Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1770

Tytuł:

uchwała nr IV/20/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/18/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przekształcenia i zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-27
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1770
Hasła:ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 1770

UCHWAŁA NR IV/20/2/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/18/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przekształcenia i zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach Na podstawie: art. 18 pkt 19 lit. f i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 2 w związku z art. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. Zmienia się § 1 uchwały Nr IV/19/18/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przekształcenia i zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach w następujący sposób: 1) w ustępie 1 wykreśla się punkt 11 o brzmieniu: ?Zakładu Rehabilitacji?, 2) w ustępie 2, w miejsce wyrażenia: ?nastąpi w ostatnim dniu miesiąca po wejściu w życie niniejszej uchwały.?, wpisuje się: ?nastąpi w dniu 19 maja 2012 roku.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1633

  uchwała nr IV/18/3/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego ?Śląskie 2020?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2993

  uchwała nr IV/21/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2242

  uchwała nr IV/21/12/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1615

  uchwała nr IV/18/11/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1187

  uchwała nr IV/18/15/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Pszów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1769

  ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2011, położonych na obszarze Gminy Bieruń

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1768

  informacja nr OKA-4210-6(13)/2012/19231/I/KRI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 kwietnia 2012r. o decyzji nr OKA 4210-6(12)/2012/19231/I/KR

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1767

  sprawozdanie Wójta Gminy Opatów z dnia 13 kwietnia 2012r. z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1766

  sprawozdanie nr 1 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 30 marca 2012r. z wykonania budżetu za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1765

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 marca 2012r. z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.