Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1692

Tytuł:

uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-19
Organ wydający:Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1692
Hasła:JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 kwietnia 2012 r. Poz. 1692

UCHWAŁA NR XIX/100/2012 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz § 7 ust. 2 Statutu Gminy Goczałkowice Zdrój przyjętego Uchwałą Nr XVIII/92/2004 Rady Gminy Goczałkowice- Zdrój (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 23, poz. 794 z późn. zm.), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala: § 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXI/190/2005 r. Rady Gminy Goczałkowice Zdrój z dnia 15.03.2005 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 49, poz. 1299) zmienionym Uchwałą Nr L/297/2006 Rady Gminy Goczałkowice- Zdrój z dnia 11.07.2006r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 111, poz. 3143) Uchwałą Nr XXII/150/2008 Rady Gminy Goczałkowice- Zdrój z dnia 30.09.2008r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 207, poz. 4019) oraz Uchwałą Nr XLI/282/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 06.07.2010 r. ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 163, poz. 2670) dokonać następujących zmian: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: ?§ 1.1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach Zdroju zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy Goczałkowice-Zdrój powołaną Uchwałą Nr XVII/39/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach- Zdroju. 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach Zdroju działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), 2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 5) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), 6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), 7) innych ustaw, rozporządzeń i aktów prawa powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących Ośrodka, 8) aktów prawa miejscowego, 9) niniejszego Statutu.?;

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1692

2) w § 4 dodaje się punkt 8 w brzmieniu: ?8. Ośrodek realizuje należące do właściwości gminy zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ?. § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Adam Maćkowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.163.267

  uchwała nr XLI/282/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.303

  uchwała nr IX/37/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.305

  uchwała nr XXXV/248/09 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.257.403

  protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Goczałkowicach-Zdroju z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie przejęcia przez Gminę Goczałkowice-Zdrój obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1359

  uchwała nr IV/17/8/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie przekształcenia Uzdrowiska Goczałkowice ? Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno ? Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1691

  uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Goczałkowicach-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1690

  uchwała nr XIX/188/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1689

  sprawozdanie Wójta Gminy Istebna z dnia 29 marca 2012r. z wykonania budżetu za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1688

  sprawozdanie nr BRZ.0711.6.2012 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1687

  sprawozdanie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 27 marca 2012r. z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.