banku Gospodarstwa Krajowego SA w Katowicach kredytem, w budżecie na 2011 r.

zabezpieczono kwotę 6. Pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 500 000,00 zł. Na spłatę rozchodów związanych z zaciągniętym w Banku PEKAO SA Oddział w Katowicach kredytem, w budżecie na 2011 r. zabezpieczono kwotę 7. Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Gorzycach. Na spłatę rozchodów związanych z zaciągniętą, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczką, w budżecie na 2011 r. zabezpieczono kwotę 858 803,89 zł, z tego: W na spłatę zaciągniętych pożyczek przypadło na spłatę zaciągniętych kredytów przypadło ciągu roku budżetowego plan dochodów i wydatków 464 220,60 zł 394 583,29 zł ulegał zmianom 3 692,00 zł Do końca grudnia 2011 roku budżet powiatu został obciążony (tytułem rozchodów) kwotą 100 160,00 zł

i ostatecznie, według stanu na koniec roku budżetowego 2011, zamknął się: po stronie dochodów kwotą po stronie wydatków kwotą 123 450 841,00 zł 130 345 154,00 zł 124 803 873,46 zł

Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2011 roku przedstawiało się następująco: Wykonane dochody budżetowe zamknęły się kwotą co stanowiło 101,10% planu dochodów ogółem. Wykonane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą co stanowiło 95,50% planu wydatków ogółem. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I UST. W 1 BUDŻETU PLANIE PKT POWIATU 124 480 895,60 zł

II.

WODZISŁAWSKIEGO KTÓRYCH MOWA

OGÓŁEM, W ART.

JAK 5

WYDATKÓW 2 USTAWY

NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O

O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANYCH W 2011 ROKU. W toku wykonywania budżetu dokonano ? w trybie obowiązujących przepisów- zmian, które spowodowały: - zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 910 061,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?8?

Poz. 1688

- zwiększenie planu wydatków o kwotę Dokonywane

10 812 283,00 zł. dochodów związane były

w trakcie roku budżetowego zmiany w planie

z następującymi okolicznościami: 1) Zwiększeniem subwencji ogólnej z budżetu państwa (paragraf §2920 klasyfikacji budżetowej) o kwotę: 2) Zwiększeniem środków na uzupełnienie dochodów powiatów 1 026 601,00 zł (paragraf §2760 klasyfikacji budżetowej) o kwotę: 3) Zwiększeniem planu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (paragraf §2007/9 klasyfikacji budżetowej) o kwotę: 4) Zwiększeniem planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (paragraf §2110 klasyfikacji budżetowej) o kwotę: 5) Zwiększeniem planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (paragraf §2130 klasyfikacji budżetowej) o kwotę: 6) Zwiększeniem planu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie 4 969,00 zł porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf §2330 ? 2339 klasyfikacji budżetowej) o kwotę: 7) Zwiększeniem planu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (paragraf §2440 klasyfikacji budżetowej) o kwotę: 8) 8Zwiększeniem planu w zakresie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskanych z innych źródeł (paragraf ) §2700-2709 klasyfikacji budżetowej) o kwotę: 9) Zwiększeniem planu z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (paragraf §2710 klasyfikacji budżetowej) o kwotę: 10) Zwiększeniem planu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (paragraf §2910 klasyfikacji budżetowej) o kwotę: 11) Zwiększeniem planu dotacji celowych w ramach programów 6 074,00 zł 229 495,00 zł 560 000,00 zł 246 764,00 zł 190 647,00 zł 48 267,00 zł 698 255,00 zł 626 713,00 zł 3 106 734,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?9?

Poz. 1688

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (paragraf §6207 klasyfikacji budżetowej) o kwotę: 12) Zwiększeniem planu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (paragraf §6260 klasyfikacji budżetowej) o kwotę: 13) Zmniejszeniem planu z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf §6280 klasyfikacji budżetowej) o kwotę: 14) Zwiększeniem planu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf §6300 klasyfikacji budżetowej) o kwotę: 15) Zwiększeniem planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (paragraf §6410 klasyfikacji budżetowej) o kwotę: 16) Zwiększeniem planu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (paragraf §0020 klasyfikacji budżetowej) o kwotę: 17) Zwiększeniem planu dochodów własnych budżetu powiatu 2 371 893,00 zł uzyskanych przez jednostki budżetowe o kwotę: 423 000,00 zł 10 800,00 zł 462 286,00 zł -122 437,00 zł 20 000,00 zł

W 2011 roku Zarząd Powiatu działając na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych, a także na podstawie upoważnień zawartych w uchwale budżetowej, podjął sześćdziesiąt cztery uchwały w przedmiocie zmian w budżecie. Oczywiście zwiększenie planu dochodów skutkowało stosownym zwiększeniem planu wydatków. Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach zabezpieczono przychody, w szczególności środki finansowe pochodzące z rozliczenia roku budżetowego 2010, kredyt bankowy oraz pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Stosownie do treści art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu powinno zawierać dane w zakresie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego. Z niezrozumiałych względów powyższa informacja jest obligatoryjnym elementem

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 10 ?

Poz. 1688

sprawozdania rocznego natomiast brak jest jakichkolwiek wzmianek dotyczących umieszczania danych tego typu w informacji półrocznej z wykonania budżetu. Biorąc jednakże pod uwagę fakt, iż informacja półroczna jest ściśle związana ze sprawozdaniem roczny zarówno, co do treści jak i formy prezentowanych danych, Zarząd Powiatu uznaje za uzasadnione prezentowanie danych w zakresie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku budżetowego, zarówno w sprawozdaniu rocznym jak i informacji półrocznej. W 2011 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez powiat programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 1. Zadanie pn. ?Przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w Czyżowicach oraz odciążającego DW 933?, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Plan na początek roku budżetowego zamykał się kwotą 10 570 740,00 zł, natomiast plan na koniec 2011 roku wyniósł 10 611 952,00 zł. 2. Zadanie pn. ?Usprawnienie połączenia komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz gminy Godów z autostradą A-1?, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Plan na początek roku budżetowego zamykał się kwotą 1 726 180,00 zł, natomiast plan na koniec 2011 roku wyniósł 1 955 675,00 zł. 3. Zadanie pn. ?Poznaj atrakcje pogranicza!?, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W momencie uchwalania budżetu nie uwzględniono w planie wydatków kwot na realizację ww. projektu, a plan na koniec 2011 roku wyniósł 28 110,00 zł. 4. Zadanie pn. Comenius ?Uczenie się przez całe życie?, Partnerski Projekt Comeniusa. Plan na początek roku budżetowego zamykał się kwotą 79 440,00 zł, natomiast plan na koniec 2011 roku wyniósł 147 549,00 zł. 5. Zadanie pn. ?Nowoczesny Europejczyk-Wykształcony Europejczyk?, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W momencie uchwalania budżetu nie uwzględniono w planie wydatków kwot na realizację ww. projektu, natomiast plan na koniec 2011 roku wyniósł 166 546,00 zł. 6. Zadanie pn. Leonardo da Vinci ?Uczenie się przez całe życie?, Projekt Partnerski Leonardo da Vinci. Plan na początek roku budżetowego zamykał się kwotą 43 500,00 zł, natomiast plan na koniec 2011 roku wyniósł 58 691,00 zł. 7. Zadanie pn. ?Nauka drogą do sukcesu?, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W momencie uchwalania budżetu nie uwzględniono w planie wydatków ww. projektu, natomiast plan na koniec 2011 roku wyniósł 64 550,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 11 ?

Poz. 1688

8. Zadanie pn. ?Świadomy obywatel?, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W momencie uchwalania budżetu nie uwzględniono w planie wydatków kwot na realizację ww. projektu, natomiast plan na koniec 2011 roku wyniósł 55 938,00 zł. 9. Zadanie pn. ?Dobry start?, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W momencie uchwalania budżetu nie uwzględniono w planie wydatków kwot na realizację ww. projektu, natomiast plan na koniec 2011 roku wyniósł 344 409,00 zł. 10. Zadanie pn. ?Postawmy na jakość II?, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na początek roku budżetowego zamykał się kwotą 153 560,00 zł, natomiast plan na koniec 2011 roku wyniósł 161 574,00 zł. 11. Zadanie pn. ?Wymaluj swoją przyszłość?, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na początek roku budżetowego zamykał się kwotą 378 826,00 zł, plan na koniec 2011 roku 381 591,00 zł.

W sumie plan wydatków przeznaczonych na realizację ww. programów zwiększył się, licząc początek roku budżetowego do końca roku budżetowego, z kwoty 13 219 691,00 zł do kwoty 14 139 983,00 zł, wzrost o kwotę 920 292,00 zł, tj. o 6,96%. Należy podkreślić, iż w literaturze przedmiotu poddawany jest krytyce obowiązek umieszczania tego typu informacji i stwierdza się wręcz, że ??podawanie w sprawozdaniu z wykonania budżetu danych o zmianach w planie tego typu wydatków jak i każdych innych wydaje się pozbawione sensu. Zwłaszcza z punktu widzenia organów, którym sprawozdanie ma być przekazywane, czyli organowi stanowiącemu (dokonującemu tych zmian) jak i r.i.o. (weryfikującej te zmiany w trybie nadzoru)?.? (R. Trykozko, Ustawa o finansach publicznych Komentarz dla jednostek samorządu terytorialnego, TAXPRESS Warszawa 2010, str 512).

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 12 ?

Poz. 1688

III.

WSTĘPNA ANALIZA WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W 2011 ROKU. Zgodnie z treścią art. 167 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jednostkom samorządu

terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Norma konstytucyjna gwarantuje sektorowi samorządowemu udział w dochodach publicznych, który powinien być stosowny do wykonywanych zadań. W literaturze podkreśla się, iż ?...samorządność wymaga niezależności finansowej przejawiającej się posiadaniem środków finansowych zapewniających wykonywanie zadań stawianych przed j.s.t. Brak tych środków, a więc całkowita zależność od organów centralnych, przekreśla ideę samorządności...? (Finanse samorządowe 2005 pod redakcją Cezarego Kosikowskiego, Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2005, str. 103). Stosownie do treści art. 167 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dochody jednostek samorządu terytorialnego dzieli się na dotacje, subwencje oraz dochody własne. Ustawa zasadnicza nie zawiera pełnego katalogu źródeł dochodów własnych odsyłając w przedmiotowej sprawie do szczegółowych regulacji ustawowych, wśród których podstawowe znaczenie ma ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm. zwana dalej ustawą o dochodach j.s.t.). Stosownie do treści art. 212 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych. Definicję legalną dochodów majątkowych i bieżących zawiera art. 235 ust 2 i 3 cyt. ustawy. Zgodnie z treścią ww. norm prawnych do dochodów majątkowych zaliczono: 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje; 2) dochody ze sprzedaży majątku; 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się natomiast dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi, co w praktyce oznacza, iż wszystkie inne środki finansowe, nie wymienione wyżej w pkt 1-3, będą traktowane rodzajowo jako dochody o charakterze bieżącym. W budżecie powiatu na 2011 rok zaplanowano, tytułem dochodów o charakterze majątkowym, kwotę 9 815 605,00 zł. W toku wykonywania budżetu, według stanu na koniec czwartego kwartału 2011 roku, plan dochodów majątkowych, uległ zmianie i ostatecznie zamknął się kwotą 10 441 649,00 zł. Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło w analizowanym okresie czasu 9 074 523,12 zł, co stanowiło 86,91% planu. Głównym źródłem dochodów majątkowych były dotacje pozyskane w ramach realizacji programów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, w szczególności z budżetu Unii Europejskiej. W porównaniu do stanu odnotowanego na koniec 2010 roku, plan dochodów majątkowych zwiększył się z 5 866 329,00 zł do kwoty 10 441 649,00 zł, tj. o 4 575 320,00 zł (77,99%), natomiast wykonanie dochodów majątkowych wzrosło,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 13 ?

Poz. 1688

w analogicznym okresie czasu, z kwoty 5 875 433,10 zł do kwoty 9 074 523,12 zł, tj. o 3 199 090,02 zł (54,45%). Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w 2011 roku zamknęło się kwotą 124 803 873,46 zł, co stanowiło 101,10% planu wynoszącego 123 450 841,00 zł. Zestawienie danych dotyczących wysokości planu i wykonania dochodów, z uwzględnieniem źródeł i grup dochodów, przedstawione jest w tabeli numer 1. TABELA Nr 1 Wyszczególnienie Plan na 2011 rok (po zmianach) 123 450 841,00 54 655 632,00 Wykonanie w 2011 roku Procent wykon. planu 101.1 100,00

DOCHODY OGÓŁEM 1) Subwencja ogólna w tym: część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część równoważąca subwencji ogólnej uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

124 803 873,46 54 655 632,00

51 916 194,00 1 066 917,00 645 920,00 1 026 601,00 14 408 002,00

51 916 194,00 1 066 917,00 645 920,00 1 026 601,00 14 349 637,55

100,00 100,00 100,00 100,00 99,59

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) w tym: na zadnia w zakresie służb, inspekcji i straży dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§6410) w tym: udziały w podatkach dochód budżetu państwa w tym: stanowiących

11 519 200,00 6 807 726,00

11 461 261,50 6 807 081,80

99,50 99,99

-

2 878 002,00

2 878 001,00

99,99

-

10 800,00 53 388 550,00

10 375,05 54 628 046,19

96,07 102,32

3) Dochody własne

26 013 035,00

27 861 028,26

107,10

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 14 ?

Poz. 1688

-

-

-

1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych dochody powiatowych jednostek budżetowych wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności opłata komunik. (§0420) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2008/9) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów między j.s.t (§2310) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t (§2320) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego (§233) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207/8/9) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

25 285 035,00 728 000,00 6 402 849,00

27 069 614,00 791 414,26 6 361 373,74

107,06 108,71 99,35

4 798 605,00

5 607 474,19

116,86

1 979 355,00

2 076 859,64

104,93

1 159 099,00

1 057 334,95

91,22

-

39 852,00

39 852,00

100,00

-

643 440,00

583 631,36

90,70

-

4 969,00

4 913,05

98,87

-

560 000,00

347 905,14

62,13

-

9 233 500,00

8 597 540,30

93,11

462 286,00

312 549,89

67,61

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 15 ?

Poz. 1688

-

-

-

-

-

-

dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach (lokaty) bankowych powiatu (§0920) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezp. społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§2690) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) w tym:

627 000,00

0,00

-

276 850,00

346 314,60

125,09

20 000,00

218 331,71

1 091,66

869 000,00

869 000,00

100,00

190 647,00

189 879,48

99,60

20 000,00

19 994,88

99,97

62 163,00 25 900,00 998 657,00

62 163,00 71 900,00 1 170 557,72

100,00 277,61 117,21

4) Pozostałe dochody budżetu powiatu, środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojew., pozyskane z innych źródeł (§2700/7/8/9) wpływy z różnych dochodów (§0970) - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§291o) -

437 799,00 554 784,00

276 283,23 888 202,15

63,11 160,10

6 074,00

6 072,34

99,97

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 16 ?

Poz. 1688

W stosunku do stanu odnotowanego na koniec 2010 roku plan dochodów uległ zwiększeniu ze 108 845 690,00 zł do 123 450 841,00 zł, co oznaczało wzrost planowanych dochodów o kwotę 14 605 151,00 zł, tj. o 13,42%. Jeśli chodzi o wykonanie dochodów w 2011 r., to zwiększyło się ono w stosunku do wykonania dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego ze 109 581 411,19 zł do 124 803 873,46 zł, co oznaczało realny wzrost dochodów budżetowych o kwotę 15 222 462,27 zł, tj. o 13,89%. W porównaniu do założeń przyjętych w trakcie opracowywania budżetu, które ostatecznie znalazły swój wyraz w uchwale w sprawie budżetu na 2011 r., plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 9 910 061,00 zł, tj. o 8,73%. Powyższy wzrost nie rozłożył się jednak równomiernie, jeśli weźmie się pod uwagę najważniejsze strumienie źródeł dochodów budżetowych. O kwotę 4 211 782,00 zł, tj. o 8,56% zwiększył się plan dochodów własnych powiatu. Jeżeli chodzi o należną kwotę subwencji ogólnej, to plan tych dochodów uległ zwiększeniu, w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2011 roku, o kwotę 4 133 335,00 zł (8,18%), natomiast w przypadku kwot dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa ich plan zwiększył się o 757 322,00 zł, tj. o 5,55%. W strukturze dochodów budżetu powiatu w 2011 roku, najpoważniejsze znaczenie miała ? uwzględniając kryterium wielkości planu jak i wykonania- należna powiatowi kwota dochodu subwencji ogólnej. Stanowiła ona 44,27% planu i 43,79% wykonania dochodów ogółem. Z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, na rachunek budżetu powiatu wpłynęła kwota 645 920,00 zł (100,00% planu). Z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, pozyskano kwotę 51 916 194,00 zł (100,00% planu). Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosła w analizowanym okresie czasu 1 066 917,00 zł (100,00% planu). Ponadto w grudniu ubiegłego roku, na rachunek bankowy budżetu powiatu wpłynęła kwota 1 026 601,00 zł, tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. W stosunku do końca grudnia 2010 roku odnotowano wzrost planu i wykonania dochodów subwencyjnych o kwotę 7 127 502,00zł, tj. o 15,00%. Dochody własne powiatu stanowiły kolejną pod względem wielkości, pozycję dochodową budżetu Powiatu Wodzisławskiego. Z powyższego źródła dochodów, na rachunek bankowy budżetu powiatu wpłynęła w 2011 roku kwota 54 628 046,19 zł (102,32% planu wynoszącego 53 388 550,00 zł). W zakresie dochodów własnych odnotowano ?w stosunku do końca grudnia 2010 roku- wzrost planu dochodów o kwotę 9 162 009,00 zł, tj. o 20,72%. Wykonanie tychże dochodów również było wyższe w analizowanym okresie czasu, o kwotę 9 580 093,46 zł, tj. o 21,27%. Dochody własne powiatu to bardzo zróżnicowane źródło dochodów. Szczegółowa analiza dochodów własnych przedstawiona jest w rozdziale V sprawozdania. Z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, a także zadań własnych powiatu, budżet do końca grudnia 2011 roku zasilony został kwotą 14 349 637,55 zł, co stanowiło 99,59% planu wynoszącego 14 408 002,00 zł. W stosunku do końca czwartego kwartału 2010 r. odnotowano zmniejszenie planu dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa o kwotę 1 980 257,00 zł (12,08%), natomiast wykonanie było niższe w analizowanym okresie o kwotę 2 003 272,74 zł (12,25%). Do grupy pozostałych dochodów budżetu powiatu zakwalifikowano środki (nie zaliczone do subwencji, dotacji z budżetu państwa czy też dochodów własnych j.s.t.) otrzymywane w szczególności w związku z

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 17 ?

Poz. 1688

realizacją przez powiat programów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych. Z powyższego tytułu budżet powiatu został zasilony w analizowanym okresie kwotą 1 170 557,72 zł (117,21% planu wynoszącego 998 657,00 zł). IV. SUBWENCJA OGÓLNA ORAZ DOTACJE CELOWE POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa jak i należna j.s.t. kwota subwencji ogólnej stanowią szczególny rodzaj dochodów powiatu. To, co je łączy to fakt, iż ?...obie kategorie są formami transferowania środków pieniężnych z budżetu państwa do budżetu jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym w budżecie państwa klasyfikowane są jako wydatki tego budżetu, a jednocześnie są dochodami j.s.t...? (Finanse samorządowe 2005 pod redakcją Cezarego Kosikowskiego, Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2005, str. 1790). Powyższa cecha pozwala zakwalifikować subwencje i dotacje do dochodów o charakterze transferowym, których źródłem finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa.

Zakres swobody w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunków i sposobu wydatkowania środków zdecydowanie z kolei, odróżnia subwencje od dotacji. Jeżeli chodzi o dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, to organy administracji rządowej decydują zarówno o ich wielkości jak i kierunkach wydatkowania przekazanych środków. Dysponując środkami dotacyjnymi należy pamiętać o konsekwencjach wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem, takimi jak obowiązek zwrotu dotacji wraz z odsetkami, a także sankcja w postaci pozbawienia prawa do otrzymania dotacji przez okres trzech lat. W przypadku subwencji ogólnej brak jest tak daleko idących, formalno-prawnych ograniczeń w zakresie wydatkowania środków przekazanych z budżetu państwa. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o dochodach j.s.t., o przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej ? niezależnie od tego czy będzie to część oświatowa, wyrównawcza czy też równoważąca ? decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Odrębnym zagadnieniem jest oczywiście fakt, czy w ogóle, z praktycznego punktu widzenia można rozpatrywać problem zaangażowania części oświatowej subwencji ogólnej w inne niż ?oświatowe? przedsięwzięcia. Tak naprawdę, środki przekazywane z budżetu państwa nie zawsze pokrywają nawet bieżące koszty wykonywania przez powiat zadań oświatowych. Wszelkie inwestycje, bez których nie jest możliwe prawidłowe wykonywanie ww. zadań muszą być finansowane z dochodów własnych powiatu. Dochody transferowe, których źródłem finansowania były, pochodzące z budżetu państwa dotacje celowe jak i kwota subwencji ogólnej należnej powiatowi, stanowiły największy strumień dochodów budżetowych. Ich udział w ogólnej kwocie dochodów budżetowych w 2011 roku stanowił 55,94% planu i 55,29% wykonania dochodów ogółem. Z powyższego tytułu do budżetu powiatu wpłynęła, w analizowanym okresie, kwota 69 005 269,55 zł, co stanowiło 99,92% planu wynoszącego 69 063 634,00 zł. Szczegółowe dane dotyczące wysokości planu jak i stopnia wykonania dochodów otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa w 2011 roku, z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawiera tabela numer 2.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 18 ?

Poz. 1688

Tabela Nr 2 Wyszczególnienie OGÓŁEM SUBWENCJA OGÓLNA w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. (rozdział 75801 klasyfikacji budżetowej) - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (rozdział 75803 klasyfikacji budżetowej) - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (rozdział 75832 klasyfikacji budżetowej) - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (rozdział 75802 klasyfikacji budżetowej) DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA w tym: DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 700 ? Gospodarka mieszkaniowa 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 ? Działalność usługowa 71012 ? Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 71013 ? Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne) 71014 ? Opracowania geodezyjne i kartograf. 71015 ? Nadzór budowlany 750 ? Administracja publiczna 75011 ? Urzędy wojewódzkie 75045 ? Komisje poborowe 751 ? Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan dochodów na 2011 rok (po zmianach) 69 063 634,00 54 655 632,00 Wykonanie w 2011 r. 69 005 269,55 54 655 632,00 Procent wykon. 99,92 100,00

51 916 194,00

51 916 194,00

100,00

1 066 917,00

1 066 917,00

100,00

645 920,00 1 026 601,00 14 408 002,00

645 920,00 1 026 601,00 14 349 637,55

100,00 100,00 99,59

11 519 200,00

11 461 261,50

99,50

177 696,00 177 696,00 543 228,00 24 773,00 63 162,00 4 993,00 450 300,00 453 745,00 409 238,00 44 507,00

140 744,16 140 744,16 543 124,07 24 773,00 63 162,00 4 980,88 450 208,19 453 697,65 409 221,98 44 475,67

79,21 79,21 99,98 100,00 100,00 99,76 99,98 99,99 99,99 99,93

220,00

219,80

99,91

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 19 ?

Poz. 1688

75109 ? Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 ? Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75414 ? Obrona cywilna 851 ? Ochrona zdrowia 85156 ? Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowo. 852 ? Pomoc społeczna 85203 ? Ośrodki wsparcia 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 853 ? Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85321 ? Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU 801 ? Oświata i wychowanie 80195 ? Pozostała działalność 852 - Pomoc społeczna 85201 ? Placówki opiekuńczo-wychowawcze 85202 ? Domy pomocy społecznej 85218 ? Powiatowe centra pomocy rodzinie DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 ? Pomoc społeczna 85203 ? Ośrodki wsparcia

220,00 6 362 426,00 6 357 426,00 5 000,00 3 205 225,00

219,80 6 361 873,61 6 356 873,61 5 000,00 3 186 511,00

99,91 99,99 99,99 100,00 99,42

3 205 225,00 746 200,00 339 000,00 407 200,00 30 460,00 30 460,00 2 878 002,00

3 186 511,00 744 648,83 338 936,85 405 711,98 30 442,28 30 442,28 2 878 001,00

99,42 99,79 99,98 99,63 99,94 99,94 99,99

1 890,00 1 890,00 2 876 112,00 3 995,00 2 870 120,00 1 997,00

1 890,00 1 890,00 2 876 111,00 3 995,00 2 870 119,00 1 997,00

100,00 100,00 99,99 100,00 99,99 100,00

10 800,00

10 375,05

96,07

10 800,00 10 800,00

10 375,05 10 375,05

96,07 96,07

W analizowanej grupie dochodów transferowych, największy udział w zasileniu budżetu powiatu miała, w 2011 roku, kwota subwencji ogólnej składająca się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej oraz otrzymanego w grudniu 2011 roku uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. Z tytułu należnej z budżetu państwa kwoty subwencji ogólnej budżet powiatu został zasilony środkami finansowymi w wysokości 54 655 632,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 20 ?

Poz. 1688

(100,00% planu). Dochody subwencyjne stanowiły 44,27% planu i 43,79% wykonania dochodów ogółem. Ich udział w grupie dochodów transferowych był jeszcze większy i wynosił odpowiednio, 79,14% planu i 79,21% wykonania tychże dochodów. Wykonanie dochodów z tytułu należnej powiatowi kwoty części oświatowej subwencji ogólnej zamknęło się w 2011 roku, kwotą 51 916 194,00 zł, tj. 100,00% planu. Rokrocznie odnotowuje się w pierwszym półroczu roku budżetowego wysokie, bo przekraczające 50% planu, wykonanie dochodów z tytułu subwencji oświatowej. Ma to swoje uzasadnienie w rozwiązaniu przyjętym w art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 80 poz. 526 z późn. zm., zwanej dalej ustawą o dochodach j.s.t.). Stosownie do treści ww. normy prawnej, część oświatową subwencji ogólnej przekazuje się w trzynastu ratach miesięcznych, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększone środki subwencyjne przeznaczone były na wypłatę nauczycielom dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tzw. ?trzynastek?. Należy podkreślić, iż już na początku roku budżetowego plan dochodów w zakresie subwencji oświatowej, uległ zwiększeniu o kwotę 2 618 752,00 zł (5,37%). Było to skutkiem wejścia w życie ustawy budżetowej i w konsekwencji korekty wskaźników do budżetu powiatu przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministra Finansów, w trybie określonym w art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach j.s.t. W stosunku do końca grudnia 2010 roku, plan i wykonanie dochodów w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej uległy zwiększeniu o kwotę 5 002 826,00 zł, tj. o 10,66%. Część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła w analizowanym okresie 42,05% planu i 41,60% wykonania dochodów ogółem oraz analogicznie 75,17% planu i 75,24% wykonania dochodów transferowych. Oprócz części oświatowej powiatowi przysługiwała również część równoważąca subwencji ogólnej. Z powyższego tytułu, do budżetu powiatu w 2011 roku, wpłynęła kwota 645 920,00 zł, tj. 100,00%. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego plan i wykonanie dochodów z powyższego tytułu zwiększyły się o kwotę 31 158,00 zł (5,07%). Część równoważąca subwencji ogólnej stanowiła 0,52% planu i wykonania dochodów ogółem oraz analogicznie 0,94% planu i wykonania dochodów transferowych. W 2011 roku, po raz pierwszy, licząc od dnia wejścia w życie ustawy o dochodach j.s.t., Powiat Wodzisławski otrzymał część wyrównawczą subwencji ogólnej. Było to spowodowane tym, iż wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca powiatu tzw. wskaźnik P był niższy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, tzw. wskaźnika PP. Z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej, a w zasadzie kwoty podstawowej tej subwencji, budżet powiatu został zasilony w analizowanym okresie kwotą 1 066 917,00zł, tj. 100,00% planu. Część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowiła 0,86% planu i 0,85% wykonania dochodów ogółem oraz analogicznie 1,54% planu i 1,55% wykonania dochodów transferowych. Dodatkowo, oprócz ww. części subwencji ogólnej, w grudniu 2011 roku, na rachunek bankowy budżetu powiatu wpłynęła kwota w wysokości 1 026 601,00 zł, tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. Z uzasadnienia przedstawionego przez Ministerstwo Finansów (pismo znak ST4/4822/911/NSJ/2011 z dnia 05.12.2011 r. wpływ do starostwa 12.12.2011 r.) wynika, iż Powiatowi Wodzisławskiemu przyznano ww.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 21 ?

Poz. 1688

kwotę ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki z powyższej rezerwy zostały podzielone pomiędzy powiaty: które w 2011 r. nie dokonują wpłat do budżetu państwa i w których wykonanie dochodów podatkowych za I półrocze 2011 r. powiększonych o kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów przekazane za I półrocze 2011 r. oraz pomniejszonych o wpłaty do budżetu państwa dokonane za I półrocze 2011 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jest niższe od 94% średnich dochodów obliczonych w analogiczny sposób dla wszystkich powiatów, w których przewidywane wykonanie wydatków na rodziny zastępcze w 2011 r. obliczone na podstawie wykonania wydatków na rodziny zastępcze za I półrocze 2011 r. (powiększone dwukrotnie) jest wyższe, o co najmniej 10 000,00 zł od wydatków poniesionych na rodziny zastępcze w 2010 r. Podziału kwoty rezerwy subwencji ogólnej dokonano na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach j.s.t., po dokonaniu uzgodnień z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Plan dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa zamknął się, według stanu na dzień 31.

12.2011 roku, kwotą 14 408 002,00 zł. Zrealizowane, do końca roku dochody z powyższego tytułu, wyniosły 14 349 637,55 zł, tj. 99,59% planu. W porównaniu do stanu na koniec grudnia ubiegłego roku odnotowano stosunkowo znaczny spadek planu i wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa. Plan dochodów dotacyjnych zmniejszył się, licząc rok do roku, o kwotę 1 980 257,00 zł, tj. o 12,08%, natomiast wykonanie było niższe w stosunku do końca ubiegłego roku, o kwotę 2 003 272,74 zł, tj. o 12,25%. Tak dużego spadku dochodów i w konsekwencji wydatków, których źródłem finansowania były dotacje pochodzące z budżetu państwa należy upatrywać w fakcie, iż w roku 2010 budżet powiatu zasiliły dotacje o charakterze inwestycyjnym w wysokości 321 279,00 zł (paragraf 6410 klasyfikacji budżetowej), 402 000,00 zł (paragraf 6420 klasyfikacji budżetowej) oraz 611 035,67 zł (paragraf 6430 klasyfikacji budżetowej). W roku budżetowym 2011 udało się pozyskać z budżetu państwa na inwestycje jedynie kwotę 10 375,05 zł. Dotacje celowe pochodzące z budżetu państwa stanowiły 11,67% planu i 11,50% wykonania dochodów ogółem oraz analogicznie 20,86% planu i 20,79% wykonania w grupie dochodów transferowych. W zakresie dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa, które zasilają budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego można wyodrębnić: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110 klasyfikacji budżetowej), - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120 klasyfikacji budżetowej), - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130 klasyfikacji budżetowej),

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 22 ?

Poz. 1688

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410 klasyfikacji budżetowej), - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420 klasyfikacji budżetowej), - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430 klasyfikacji budżetowej). Plan dotacji celowych przeznaczonych na wykonywanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami zamknął się, według stanu na koniec grudnia 2011 roku, kwotą 11 519 200,00 zł. Wykonanie planu dochodów z powyższego tytułu wyniosło 11 461 261,50 zł, tj. 99,50% planu. Powyższe środki stanowiły 16,68% planu i 16,61% wykonania dochodów transferowych oraz analogicznie 79,95% planu i 79,87% wykonania dochodów, których źródłem finansowania były dotacje celowe pochodzące z budżetu państwa. W stosunku do końca grudnia 2010 roku, plan dotacji celowych przeznaczonych na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi ustawami uległ zmniejszeniu o kwotę 528 136,00 zł, tj. o 4,38%, natomiast wykonanie było niższe o kwotę 553 551,43 zł, tj. o 4,61%. Wśród dotacji celowych przekazywanych powiatowi na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, szczególne znaczenie miały dotacje przeznaczone na wykonywanie zadań w zakresie służb, inspekcji i straży. Środki przekazywane z budżetu państwa przeznaczone były na pokrycie kosztów funkcjonowania państwowych jednostek organizacyjnych, będących jednocześnie powiatowymi jednostkami budżetowymi, takich jak Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim, funkcjonujących w ramach tzw. administracji zespolonej. W 2011 roku budżet powiatu został zasilony z powyższego tytułu kwotą 6 807 081,80 zł, co stanowiło 99,99% planu wynoszącego 6 807 726,00 zł. W stosunku do końca grudnia 2010 roku plan dotacji celowych przekazywanych na wykonywanie bieżących zadań w zakresie służb, inspekcji i straży zmniejszył się o kwotę 460 234,00 zł (6,33%), natomiast wykonanie dochodów z powyższego tytułu zmniejszyło się w analizowanym okresie o 460 626,68 zł (6,34%). Oprócz dotacji celowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim, otrzymano w 2011 roku, w ramach paragrafu 2110 klasyfikacji budżetowej następujące kwoty dotacji celowych: 1. 140 744,16 zł (79,21% planu wynoszącego 177 696,00 zł) otrzymanych na zadania związane z gospodarką nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa. Dysponenci środków budżetowych to Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim oraz Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 70005 klasyfikacji budżetowej).

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 23 ?

Poz. 1688

2. 24 773,00 zł (100,00% planu) otrzymanych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Dysponent środków budżetowych to Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 71012 klasyfikacji budżetowej). 3. 63 162,00 zł (100,00% planu) otrzymanych z przeznaczeniem na sfinansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych nieinwestycyjnych. Dysponent środków budżetowych to Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 71013 klasyfikacji budżetowej). 4. 4 980,88 zł (99,76% planu wynoszącego 4 993,00 zł) otrzymanych tytułem sfinansowania kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa. Dysponent środków budżetowych to Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim(rozdział 71014 klasyfikacji budżetowej). 5. 409 221,98 zł (99,99% planu wynoszącego 409 238,00 zł) otrzymanych tytułem częściowego pokrycia kosztów płacowych pracowników wykonujących w starostwie zadania z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011 klasyfikacji budżetowej). Należy podkreślić, iż tylko koszty płacowe ww. pracowników ujęte w rozdziale 75011 zamknęły się w 2011 roku kwotą 1 120 063,30 zł, co oznacza, iż zapotrzebowanie na środki finansowe w powyższym zakresie jest wyższe od przekazanej z budżetu państwa dotacji celowej o kwotę 710 841,32 zł. 6. 44 475,67 zł (99,93% planu wynoszącego 44 507,00 zł) otrzymanych tytułem pokrycia kosztów funkcjonowania na terenie powiatu komisji poborowej. Dysponent środków budżetowych to Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 75045 klasyfikacji budżetowej), 7. 219,80 zł (99,91% planu wynoszącego 220,00 zł) otrzymanych tytułem pokrycia kosztów wyborów samorządowych. Dysponent środków budżetowych to Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 75109 klasyfikacji budżetowej), 8. 5 000,00 zł (100,00% planu) otrzymanych na zadania w zakresie obrony cywilnej. Dysponent środków budżetowych to Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 75414 klasyfikacji budżetowej). 9. 3 186 511,00 zł (99,42% planu wynoszącego 3 205 225,00 zł) otrzymanych tytułem pokrycia kosztów ubezpieczeń zdrowotnych oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Dysponenci środków budżetowych ? Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim, Dom Dziecka w Gorzyczkach (rozdział 85156 klasyfikacji budżetowej). 10. 338 936,85 zł (99,98% planu wynoszącego 339 000,00 zł) otrzymanych tytułem pokrycia kosztów funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia Perła w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 85203 klasyfikacji budżetowej).

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 24 ?

Poz. 1688

11. 405 711,98 zł (99,63% planu wynoszącego 407 200,00 zł) otrzymanych tytułem pokrycia kosztów funkcjonowania Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 85205 klasyfikacji budżetowej). Ośrodki, o których mowa w pkt 10 i 11 to powiatowe jednostki budżetowe wykonujące w całości zadania zlecone, których koszty funkcjonowania, przynajmniej teoretycznie, powinny być finansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. Niestety, środki dotacyjne przekazywane są w wysokościach uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań i w związku z tym, w roku budżetowym 2011 Powiatowy Ośrodek Wsparcia Perła w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 85203 klasyfikacji budżetowej) otrzymał, ze środków własnych powiatu kwotę 27 952,27 zł, natomiast Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 85205 klasyfikacji budżetowej) otrzymał dodatkowe środki w wysokości 14 395,79 zł. 12. 30 442,38 zł (99,94% planu wynoszącego 30 460,00 zł) otrzymanych tytułem pokrycia kosztów funkcjonowania zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności działającego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 85321 klasyfikacji budżetowej) Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących powiatu wyniosło, w 2011 roku, 2 878 001,00 zł, co stanowiło 99,99% planu wynoszącego 2 878 002,00 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, plan dotacji celowych przekazywanych na realizację zadań własnych powiatu uległ nieznacznemu zmniejszeniu o kwotę 57 742,00 zł, tj. o 1,97%, natomiast wykonanie było niższe o kwotę 56 011,06 zł, tj.

o 1,91%. W 2011 roku do budżetu powiatu wpłynęły następujące kwoty dotacji celowych przekazywanych w ramach paragrafu 2130 klasyfikacji budżetowej: 1. 1 890,00 zł (100,00% planu) otrzymanych na pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli (rozdział 80195 klasyfikacji budżetowej). 2. 5 992,00 zł (100,00% planu) otrzymanych na pokrycie kosztów wypłaty dodatków przeznaczonych dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku (rozdziały 85201 oraz 85218 klasyfikacji budżetowej). 3. 2 870 119,00 zł (99,99% planu wynoszącego 2 870 120,00 zł) otrzymanych na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim i w Gorzycach (rozdział 85202 klasyfikacji budżetowej). Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wyniosło w roku budżetowym 2011 10 375,05 zł, tj. 96,07% planu wynoszącego 10 800,00 zł. Powyższe środki finansowe otrzymano z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych Powiatowego Ośrodka Wsparcia ?Perła? w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 85203 klasyfikacji budżetowej)

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 25 ?

Poz. 1688

W rozdziale IV sprawozdania rocznego poddano analizie dochody transferowe, których źródłem finansowania były środki pochodzące z budżetu państwa. Należy jednak pamiętać, iż to nie jedyne dochody powiatu mające charakter redystrybucyjno-transferowy. Powiat w 2011 roku otrzymywał środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, tytułem udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT), jak i z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego czy też z państwowych funduszy celowych. Wszystkie ww. źródła dochodów noszą znamiona pozwalające do zakwalifikowania ich do dochodów transferowych, ponieważ z formalno-prawnego punktu widzenia dochodziło do przekazywania środków tego samego rodzaju, a mianowicie środków publicznych, pomiędzy dysponentami, którymi były podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych. V. DOCHODY WŁASNE BUDŻETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. Źródła dochodów własnych powiatu określone są w art. 5 ustawy o dochodach j.s.t. Należy podkreślić, iż zawarty w ww. normie prawnej wykaz źródeł dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego nie ma charakteru zamkniętego katalogu i dochody własne samorządów mogą określać również odrębne przepisy. Zgodnie z treścią art. 5 cyt. ustawy do dochodów własnych powiatu zalicza się: 1. należne powiatowi udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 2. należne powiatowi udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, 3. 4. wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych, 5. 6. 7. 8. dochody z majątku powiatu, spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, 9. 10. 11. odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, 12. 13. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów, wśród, których najpoważniejsze znaczenie ma źródło dochodu określone w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce gruntami i nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) na podstawie, którego, od wpływów osiąganych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa potrąca się 25% jako dochód powiatu. Dochody własne stanowiły w analizowanym okresie czasu poważne źródło dochodów budżetu powiatu. W 2011 roku, na rachunek budżetu powiatu wpłynęła z powyższego tytułu, kwota 54 628 046,19 zł (102,32%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 26 ?

Poz. 1688

planu wynoszącego 53 388 550,00 zł). Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów wynosił w analizowanym okresie 43,25% planu i 43,77% wykonania dochodów ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku, odnotowano zwiększenie wpływów budżetowych z powyższego tytułu.

Plan dochodów własnych był wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 9 162 009,00 zł, to jest o 20,72%, natomiast wykonanie dochodów własnych było wyższe o kwotę 9 580 093,46 zł, tj. o 21,27%. Szczegółowe zestawienie danych dotyczących wysokości planu jak i wykonania w 2011 roku dochodów własnych budżetu powiatu, z uwzględnieniem źródeł tych dochodów jak i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawarto w tabeli numer 3.

TABELA Nr 3 Plan dochodów na 2011 rok (po zmianach) 53 388 550,00 Procent wykon. planu 102,32

Wyszczególnienie

Wykonanie w 2011 roku

OGÓŁEM UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75622 klasyfikacji budżetowej) Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (rozdział 75622 klasyfikacji budżetowej) DOCHODY UZYSKANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE POWIATU Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014 klasyfikacji budżetowej) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003 klasyfikacji budżetowej) Gospodarka gruntami i nieruchom. (rozdział 70005 klasyfikacji budżetowej) Gospodarka mieszkaniowa-pozostała działalność (rozdział 70095 klasyfikacji budżetowej) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (rozdział 71012 klasyfikacji budżetowej) Prace geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71013 klasyfikacji budżetowej) Nadzór budowlany (rozdział 71015 klasyfikacji budżetowej) Starostwa powiatowe (rozdział 75020 klasyfikacji budżetowej)

54 628 046,19

26 013 035,00

27 861 028,26

107,10

25 285 035,00

27 069 614,00

107,06

728 000,00 6 402 849,00 350 000,00

791 414,26 6 361 373,74 236 187,92

108,71 99,35 67,48

-

2,40 3 046,72

-

28 730,00

30 196,75

105,11<
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.135.223

  uchwała nr XLVIII/506/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia ?Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wodzisławskiego na lata 2010 ? 2013?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.483

  aneks nr 2 Prezydenta Miasta Żory; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 grudnia 2009r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Żory

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.254.425

  uchwała nr X/127/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. nr VIII/97/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.254.425

  uchwała nr X/126/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. nr VIII/96/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.118.189

  uchwała nr XLIV/486 /2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie podziału Powiatu Wodzisławskiego na okręgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1687

  sprawozdanie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 marca 2012r. z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1686

  porozumienie Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie powierzenia Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewodzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1685

  uchwała nr XXII/205/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1684

  uchwała nr 218/XX/12 Rady Miasta Żory z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Żorach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1683

  uchwała nr XIV/172/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.