Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1690

Tytuł:

uchwała nr XIX/188/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-19
Organ wydający:Rada Powiatu Tarnogórskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1690
Hasła:PIECZA ZASTĘPCZA

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 kwietnia 2012 r. Poz. 1690

UCHWAŁA NR XIX/188/2012 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Na podstawie: art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887) Rada Powiatu uchwala: § 1. Uchwala się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ust. 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 1) w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka, 2) w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ? w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno - terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo -terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 3) w placówce opiekuńczo ?wychowawczej typu rodzinnego zwanej dalej ?opłatą?. § 2. Starosta odstępuje od ustalenia opłaty jeżeli: 1) dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny nie przekracza 100% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt.1, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), nie wliczając dzieci, za które ustalana jest opłata, 2) rodzice biologiczni lub rodzic biologiczny płacą na dziecko alimenty zasądzone orzeczeniem przez sąd lub ustalone w drodze ugody sądowej, 3) nieznane jest miejsce zamieszkania rodzica lub rodziców i przy dochowaniu należytej staranności nie jest możliwe jego ustalenie. § 3. 1. Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć płatność na raty w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego powodującego znaczne pogorszenie sytuacji finansowej rodziny.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1690

2. Nieuiszczenie opłaty w odroczonym terminie lub nieuiszczenie kolejnych 2 rat opłaty rozłożonej na raty powoduje po stronie zobowiązanego obowiązek zapłaty w całości opłaty wraz z odsetkami za zwłokę, począwszy od dnia wymagalności opłaty. § 4. 1. Starosta może umorzyć w części ustaloną opłatę i ustalić wysokość umorzenia wg następującego wzoru: WU = UO- [(DR-KDR):LO] - gdzie WU ? wysokość umorzenia, UO ? ustalona oplata, DR - dochód rodziny, KDR - kryterium dochodowe rodziny lub osoby samotnie gospodarującej określone w art. 8 st.1 pkt.1, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), nie wliczając dzieci, za które została ustalona opłata, LO - liczba osób w rodzinie (w składzie rodziny uwzględnia się dziecko, za pobyt którego ustalana jest opłata, jak również przebywające w innych formach pomocy, jeżeli rodzice ponoszą opłatę. 2. Starosta może umorzyć w całości ustaloną opłatę wraz z odsetkami w przypadku: 1) śmierci osoby lub osób zobowiązanych do ponoszenia opłat, 2) wystąpienia zdarzenia losowego o charakterze trwałym powodującym znaczne pogorszenie rodziny, 3) gdy postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, 4) występują inne szczególnie uzasadnione przypadki. 3. Umorzenie należności głównej jest równoznaczne z umorzeniem związanych z tą należnością odsetek i kosztów jej dochodzenia. § 5. 1. Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłaty, następuje w drodze decyzji z urzędu lub na umotywowany wniosek osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty. 2. Osoby zobowiązane do odpłatności zobowiązane są do niezwłocznego powiadamiania o zmianie sytuacji życiowej i materialnej mającej wpływ na ustalenie odpłatności. 3. Starosta ma prawo żądać od rodziców dziecka wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających ich sytuację rodzinną, osobistą, dochodową, majątkową i zdrowotną. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach. § 7. Tracą moc: 1) Uchwała nr XXV/198/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia regulaminu częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo ? wychowawczej. 2) Uchwała Nr LVIII/536/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby w rodzinie zastępczej. § 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. sytuacji

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 1690

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Joachim Ganszyniec
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1375

  uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/131/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2359

  uchwała nr XXII/305/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.12

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.83.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3042

  uchwała nr XII/100/2012 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

porady prawne online

Porady prawne

 • Asystent rodziny

  W gminie funkcjonuje stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o asystencie rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu pracy asystenta z rodziną niezbędna jest (...)

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Przyjęcie nazwiska rodziny zastępczej

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej. Czy rodzice zastępczy przyjmując na wychowanie dziecko bez jego adopcji, mają prawo dać mu swoje nazwisko? Czy jego biologiczni (...)

 • Rodzina zastępcza dla sieroty

  Jakich formalności trzeba dokonać do opieki prawnej i rodziny zastępczej nad małoletnim w przypadku zgonu obydwojga rodziców?

 • Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej

  Czy umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej wiąże się z pozbawieniem władzy rodzicielskiej biologicznych rodziców?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1689

  sprawozdanie Wójta Gminy Istebna z dnia 29 marca 2012r. z wykonania budżetu za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1688

  sprawozdanie nr BRZ.0711.6.2012 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1687

  sprawozdanie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 marca 2012r. z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1686

  porozumienie Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie powierzenia Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewodzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1685

  uchwała nr XXII/205/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.