Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1689

Tytuł:

sprawozdanie Wójta Gminy Istebna z dnia 29 marca 2012r. z wykonania budżetu za rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-18
Organ wydający:Wójt Gminy Istebna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1689
Hasła:BUDŻETY

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 kwietnia 2012 r. Poz. 1689

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY z dnia 29 marca 2012 r. z wykonania budżetu za rok 2011 Budżet Gminy Istebna na rok 2011 przyjęto uchwałą nr III/7/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2010 roku. Plan dochodów ustalono na kwotę 32 447 419,- zł, a plan wydatków na kwotę 37 644 113,- zł. W planie budżetu uwzględniono także spłaty rat pożyczek i kredytów w roku 2011 w kwocie łącznej 1 610 650,- zł, planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty oraz inne przychody w wysokości łącznej 6 807 344,- zł. Deficyt ustalono na kwotę 5 196 694,- zł. W wyniku występujących w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31 grudnia 2011 roku plan budżetu był następujący: Dochody - 37 105 264,58 zł Przychody - 4 573 000,- zł Wydatki - 39 304 958,58 zł Rozchody - 2 373 306,- zł Deficyt - 2 199 694,- zł

A. Przedstawienie zmian budżetu gminy

Dochody w zł zł Wydatki w

? ? Plan pierwotny na

01.01.2011

32 447 419,00

37 644 113,00

? Zmiany wprowadzone

uchwałami Rady Gminy w tym: zwiększenia zmniejszenia

4 523 107,58 4 744 312,58 21 205,00 134 738,00 398 632,00 263 894,00 4 657 845,58 37 105 264,58

1 526 107,58 8 634 063,00 7 107 955,42 134 738,00 995 790,00 861 052,00 1 660 845,58 39 304 958,58

? Zmiany wprowadzone

zarządzeniami Wójta w tym: zwiększenia zmniejszenia

? Kwota zmian ogółem

PLAN PO ZMIANACH NA 31 GRUDNIA 2011 R.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1689

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2011 Dział Nazwa działu 010 020 400 600 630 700 710 750 751 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna RAZEM

Plan po zmianach 349 538,00 0,00 581 068,00 4 686 963,00 2 412 795,00 243 300,00 24 200,00 177 874,00 17 431,00

Wykonanie w zł 273 924,59 48 720,00 609 349,76 4 687 035,11 2 613 359,05 260 192,22 27 368,14 177 133,74 17 430,95

% wyk. 78,37 0,00 104,87 100,00 108,31 106,94 113,09 99,58 100,00

754 756

700,00 7 259 000,00

700,00 7 477 699,68

100,00 103,01

758 801 852 854 900 925

15 068 529,00 15 085 642,93 746 691,00 5 039 492,58 78 683,00 338 100,00 17 000,00 749 815,21 5 069 873,02 75 673,39 355 829,97 15 897,08

100,11 100,42 100,60 96,18 105,24 93,51

926

63 900,00

68 613,04

107,38 101,37

37 105 264,58 37 614 257,88

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 1689

Przedstawienie w ujęciu tabelarycznym rodzajów podstawowych dochodów podatkowych i ich wykonania w omawianym okresie.

D. Omówienie wykonania dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Według źródeł: Rodzaj dochodu dochody majątkowe

Plan w zł 264 652,00

Wykonanie w zł 264 652,00

% wykonania 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?4?

Poz. 1689

dotacja na wykonaną w roku 2010 budowę kanalizacji sanitarnej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dochody bieżące wpłaty na ochronę środowiska dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ? zwrot podatku akcyzowego czynsz dzierżawny za obwody łowieckie

264 652,00

264 652,00

100,00

84 886,00 75 500,00 7 886,00

9 272,59 0,00 7 886,00

10,92 0,00 100,00

1 500,00

1 386,59

92,44

Dochody w tym dziale wynoszą 273 924,59 zł. W kwocie 264 652,00 zł wpłynęła dotacja celowa na wykonaną w roku 2010 budowę kanalizacji sanitarnej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników naszej gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę to 7 886,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 386,59 zł to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie. Dział 020 Leśnictwo Według źródeł: Rodzaj dochodu dochody bieżące wpływy z różnych dochodów

Plan w zł 0,00 0,00

Wykonanie w zł 48 720,00 48 720,00

% wykonania 0,00 0,00

Dochody w tym dziale wynoszą 48 720,00 zł. Są to częściowe zwroty wpłaconych przez gminę, do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, na podstawie otrzymanych decyzji, środków z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Według źródeł: Rodzaj dochodu Plan w zł Wykonanie w zł dochody bieżące 581 068,00 609 349,76 sprzedaż wody 493 740,00 521 528,73 odsetki 260,00 753,03 dotacja z WFOŚiGW w 87 068,00 87 068,00 Katowicach na usuwanie skutków powodzi na ujęciu wody Wilcze

% wykonania 104,87 105,63 289,63 100,00

To dochody w łącznej wysokości 609 349,76 zł. Głównie to kwoty: 521 528,73 zł z tytułu dostarczania wody oraz 753,03 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności. Otrzymano także dotację w wysokości 87 068,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na usuwanie skutków powodzi na ujęciu wody Wilcze Dział 600 Transport i łączność Według źródeł: Rodzaj dochodu dochody majątkowe dotacje celowe z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan w zł 3 112 263,00 241 763,00

Wykonanie w zł 3 112 341,70 239 699,89

% wykonania 100,00 99,15

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?5?

Poz. 1689

Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska ? Republika Słowacka 2007 ? 2013 na modernizację dróg gminnych Kotelnica-Duraje- KlimkowskoCzadeczka- Klimki dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej w ramach NPPDL 2008-2011 ? ?Schetynówka? dotacja celowa z budżetu państwa (z RZGW) na remont koryta potoku Olecka dochody bieżące kary pieniężne od osób prawnych dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z maja 2010 roku

1 805 000,00

1 807 141,81

100,12

665 500,00

665 500,00

100,00

400 000,00

400 000,00

100,00

1 574 700,00 3 700,00 1 571 000,00

1 574 693,41 3 693,41 1 571 000,00

100,00 99,82 100,00

Dochody tego działu stanowią kwotę 4 687 035,11 zł. Wpłynęła kwota w wysokości 1 807 141,81 zł stanowiąca większościową część refundacji wydatków dla zadania pn. ?Modernizacja dróg gminnych - Kotelnica-Duraje- Klimkowsko- Czadeczka- Klimki? dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska ? Republika Słowacka 2007 ? 2013. Otrzymano również 3 693,41 zł z tytułu kary umownej za niewywiązanie się Wykonawcy z warunków umowy na remont drogi gminnej. Z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano dotację celową w kwocie 239 699,89 zł z przeznaczeniem na dokończenie zadania pn. ?Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i 941 z drogą powiatową Jaworzynka Krzyżowa?. Z budżetu państwa wpłynęła dotacja celowa w kwocie 665 500,00 zł na przebudowę drogi gminnej Poloki, Bryje, Pasieki, Cisowe, Długa Czerchla - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 ? 2011, tzw. ?Schetynówki?. Również z budżetu państwa, z MSWiA, otrzymano dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1 571 000,00 zł. Ponadto ze środków Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach wpłynęła kwota 400 000,00 zł z przeznaczeniem, w ramach usuwania skutków powodzi, na remont koryta potoku Olecka za Gimnazjum w Istebnej. Dział 630 Turystyka Według źródeł: Rodzaj dochodu dochody majątkowe transze dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 ? 2013 na projekt kluczowy ?Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna?. dochody bieżące wpływy z różnych dochodów

Plan w zł 2 407 795,00 2 407 795,00

Wykonanie w zł 2 613 359,05 2 613 359,05

% wykonania 108,54 108,54

5 000,00 5 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?6?

Poz. 1689

Kwota tego działu to 2 613 359,05 zł. Jest to dotacja celowa na projekt kluczowy ?Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna? przekazywana w formie zaliczki oraz jako refundacja poniesionych wydatków. Część tej kwoty stanowi, zgodnie z zawartym aneksem do umowy dofinansowanie, wyrównanie refundacji do kwoty 85 % wydatków poniesionych od początku realizacji zadania. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Według źródeł: Rodzaj dochodu dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego dochody bieżące opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali, mieszkań, gruntów, garaży) odpłatność za ogrzewanie mieszkań wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat wpływy z różnych dochodów

Plan w zł 6 000,00 6 000,00 237 300,00 15 000,00 135 000,00

Wykonanie w zł 6 002,40 6 002,40 254 189,82 15 061,80 130 222,94

% wykonania 100,04 100,04 107,12 100,41 96,46

49 000,00 0,00 300,00 38 000,00

60 764,77 61,60 537,38 47 541,33

124,01 0,00 179,13 125,11

Suma dochodów zamyka się w kwocie 260 192,22 zł. W skład niej wchodzą: opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz za służebność gruntu ? 15 061,80 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: czynsze mieszkań ? 49 555,14 zł, czynsze lokali i garaży ? 79 042,60 zł, czynsze i dzierżawy gruntu ? 1 625,20 zł, wpłaty ratalnych za zamianę działek wg aktu notarialnego 6 002,40 zł, odpłatność za ogrzewanie mieszkań w budynkach komunalnych ? 60 764,77 zł, koszty upomnień ? 61,60 zł, odsetki od nieterminowych wpłat ? 537,38 zł, oraz wpływy z różnych dochodów (zwrot za opał i opalanie, za energię elektryczną, za wodę oraz za wywóz nieczystości) ? 47 541,33 zł. Dział 710 Działalność usługowa Według źródeł: Rodzaj dochodu dochody bieżące wynajem domu przedpogrzebowego opłata cmentarna odpłatność za korzystanie z szaletów publicznych

Plan w zł 24 200,00 2 400,00 21 000,00 800,00

Wykonanie w zł 27 368,14 2 520,00 24 025,00 823,14

% wykonania 113,09 105,00 114,40 102,89

W tym dziale w kwocie ogółem 27 368,14 zł mieszczą się dochody z tytułu: pobieranej opłaty cmentarnej w wysokości 24 025,00 zł i wynajmu domu przedpogrzebowego w Istebnej w wysokości 2 520,00 zł oraz z odpłatności za korzystanie z szaletów publicznych w Istebnej w wysokości 823,14 zł. Dział 750 Administracja publiczna Według źródeł: Rodzaj dochodu dochody bieżące dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej dotacja celowa na sporządzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań dochody należne gminie z tytułu

Plan w zł 177 874,00 59 180,00 25 815,00

Wykonanie w zł 177 133,74 57 680,00 22 605,00

% wykonania 99,58 97,47 87,57

35,00

9,30

26,57

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?7?

Poz. 1689

realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływy ze sprzedaży gazetki, za umieszczanie w niej reklam wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej w roku 2010 do Starostwa Powiatowego w Cieszynie

35 000,00 57 844,00

33 176,82 63 662,62

94,79 110,06

Dochody w wysokości 177 133,74 zł to dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami oraz wpływy z różnych dochodów. W szczegółowości mieszczą się tutaj dotacje z budżetu państwa: 46 490,00 zł na sprawy obywatelskie i cudzoziemców, 2 179,00 zł na zarządzanie kryzysowe (akcję kurierską), 9 011,00 zł na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Otrzymano również dotację celową w kwocie 22 605,00 zł na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Za reklamy zamieszczane w gazetce wpłynęło 20 345,49 zł, a ze sprzedaży gazetki uzyskano 12 831,33 zł. Z wynajmu samochodu dla GOPS w Istebnej na dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia otrzymano 14 878,02 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej w roku 2010 do Starostwa Powiatowego w Cieszynie to kwota 7 026,58 zł. Za akcesoria budowlane i rozmowy telefoniczne otrzymano 529,10 zł. Z kolei 41 137,84 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za opalanie, opał, energię elektryczną i koszty utrzymania pomieszczeń. Pozostałe drobne dochody (odsetki od nieterminowych wpłat, od nieterminowego zwrotu dotacji) to 91,08 zł. Ponadto mieści się tutaj kwota 9,30 zł będąca należnymi gminie 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z wpłat za udostępnienie danych). Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Według źródeł: Rodzaj dochodu Plan w zł Wykonanie w zł % wykonania dochody bieżące 17 431,00 17 430,95 100,00 dotacja celowa na zadania z zakresu 1 800,00 1 800,00 100,00 administracji rządowej dotacja celowa na zadania z zakresu 340,00 340,00 100,00 administracji rządowej dotacja celowa na zadania z zakresu 15 291,00 15 290,95 100,00 administracji rządowej Dochody działu wynoszą 17 430,95 zł. Otrzymana dotacja celowa w wysokości 1 800,00 zł przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców, natomiast dotacja celowa w kwocie 340,00 zł wpłynęła z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów postępowania z dokumentami z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w roku 2010. Na przeprowadzenie w dniu 9 października 2011 r. wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP otrzymano dotację w wysokości 15 290,95 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Według źródeł: Rodzaj dochodu Plan w zł Wykonanie w zł dochody bieżące 700,00 700,00 dotacja celowa na zadania bieżące 700,00 700,00 realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.

% wykonania 100,00 100,00

Dochody działu wynoszą 700,00 zł. Jest to dotacja celowa z Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?8?

Poz. 1689

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Według źródeł: Rodzaj dochodu Plan w zł Wykonanie w zł % wykonania dochody bieżące 7 259 000,00 7 477 699,68 103,01 udziały gmin we wpływach podatku 4 121 582,00 4 191 852,00 101,70 doch. od osób fizycz. udziały we wpływach w podatku 200 000,00 253 899,24 126,95 dochodowym od osób prawnych wpływy z karty podatkowej 2 000,00 3 079,37 153,97 podatek od nieruchomości 2 118 000,00 2 176 105,29 102,74 podatek rolny 16 000,00 10 645,11 66,53 podatek leśny 57 500,00 55 648,69 96,78 podatek od środków transportowych 221 300,00 223 055,00 100,79 opłata skarbowa 39 000,00 41 551,00 106,54 opłata targowa 1 000,00 540,00 54,00 podatek od czynności cywilnoprawnych opłata od posiadania psów podatek od spadków i darowizn koszty upomnień odsetki od nieterminowych wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 201 000,00 6 000,00 30 000,00 2 518,00 11 500,00 227 000,00 4 600,00 246 471,91 3 880,00 23 376,04 4 124,80 11 981,89 226 838,50 4 650,84 122,62 64,67 77,92 163,81 104,19 99,93 101,11

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 7 477 699,68 zł. Główną kwotę stanowią udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 4 191 852,00 zł i udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 253 899,24 zł. Znaczne są też wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

I tak podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1 008 144,80 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 167 960,49 zł, podatek rolny od osób prawnych 24,00 zł, podatek rolny od osób fizycznych 10 621,11 zł, podatek leśny od osób prawnych 47 597,00 zł, podatek leśny od osób fizycznych 8 051,69 zł. Z kolei podatek od środków transportowych od osób fizycznych to kwota 158 070,00 zł a od osób prawnych 64 985,00 zł. Pozostałe podatki i opłaty to: podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej 3 079,37 zł, podatek od spadków i darowizn 23 376,04 zł, opłata od posiadania psów 3 880,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 242 522,91 zł i podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 3 949,00 zł, opłata skarbowa 41 551,00 zł, opłata targowa 540,00 zł, opłata za zmiany zezwolenia na przewóz osób 42,00 zł, opłata za koncesję geologiczna 4 608,84 zł. Wpłaty za zezwolenia na handel alkoholem wynoszą 226 838,50 zł. Pozostałą część dochodów stanowią: koszty upomnień 4 124,80 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 11 981,89 zł. Dział 758 Różne rozliczenia Według źródeł: Rodzaj dochodu dochody bieżące część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część równoważąca subwencji ogólnej odsetki z lokat i z rach. bieżąc.

Plan w zł 15 068 529,00 10 523 255,00 4 379 612,00 63 662,00 102 000,00

Wykonanie w zł 15 085 642,93 10 523 255,00 4 379 612,00 63 662,00 119 113,93

% wykonania 100,11 100,00 100,00 100,00 116,78

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?9?

Poz. 1689

Dochody działu ogółem wynoszą 15 085 642,93 zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 14 966 529,00 zł; w tym subwencja oświatowa 10 523 255,00 zł, subwencja wyrównawcza 4 379 612,00 zł, subwencja równoważąca 63 662,00 zł. Natomiast 119 113,93 zł to głównie odsetki od kwot lokowanych na lokatach terminowych (76 590,89 zł), lokacie O/N z rachunku bieżącego (42 123,05 zł) i kapitalizacja odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych pomocniczych (399,99 zł). Dział 801 Oświata i wychowanie Według źródeł: Rodzaj dochodu dochody majątkowe dotacja na wykonane w roku 2010 zagospodarowanie centrum wsi przy SP nr 1 w Istebnej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dochody bieżące odpłatność za przedszkole wynajem hali i pomieszczeń szkolnych wpływy z opłat za żywienie dotacja celowa na zadania bieżące prace komisji kwalifikacyjnych dotacja celowa na zadania bieżące ? zakup pomocy dydaktycznych dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na zrealizowany w roku 2009 mikroprojekt - Transgraniczny obóz językowyo ? turystyczny Istebna 2009 dotacja celowa z budżetu państwa na udział krajowy do zrealizowanego mikroprojektu - Transgraniczny obóz językowyo ? turystyczny Istebna 2009 Zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (z PFRON) wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych opłat Plan w zł 428 003,00 428 003,00 Wykonanie w zł 428 003,00 428 003,00 % wykonania 100,00 100,00

318 688,00 75 000,00 161 472,00 20 000,00 180,00 17 996,00 33 800,00

321 812,21 68 556,50 164 862,69 26 786,10 180,00 17 996,00 33 839,07

100,98 91,41 102,10 133,93 100,00 100,00 100,12

3 600,00

3 633,89

100,94

4 100,00

2 671,14

65,15

2 540,00 0,00

3 260,42 26,40

128,36 0,00

Dochody ogółem wynoszą 749 815,21 zł. Głównie to dotacja celowa na wykonane w roku 2010 zagospodarowanie centrum wsi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 428 003,00 zł. Znaczną część stanowią też wpływy za wynajem hali sportowej i pomieszczeń w budynkach szkolnych. Ogółem z tego tytułu wpłynęła kwota 164 862,69 zł, w tym: Gimnazjum w Istebnej 49 760,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej 30 620,00 zł, zł Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 9 500,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 53 500,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce 225,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 4 352,69 zł, . Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 16 905,00 zł. Natomiast z opłaty za żywienie w szkołach otrzymano 26 786,10 zł, w tym: Gimnazjum w Istebnej 6 393,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 5 689,20 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 3 344,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej 5 888,40 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 1 863,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 2 866,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 10 ?

Poz. 1689

Jaworzynce 741,00 zł. Kolejne wpływy to opłata stała za przedszkole 68 556,50 zł. Otrzymano również z rezerwy celowej dotację na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 ? 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia ? ?Radosna szkoła? w kwocie 17 996,00 zł.

Ponadto otrzymano z rezerwy celowej dotację na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 180,00 zł. Znaczną pozycję stanowią też dotacje celowe otrzymane, jako częściowa refundacja wydatków z tytułu zrealizowanego w roku 2009 projektu pn. ?Transgraniczny obóz językowyo ? turystyczny Istebna 2009? w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska ? Rzeczpospolita Polska 2007 ? 2013 Fundusz Mikroprojektów na obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński; z tego środki Unii Europejskiej 33 839,07 zł oraz udział krajowy z budżetu państwa 3 633,89 zł: Tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie uzyskano 2 540,42 zł a z kosztów upomnień wpłynęła kwota w wysokości 26,40 zł. Za złomowanie zbiorników paliwa do c.o. ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej otrzymano 720,00 zł. Ponadto otrzymano zwrot nienależnie pobranych w roku 2010 dotacji ze środków PFRON w kwocie 2 671,14 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Według źródeł: Rodzaj dochodu dochody bieżące dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ? świadczenia rodzinne dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ? składki na ubezp. zdrow. dotacja celowa na zadania własne ? składki na ubezp. zdrow. dotacja celowa na zadania własne ? zasiłki i pomoc w nat. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ? zasiłki stałe dotacja celowa na zadania własne ? utrzymanie ośrodka pomocy społecznej dotacje celowe na zadania własne ? dożywianie w szkołach dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ? dodatek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne dotacja celowa na projekt finansowany z udziałem środków europejskich, realizowany w ramach EFS dotacja z budżetu państwa do projektu realizowanego w ramach EFS dochody należne gminie ze zwrotów zaliczek alimentacyjn., zwroty dotacji nienależnych Plan w zł 5 039 492,58 4 400 215,00 Wykonanie w zł 5 069 873,02 4 365 976,90 % wykonania 100,60 99,22

8 500,00

8 236,80

96,90

4 320,00 25 000,00 60 984,00 168 189,00

4 320,00 19 975,35 59 215,45 168 189,00

100,00 79,90 97,10 100,00

156 000,00 13 000,00

141 115,08 13 000,00

90,46 100,00

159 633,40

236 497,34

148,15

8 451,18 28 000,00 4 700,00

12 520,44 32 875,74 5 249,90

148,15 117,41 111,70

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 11 ?

Poz. 1689

odsetki od dotacji nienależnych wpływy z różnych opłat odpłatność za usługi opiekuńcze

500,00 0,00 2 000,00

292,22 105,60 2 303,20

58,44 0,00 115,16

Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody tego działu wynoszą 5 069 873,02 zł. Przede wszystkim są to środki otrzymane w formie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i na koszty obsługi tych świadczeń wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 4 365 976,90 zł. Na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i ustawy o funduszu alimentacyjnym uzyskano dochód własny w kwocie 32 875,74 zł składający się z określonych procentowo kwot pochodzących z pobranych przez komornika, zwrotów zaliczek alimentacyjnych i alimentów z funduszu alimentacyjnego. Ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej to dotacje w kwocie 12 556,80 zł (w tym: na zadania zlecone 8 236,80 zł i na zadania własne 4 320,00 zł), dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe celowe, gwarantowane) wynosi 19 975,35 zł, natomiast dotacja na zasiłki stałe to kwota 59 215,45 zł. Środki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 168 189,00 zł. Wpłynęła także odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 2 303,20 zł oraz 5 249,90 zł tytułem zwrotu dotacji (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, zasiłki) pobranych nienależnie lub w nienależnej wysokości za lata ubiegłe. Odsetki od dotacji pobranych w nienależnej wysokości za rok bieżący i lata ubiegłe to kwota 292,22 zł a koszt upomnień z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynosi 105,60 zł. Ponadto otrzymano dotację celową w wysokości 141 115,08 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu ?Posiłek dla potrzebujących?, czyli na częściowe pokrycie kosztów dożywiania uczniów w szkołach. Otrzymano również dotacje celową w kwocie 13 000,00 zł na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wpłynęła także dotacja celowa na realizowany kolejny rok przez GOPS w Istebnej projekt finansowany z udziałem środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.

?Integracja i aktywizacja społeczno ? zawodowa w Gminie Istebna? w kwocie 249 017,78 zł (z tego: 236 497,34 zł to środki z UE, natomiast 12 520,44 zł z budżetu państwa). Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Według źródeł: Rodzaj dochodu Plan w zł dochody bieżące 78 683,00 dotacja celowa na zadania własne ? 42 063,00 stypendia socjalne dotacja celowa na zadania własne ? 36 620,00 wyprawka szkolna

Wykonanie w zł 75 673,39 40 237,66 35 435,73

% wykonania 96,18 95,66 96,77

Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 75 673,39 zł. To dotacje celowe: dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej w wysokości 40 237,66 zł oraz dotacja otrzymana w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku ? ?Wyprawka szkolna?, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w wysokości 35 435,73 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Według źródeł: Rodzaj dochodu Plan w zł dochody bieżące 338 100,00 za odprowadzanie ścieków 315 000,00 odsetki 300,00

Wykonanie w zł 355 829,97 333 155,17 645,08

% wykonania 105,24 105,76 215,03

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 12 ?

Poz. 1689

wpływy z różnych dochodów opłaty i kary za korzystanie ze środowiska opłata produktowa

2 400,00 19 700,00 700,00

2 445,99 19 583,73 0,00

101,92 99,41 0,00

Całość dochodów w tym dziale mieści się w kwocie 355 829,97 zł. Głównie są to wpływy z tytułu odprowadzania ścieków 333 155,17 zł oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności 645,08 zł. Ponadto 19 583,73 zł stanowią wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Tytułem różnych dochodów otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie na przepompowni Potoczki w Istebnej w kwocie 2 445,99zł. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Według źródeł: Rodzaj dochodu Plan w zł Wykonanie w zł % wykonania dochody bieżące 17 000,00 15 897,08 93,51 dotacja celowa z WFOŚiGW w 17 000,00 15 897,08 93,51 Katowicach na pielęgnację drzewostanu Całość dochodów w tym dziale mieści się w kwocie 15 897,08 zł. Jest to dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prace pielęgnacyjno - konserwacyjne drzewostanu na terenie zabytkowego parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej. Dział 926 Kultura fizyczna Według źródeł: Rodzaj dochodu dochody bieżące dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (amfiteatr i boiska) darowizny na imprezy ?Bieg o Istebniański Bruclik? pozostałe dochody dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na zrealizowany w roku 2009 mikroprojekt MTB Beskidy ? utworzenie i promocja transgranicznych tras kolarstwa górskiego ? etap II dotacja celowa z budżetu państwa na udział krajowy do zrealizowanego mikroprojektu MTB Beskidy ? utworzenie i promocja transgranicznych tras kolarstwa górskiego ? etap II

Plan w zł 63 900,00 18 000,00

Wykonanie w zł % wykonania 68 613,04 107,38 18 629,11 103,50

8 000,00 5 400,00 28 800,00

11 950,00 5 549,14 28 787,48

149,38 102,76 99,96

3 700,00

3 697,31

99,93

Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę 68 613,04 zł. Głównie są to dotacje celowe otrzymane, jako częściowa refundacja wydatków z tytułu zrealizowanego w roku 2009 projektu pn. ?MTB Beskidy ? utworzenie i promocja transgranicznych tras kolarstwa górskiego ? etap II?, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska ? Rzeczpospolita Polska 2007 ? 2013 Fundusz Mikroprojektów na obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński; z tego środki Unii Europejskiej 28 787,48 zł oraz udział krajowy z budżetu państwa 3 697,31 zł: Za wynajem amfiteatru i boiska sportowego uzyskano 18 629,11 zł, zwrot za zużytą w czasie wynajmu wodę i energię

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 13 ?

Poz. 1689

elektryczną to 1 954,63 zł. Otrzymane darowizny na organizację w roku 2011 imprezy sportowej ?Bieg Narciarski o Istebniański Bruclik? 8 250,00 zł, natomiast na imprezę planowana na styczeń 2012 roku wpłynęło 3 700,00 zł. Wpłaty za reklamę firm na tej imprezie wyniosły 1 219,51 zł a wpisowe na te zawody 2 375,00 zł. Przedstawienie w ujęciu tabelarycznym planu i wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. E. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2011 Dział Nazwa działu Plan po Wykonanie w zł % wyk. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 202 886,00 1 691 165,81 76,77 020 400 600 630 700 710 750 751 Leśnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od os.

prawnych, od os.fizycz. i od innych jedn. nie posiad.os.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 86 100,00 437 118,00 6 678 863,00 3 477 500,00 289 500,00 151 950,00 3 245 629,00 17 431,00 85 533,44 382 243,50 6 552 227,96 3 170 638,99 276 454,71 105 808,22 3 150 509,37 17 430,95 99,34 87,45 98,10 91,18 95,49 69,63 97,07 100,00

754 756

339 600,00 30 000,00

331 248,49 15 573,86

97,54 51,91

757 758 801 851 852 853 854 900 921 925

550 000,00 235 372,00 13 000 412,00 237 000,00 5 805 237,58 45 000,00 579 202,00 725 000,00 780 000,00 22 000,00

491 376,98 55 584,76 12 900 063,56 144 059,91 5 696 982,94 40 000,00 538 232,44 661 612,44 780 000,00 20 486,35

89,34 23,62 99,23 60,78 98,14 88,89 92,93 91,26 100,00 93,12

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 14 ?

Poz. 1689

926

Kultura fizyczna RAZEM

369 158,00 39 304 958,58

355 152,13 37 462 386,81

96,21 95,31

Przedstawienie w ujęciu tabelarycznym planu i wykonania wydatków i zakupów inwestycyjnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 15 ?

Poz. 1689

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 16 ?

Poz. 1689

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 17 ?

Poz. 1689

G. Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych za rok 2011 Plan w zł

Lp. Nazwa projektu 1. PROW na lata 20072013 działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Program Operacyjny Współpracy Transgranicz nej 20072013 Polska ? Republika Słowacka na lata 20072013 -EFRR Regionalny Program Operacyjny Województw a Śląskiego na lata 20072013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 działanie "Odnowa i rozwój wsi" Program Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków EFS na 2011 r. Fundusz Mikroprojekt ów

Nazwa zadania

2.

3.

4.

5.

6.

Budowa ujęcia wody z rzeki Olzy w rejonie Gańczorki, sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody dla Gminy Istebna w tym dofinansowanie 1 977 344,00 Zadania 3 578 400,00 wchodzące w skład projektu kluczowego ?Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna w tym dofinansowanie 2 642 591,00 Przystosowanie 94 000,00 systemu informatycznego do świadczenia usług drogą elektroniczną w tym dofinansowanie 0,00 Zagospodarowani 470 000,00 e centrum wsi Koniaków przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo ? rekreacyjne w tym dofinansowanie 0,00 Integracja 0,00 i aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Istebna w tym dofinansowanie 0,00 ?Poznajcie Region 0,00 Trójstyku? w tym

Plan po Wykonanie % wyk. zmianach w w zł zł 3 414 000,00 1 845 000,00 1 500 404,59 81,32

1 123 000,00 3 135 400,00

1 122 313,83 2 855 758,59

99,94 91,08

2 243 591,00 94 000,00

2 061 052,82 76 929,71

91,86 81,84

79 900,00 50 000,00

63 026,58 0,00

78,88 -

0,00 187 804,00

0,00 187 795,33

100,00

159 633,39 74 600,00

159 625,31 67 823,65

99,99 90,92

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 18 ?

Poz. 1689

7.

Euroregionu Śląsk Cieszyński ? Teśinske Slezsko POWT CSRRP 2007 ? 2013 - EFRR Fundusz Wyszehradzk i Program Operacyjny Współpracy Transgranicz nej 20072013 RP?SK 2007-2013EFRR

dofinansowanie

0,00

63 410,00

57 543,79

90,75

?Nasza Trójwieś? w tym dofinansowanie Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka ? Cierne ? Skalite ? II etap w tym dofinansowanie

0,00 0,00 291 000,00

88 100,00 40 000,00 0,00

83 950,12 40 000,00 0,00

95 29 100,00 0,00

8.

0,00 30 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

9.

Program Zagospodarowani Rozwoju e sportowo ? Obszarów rekreacyjne terenu Wiejskich na przy Szkole lata 2007Podstawowej nr 1 2013 w Jaworzynce działanie w tym "Odnowa i dofinansowanie rozwój wsi" OGÓŁEM w tym dofinansowanie

0,00 7 877 400,00 4 619 935,00

0,00 5 474 904,00 3 709 534,39

0,00 4 772 661,99 3 503 562,33

0,00 87,17 94,45

E. H. Omówienie wykonania wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Rozdział Plan w zł 01010 2 143 550,00 w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - w tym na dotacje dla grup mieszkańców na budowę lokalnych ujęć wody w tym: wydatki bieżące 2 142 000,00 2 142 000,00 1 845 000,00

Wykonanie w zł % wykonania 1 642 683,32 76,63 1 641 147,32 1 641 147,32 1 500 404,59 76,62 76,62 81,32

48 000,00

47 542,50

99,05

1 550,00

1 536,00

99,10

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 19 ?

Poz. 1689

1) wydatki jednostek budżetowych

1 550,00

1 536,00

99,10

a) wydatki związane z realizacją ich 1 550,00 1 536,00 99,10 statutowych zadań Wydatki, głównie majątkowe, ogółem wynoszą 1 642 683,32 zł. Na realizację zadania ?Budowa ujęcia wody z rzeki Olzy w rejonie Gańczorki, sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody dla Gminy Istebna? realizowanego jako drugi etap zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" ogółem wydano 1 500 404,59 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 1 122 313,83 zł i ze środków własnych 378 090,76 zł. Natomiast wydatki związane z częściową realizacją zadania ?Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Andziołówki, Tartaku i Dzielca? ? etap II, zadanie II i III wyniosły 88 322,18 zł. Projekt budowlano ? wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi na zadanie ?Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Istebna ? Kohuty? to wydatek w kwocie 4 878,05 zł. Zgodnie z podjęto uchwałą Rady udzielono czterech dotacji dla grup mieszkańców, składających się po trzy rodziny każda, na dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody w kwocie łącznej 47 542,50 zł. W ramach wydatków bieżących uregulowano w kwocie 1 536,00 zł opłatę sądową od apelacji sygn. Akt I C 442/10. Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Rozdział Plan w zł Wykonanie w zł % wykonania 01022 1 050,00 0,00 0,00 w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 050,00 1 050,00 1 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków. Rozdział 01030 Izby rolnicze Rozdział 01030 w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące Plan w zł 400,00 400,00 400,00 Wykonanie w zł % wykonania 209,50 52,38 209,50 209,50 52,38 52,38

Kwota w wysokości 209,50 zł to obowiązkowy, stanowiący 2% wartości otrzymanych dochodów z tytułu podatku rolnego, odprowadzany odpis na utrzymanie izb rolniczych. Rozdział 01095 Pozostała działalność Rozdział 01095 w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki bieżące Plan w zł 57 886,00 25 000,00 25 000,00 32 886,00 Wykonanie w zł % wykonania 48 272,99 83,39 23 124,00 23 124,00 25 148,99 92,50 92,50 76,47

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 20 ?

Poz. 1689

1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: z dotacji celowej

32 886,00 32 886,00 7 886,00

25 148,99 25 148,99 7 886,00

76,47 76,47 100,00

Obejmuje kwotę w wysokości 48 272,99 zł. Jest to wypłacone z dotacji celowej 7 731,38 zł tytułem zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytym przy produkcji rolnej 154,62 zł jako częściowa refundacja za znaczki zużyte do wysyłania decyzji rolnikom. Zakupiono owies paszowy dla zwierzyny leśnej na okres zimowy za 1 995,00 zł. Zgodnie z zawartą umową ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt zapłacono 9 600,00 zł stałych opłat miesięcznych oraz za utylizację saren i psa, przyjęcie psów do schroniska kwotę w wysokości 5 557,99 zł. Opłacono też w kwocie 110,00 zł prenumeratę na rok 2011 czasopisma Śląskie Aktualności Rolnicze. W ramach wydatków majątkowych wykonano koncepcję programowo ? przestrzenną gospodarki wodno ? ściekowej Gminy Istebna za kwotę 23 124,00 zł. Dział 020 Leśnictwo Rozdział 02095 Pozostała działalność Rozdział 02095 w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan w zł 86 100,00 86 100,00 86 100,00 86 100,00

Wykonanie w zł 85 533,44 85 533,44 85 533,44 85 533,44

% wykonania 99,34 99,34 99,34 99,34

Wszystkie wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 85 533,44 zł. Jest to odszkodowanie uregulowane na podstawie otrzymanych decyzji z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej ? przedwczesny wyrąb lasu, tzw. wylesienie. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdział 40002 Dostarczanie wody Rozdział Plan w zł Wykonanie w zł 40002 295 050,00 242 315,99 w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: z dotacji celowej w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 233 000,00 233 000,00 233 000,00 87 068,00 62 050,00 62 050,00 197 401,84 197 401,84 197 401,84 87 068,00 44 914,15 44 914,15

% wykonania 82,13 84,72 84,72 84,72 100,00 72,38 72,38

Wszystkie wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 242 315,99 zł. Głównymi wydatkami są: zużycie energii elektrycznej na wodociągach wynoszące 95 506,96 zł, usuwanie drobnych awarii na sieciach wodociągowych, przebudowa studni redukcyjnej, wymiana reduktorów, wymiana hydrantu, naprawa

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 21 ?

Poz. 1689

pompy, awaryjny remont i wymiana przyłączy 36 178,12 zł, analizy i badania wody, opłaty Sanepid 12 398,77 zł. Awaryjna wymiana sieci wodociągowej w Istebnej na Dzielcu kosztowała 17 191,88 zł. Usługa dekarska polegająca na naprawie dachu na zbiorniku wody w Jaworzynce Krężelka to koszt 2 561,32 zł. Wykonano dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne źródła naturalnego Pietroszonka Sztóczek w Istebnej dla ujęcia wody Istebna Zaolzie za 1 750,00 zł. Konsultacje i aktualizacja oprogramowania bazy ZBYT, sprawdzenie wodomierza, dozór techniczny na stacji uzdatniania wody, przewóz i przegląd pomp 2 082,08 zł, usługa geodezyjna inwentaryzacji sieci wodociągowej i sprawdzenie rzędnych studzienek 400,00 zł. Podchloryn sodu, środek do dezynfekcji wody, paliwo do transportu materiałów oraz do kosiarki, promienniki, czasopisma fachowe, reduktory ciśnienia wody, wodomierze, manometry, materiały do prac remontowych, farby do malowania pomieszczeń, itp. to 12 985,83 zł. Usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, opłata za udostępnienie danych meteorologicznych, opłaty za zajęcie pasa drogowego to łącznie 3 665,88 zł, natomiast koszt opłat za pobór wody to kwota 12 681,00 zł. W ramach prac inwestycyjnych wybudowano wiatę na agregat prądotwórczy na ujęciu Krężelka w Jaworzynce za kwotę 8 049,81 zł. Zrobiono też odwiert studni głębinowej w przysiółku Wilcze w Istebnej do zasilenia wodociągu koszt 28 800,00 zł oraz wykonano zastawkę kanałową na ujęciu wody Wilcze koszt 8 064,34 zł. Rozdział 40078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Rozdział Plan w zł 40078 142 068,00 w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: z dotacji celowej 142 068,00 142 068,00 142 068,00 87 068,00 Wykonanie w zł 139 927,51 139 927,51 139 927,51 139 927,51 87 068,00

% wykonania 98,49 98,49 98,49 98,49 100,00

Wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 139 927,51 zł. Jest to koszt usunięcia szkód powodziowych powstałych podczas powodzi w maju 2010 roku na ujęciu wody Wilcze w Istebnej. W kwocie 87 068,00 zł zadanie zostało dofinansowane, w formie dotacji celowej, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Rozdział Plan w zł 60013 483 526,00 w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: pomoc finansowa w formie dot. celowej dla innej j.s.t. 483 526,00 483 526,00 241 763,00

Wykonanie w zł 479 399,78 479 399,78 479 399,78 239 699,89

% wykonania 99,15 99,15 99,15 99,15

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie na drogi publiczne wojewódzkie 479 399,78 zł., z czego na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich 943 i 941 oraz drogi powiatowej 2644S na małe rondo 239 699,89 zł. Natomiast drugie 239 699,89 zł. przekazano jako pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na przebudowę wspomnianego skrzyżowania.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 22 ?

Poz. 1689

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Rozdział 60016 w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: z dotacji celowej

Plan w zł 2 818 300,00 849 800,00 849 800,00 849 800,00 1 968 500,00 1 968 500,00 665 500,00

Wykonanie w zł 2 738 953,64 835 862,62 835 862,62 835 862,62 1 903 091,02 1 903 091,02 665 500,00

% wykonania 97,18 98,36 98,36 98,36 96,68 96,68 100

Ogółem wydatki wynoszą 2 738 953,64 zł. Są to wydatki, w których główną pozycję stanowią wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 wynoszące 356 439,46 zł. Na bieżące remonty dróg gminnych wydano: w Istebnej 166 205,92 zł, w Koniakowie 98 303,96 zł. w Jaworzynce 129 382,20 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 88 907,03 zł. Remont barier na moście gminnym Tokarzonka w Istebnej kosztował 3 200,00 zł. Zakupiono i wbudowano na drogi gminne korytka ściekowe, płyty Yombo, rury trzonowe, tłuczeń, kliniec i zamontowano lustra drogowe koszt 77 466,92 zł. Paliwo na objazd dróg, kopie map do celów komunalizacji 410,23 zł. Opłata roczna za korzystanie z drogi leśnej w celu dojazdu do osiedli mieszkaniowych Kikula, Zakikula i Stefanka 246,00 zł. Pozostałe koszty w wysokości 3 981,93 zł. to koszty koszenia poboczy dróg gminnych, przestawienia słupów telekomunikacyjnych przy drodze gminnej Jasnowice. Koszty postępowania sądowego i odpisy z ksiąg wieczystych do komunalizacji 226,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych uregulowano faktury za wypisy z rejestru gruntów, wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej oraz modernizację drogi gminnej Szymcze w Istebnej w ramach funduszu sołeckiego 122 363,38 zł, drogi gminnej Żurówka w Koniakowie również w ramach funduszu sołeckiego 56 530,50 zł oraz wypisy z rejestru gruntów, wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej, nadzór i modernizację drogi gminnej Legiery - Pańska Łąka - Do Rudy w Koniakowie w ramach funduszu sołeckiego za 60 657,57 zł.

Ponadto na tablice, pełnienie nadzoru oraz przebudowę i remont drogi Poloki-Bryje-Pasieki-Cisowe-Długa Czerchla wydano 1 363 304,32 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 665 500,00 zł. Na pozyskanie działek pod drogi gminne wydano 186 406,10 zł. Ponadto na aktualizację projektu budowlano ? wykończeniowego na remont drogi gminnej Polenica ? Jasnowice we wsi Istebna wraz ze specyfikacją techniczną wydano 23 985,00 zł. Nadzór, odbiór i rozbudowa drogi gminnej Gliniane do Granicy we wsi Istebna to koszt 89 844,15 zł. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne Rozdział 60017 w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Plan w zł 277 500,00 277 500,00 277 500,00 Wykonanie w zł 277 288,69 277 288,69 277 288,69

% wykonania 99,92 99,92 99,92

Ogółem wydatki wynoszą 277 288,69 zł. i są to wydatki inwestycyjne poniesione na prace związane ze wznowieniem punktów granicznych, opracowanie projektu technicznego, nadzór oraz remont drogi rolniczej, dojazdowej do gruntów rolnych, Pańska Łąka Do Woszczyny we wsi Koniaków.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 23 ?

Poz. 1689

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Rozdział Plan w zł 60078 2 612 237 ,00 w tym: wydatki bieżące 1 782 237,00 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: z dotacji celowej w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Z tego: z dotacji celowej 1 782 237,00 1 782 237 ,00 1 571 000,00 830 000,00 830 000,00

Wykonanie w zł 2 608 322,85 1 779 782,96 1 779 782,96 1 779 782,96 1 571 000,00 828 539,89 828 539,89

% wykonania 99,85 99,86 99,86 99,86 100 99,82 99,82

400 000,00

400 000,00

100

To wydatki w wysokości 2 608 322,85 zł poniesione na opracowanie i aktualizacje projektów technicznych oraz nadzory i remonty na drogach gminnych: Pietraszyna w Koniakowie 158 805,48 zł oraz wypis z rejestru gruntów na tą drogę 22,02 zł, (w tym 153 000,00 zł z dotacji celowej), Pietroszonka w Istebnej 264 628,35 zł (w tym 257 000,00 zł z dotacji celowej), Dzielec w Istebnej 96 517,18 zł (w tym 91 000,00 zł z dotacji celowej), Istebna Za Gminą 111 259,72 zł, (w tym 106 000,00 zł z dotacji celowej), Małączka w Koniakowie 152 637,58 zł (w tym 147 000,00 zł z dotacji celowej), Do Kogutka w Koniakowie 84 694,24 zł (w tym 79 000,00 zł z dotacji celowej), Łabaje Dragony w Jaworzynce 285 933,94 zł (w tym 276 000,00 zł z dotacji celowej), Brzestowe w Istebnej 78 852,84 zł (w tym 74 000,00 zł z dotacji celowej), Jasnowice w Istebnej 76 555,52 zł (w tym 70 000,00 zł z dotacji celowej), Gazury w Istebnej 132 584,88 (w tym 112 000,00 zł z dotacji celowej), Ondrusze w Jaworzynce 226 587,84 (w tym 206 000,00 zł z dotacji celowej). Ponadto na remont drogi gminnej Skała w Istebnej wydano 7 851,00 zł, Bestwina ? Odewsi 3 816,30 zł, Burowie w Istebnej 11 392,12 zł, Cisowe w Koniakowie 6 316,51 zł, na odwodnienie drogi Andziołówka wydano 4 900,00 zł, Rastoka w Koniakowie 8 700,00 zł, na zabezpieczenie wyrwy w drodze Bukowina w Koniakowie 4 920,00 zł, za wykonanie muru oporowego przy drodze Łacki w Jaworzynce wydano 13 160,19 zł. Remont mostu gminnego Jasie w Jaworzynce, który łącznie z nadzorem i projektem technicznym kosztował 49 647,25 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych uregulowano faktury za projekt, nadzór i remont drogi gminnej obok Gimnazjum wraz z remontem koryta potoku Olecka na kwotę 828 539,89 zł. w tym 400 000,00 zł ze środków dotacji z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Rozdział 60095 Pozostała działalność Rozdział 60095 w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Plan w zł 487 300,00 300,00 300,00 300,00 487 000,00 487 000,00 Wykonanie w zł 448 263,00 256,08 256,08 256,08 448 006,92 448 006,92

% wykonania 91,99 85,36 85,36 85,36 91,99 91,99

Wydatki stanowią kwotę 448 263,00 zł. Za korzystanie z drogi leśnej na dojazd do posesji zapłacono 256,08 zł. Na wykonanie projektu technicznego i budowę trzech wiat przystankowych tj. na Trzycatku

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 24 ?

Poz. 1689

w Jaworzynce, w Koniakowie na Szańcach i w Istebnej Centrum wydano 83 539,61 zł. Na dokumentację, nadzór i remont mostu gminnego Kikula we wsi Jaworzynka wydano 364 467,31 zł. Dział 630 Turystyka Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Rozdział Plan w zł Wykonanie w zł 63003 3 477 500,00 3 170 638,99 w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 142 500,00 47 800,00 200,00 47 600,00 94 700,00 127 466,53 41 610,82 0,00 41 610,82 85 855,71

% wykonania 91,18 89,45 87,05 0,00 87,42 90,66

3 335 000,00 3 335 000,00 3 117 000,00

3 043 172,46 3 043 172,46 2 837 361,51

91,25 91,25 91,03

Całość wydatków to kwota w wysokości 3 170 638,99 zł.

W tym 11 000,00 zł to koszt poniesiony przez gminę, zgodnie z zawartą umową, na realizację zadań z zakresu rozwoju i promocji produktów turystycznych na obszarze gmin Beskidzkiej 5. Usługi promocyjne na terenie Gdyni, Opola, Katowic, Warszawy, Łodzi,Olsztyna, Lublina, Wrocławia, Krakowa oraz w czasie Rajdu Zimowego TIMEX 360? to 7 000,00 zł, zakup prawa ochronnego na znak towarowy produktów regionalnych 1 038,00 zł, impreza Beskidzkiej 5 promująca region w Chorzowie to kwota 515,76 zł. Koszty organizacji wspólnego stoiska Beskidzkiej 5 na pozostałych imprezach targowych oraz organizacja rajdu Beskidzka 5 to 3 061,10 zł. Reklamy naszego regionu w kwartalniku Beskidy to wydatek w kwocie 861,00 zł., w Atlasie wyciągów Polski, Czech i Słowacji 922,50 zł. Udział w kosztach opracowania i wydruku folderu promocyjnego Beskidzkiej 5, ulotek i plakatów do zabawy PUZZLE 4 228,40 zł. Pozostałe wydatki (mapy turystyczne, tablice informacyjne o obiektach noclegowych, puchary dla zwycięzców Rajdu Zimowego TIMEX 360?, torby papierowe, paliwo i pozostałe drobne artykuły) to 6 219,06 zł. Koszt malowania, czyszczenia i naprawy kładki na Trójstyku to 6 765,00 zł. Realizowane są dwa projekty z udziałem środków zagranicznych. W ramach grantu z Funduszu Wyszehradzkiego na zadanie ?Nasza Trójwieś? zgodnie ze złożonym wnioskiem, jako udział środków własnych, zrealizowano zawody Nornic Walking koszt 390,00 zł, oraz wykonano w formie książki folder ?Gmina Istebna? koszt 14 962,50 zł. poniesiono też koszt podróży służbowej na targi turystyczne do Łodzi, Warszawy i Poznania w kwocie 1 200,00 zł. Kwotę 1 479,56 zł wydano na tłumaczenie tekstu dotyczącego opisu Gminy Istebna oraz atrakcji turystycznych na język angielski, rosyjski i czeski. Na projekt ?Poznajcie region Trójstyku? realizowany przy dofinansowaniu z EFRR w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński ? Teśinske Slezsko POWT Republika Czeska ? Rzeczpospolita Polska 2007 ? 2013 wydano łącznie 67 823,65 zł (w tym udział UE ? 57 543,79 zł, środki własne ? 10 279,86 zł); w tym wynagrodzenie koordynatora projektu 4 400,00 zł.(3 740,00 zł z dofinansowania i 660,00 zł ze środków własnych), szkolenia, wycieczki

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 25 ?

Poz. 1689

krajoznawcze, pokazy, usługi gastronomiczne, drukarka laserowa, makieta reklamowa, przebudowa i aktualizacja strony internetowej, tablice informacyjne, ulotki, banery, puzle do przeprowadzenia gry turystycznej itp. 63 423,65 zł (53 803,79 zł z dofinansowania i 9 619,86 zł ze środków własnych). W ramach prac inwestycyjnych na realizację zadań wchodzących w skład projektu kluczowego ?Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego?, Priorytet III ?Turystyka?, dofinansowanego ze środków Subregionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 wydano 2 837 361,51 zł. Wybudowano trasę narto rolkową przy Gimnazjum wraz z parkingiem leśnym, trasę narto rolkową w Istebnej Zaolziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wytyczono trasy kolarstwa górskiego i zamontowano system telewizyjny i alarmowy w budynku zaplecza sanitarno ? technicznego w Istebnej Zaolziu. Wykonano też w ramach prac przygotowawczych badania geologiczne gruntu i mapę dla celów projektowych dla zadania ?Budowa budynku sanitarnego dla obsługi ruchu turystycznego? , a także projekt i budowę w/w budynku koszt 148 175,72 zł. Ponadto opracowanie dokumentacji na doprowadzenie wody do zaplecza sportowo ? rekreacyjnego na Zaolziu w Istebnej to koszt 17 000,00 zł. Remont odwodnienia przy Amfiteatrze Pod Skocznią wraz z nadzorem kosztował 40 635,23 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Rozdział Plan w zł 70005 284 500,00 w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 500,00 19 500,00 265 000,00 265 000,00 10 300,00 254 700,00

Wykonanie w zł 276 454,71 15 745,53 15 745,53 260 709,18 260 709,18 10 143,60 250 565,58

% wykonania 97,17 80,75 80,75 98,38 98,38 98,48 98,38

Ogólna kwota wydatków to 276 454,71 zł. Jednym z wydatków wynoszącym 74 801,53 zł jest zakup opału (węgiel i olej opałowy) do budynków komunalnych. Utrzymanie palaczy w budynku komunalnym w Istebnej nr 751 i dozoru kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Koniakowie to 10 143,60 zł, energia elektryczna na klatkach schodowych i w Domu Trzech Narodów 22 495,19 zł. Kwota w wysokości 51 983,49 zł poniesiona została na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont pomieszczeń w budynku komunalnym nr 68 w Istebnej oraz na wykonanie adaptacji pomieszczeń na Bibliotekę. Remont instalacji centralnego ogrzewania w tym budynku kosztował 19 390,95 zł. Adaptacja pomieszczeń na mieszkanie w budynku komunalnym nr 692 w Jaworzynce to wydatek w kwocie 44 545,06 zł.

Remont klatki schodowej w budynku Jaworzynka nr 692, usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania to łączny koszt w kwocie 4 550,92 zł. W budynku nr 692 w Jaworzynce wymieniono także drzwi wejściowe oraz drzwi p-poż. łączny koszt 7 386,00 zł. Naprawa skrzynki energetycznej z zabezpieczeniami głównymi dla odbiorców budynku komunalnego nr 668 w Koniakowie oraz podział instalacji elektrycznej w budynku komunalnym nr 859 w Istebnej to wydatek w kwocie 4 170,40 zł. Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku nr 641 w Jaworzynce oraz udrożnienie kanalizacji w budynku komunalnym nr 859 w Istebnej kosztowało 1 533,62 zł. Za opracowanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości zabudowanej ?Dom Trzech Narodów? w Istebnej zapłacono 1 845,00 zł. Czyszczenie przewodów kominowych, przegląd przewodów dymowych i wentylacyjnych, okresowe przeglądy techniczne budynków komunalnych to 4 174,50 zł, czynsz za najem lokalu mieszkalnego oraz czynsz za najem gruntu 4 650,00 zł, opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska 1 840,00 zł, polisa ubezpieczenia OC budynków komunalnych 2 635,00 zł. Opłata za przyłącza energetyczne w lokalach komunalnych, zdjęcie podlicznika prądu elektrycznego w mieszkaniu komunalnym w budynku 859 w Istebnej, ogrzewanie

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 26 ?

Poz. 1689

lokalu mieszkalnego w Jaworzynce nr 692, opłata sądowa, odpisy z KW, paliwo to 3 739,01 zł. Drobne zakupy do obsługi budynków komunalnych (styropian, nóż, taśmy, żarówki, baterie, szczotki do pieca, itp.) to koszt 824,91 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono za 12 545,53 zł kocioł węglowy KARO do budynku komunalnego nr 641 w Jaworzynce oraz wykonano, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Zmiana konstrukcji dachu i remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej?, projekt budowlano ? wykonawczy przebudowy fragmentu sieci elektroenergetycznej w tym budynku za kwotę 3 200,00 zł. Rozdział 70095 Pozostała działalność Rozdział 70095 w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Plan w zł 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Wykonanie w zł 0,00 0,00 0,00 0,00

% wykonania 0,00 0,00 0,00 0,00

W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Rozdział Plan w zł 71004 35 000,00 w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000,00 35 000,00

Wykonanie w zł 19 504,00 19 504,00 19 504,00

% wykonania 55,73 55,73 55,73

Kwota wydatków wynosi 19 504,00 zł; i są to koszty związane z realizacją kolejnego etapu zmiany ?Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna? i zmiany ?Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna?. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Rozdział Plan w zł 71014 70 500,00 w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70 500,00 70 500,00 70 500,00 Wykonanie w zł 42 175,00 42 175,00 42 175,00 42 175,00

% wykonania 59,82 59,82 59,82 59,82

Wydatki w wysokości 42 175,00 zł obejmują głównie koszty pomiarów geodezyjnych. Wykonano następujące usługi pomiarów geodezyjnych: wznowienie punków granicznych działki 2114 stanowiącej drogę gminną ?Legiery ? Pańska Łąka? w Koniakowie oraz podział działek 2090 i 2091 na poszerzenie tej drogi koszt 5 700,00 zł, podział działek nr 5119/2 i 5121/2 w Istebnej Gliniane koszt 2 700,00 zł, podział działek z przeznaczeniem na drogę gminną Leszczyna w Istebnej koszt 3 400,00 zł, podział działek nr 6415, 6416 i 6417 w Istebnej Matyska - wydzielenie działek pod projektowane odwodnienie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 943 koszt 5 300,00 zł, wznowienie punktu granicznego działki 2/2 w Jaworzynce koszt 300,00 zł, wznowienie 5 punktów

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

? 27 ?

Poz. 1689

granicznych działki 3358 w Istebnej za budynkiem administracyjnym gminy oraz podział tej działki koszt 2 800,00 zł, podział działki nr 35 w Jaworzynce z przeznaczeniem na drogę gminną Czerchla koszt 1 300,00 zł, podział działki nr 6419/8 w Istebnej z przeznaczeniem na drogę gminna Bryje koszt 1 300,00 zł, podział działki nr 673/1 w Koniakowie zajętej przez drogę gminną Cisowe Długa Czerchla koszt 1 300,00 zł, rozgraniczenie działek nr 1403 i nr 2110 w Istebnej stanowiących drogę gminną Jasnowice do Waligóry z działkami nr 1412, 1413/1, 1414, 1415, 1416, 1990, 6446 koszt 4 305,00 zł, podział działek nr 5247, 5248, 5249, 5250, 5251/2, 5253, 5254 w Istebnej z przeznaczeniem na drogę gminną Do Granatyrza koszt 3 690,00 zł, podział działek nr 719, 720, 678 w Koniakowie zajętych pod drogę gminną Cisowe koszt 2 600,00 zł, podział działek nr 482, 484, 488/5 w Koniakowie stanowiących poszerzenie drogi gminnej Tkoczówka koszt 3 690,00 zł.

wykonano aktualizację mapy do celów projektowych działek położonych w Istebnej w obrębie Amfiteatru koszt 3 690,00 zł. Poza tym kwotę 50,00 zł wydano na opłacenie wniosku do sądu w sprawie spadku do sprawy o rozgraniczenie drogi gminnej ?Polenica Jasnowice? w Istebnej oraz 50,00 zł za wykonanie 10 kserokopii map wielkoformatowych. Rozdział 71035 Cmentarze Rozdział 71035 w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Plan w zł 32 500,00 32 500,00 32 500,00 32 500,00 Wykonanie w zł 31 269,38 31 26
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Wójta Gminy Świdnica z dnia 23 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2008 rok

 • DZ. URZ. 2010.472.3540

  sprawozdanie Wójta Gminy Stryszów z dnia 19 marca 2010r. z wykonania budżetu Gminy Stryszów za 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.226.386

  sprawozdanie nr Wójta Gminy Rajcza z dnia 28 marca 2011r. sprawozdanie opisowo-analityczne z wykonania budżetu za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3696

  sprawozdanie Wójta Gminy Kamieniec z dnia 26 marca 2012r. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy KAMIENIEC za rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.380.3369

  sprawozdanie Wójta Gminy Stryszów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Stryszów za 2010r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1688

  sprawozdanie nr BRZ.0711.6.2012 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1687

  sprawozdanie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 marca 2012r. z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1686

  porozumienie Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie powierzenia Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewodzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1685

  uchwała nr XXII/205/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1684

  uchwała nr 218/XX/12 Rady Miasta Żory z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Żorach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.