Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1842

Tytuł:

uchwała nr XV/220/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach technik obsługi turystycznej i technik mechanik z Technikum Nr 2 z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49 do Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-09
Organ wydający:Rada Miasta Piekary Śląskie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1842
Hasła:OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 maja 2012 r. Poz. 1842

UCHWAŁA NR XV/220/12 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach technik obsługi turystycznej i technik mechanik z Technikum Nr 2 z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49 do Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49 Na podstawie art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit.i w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) z uwzględnieniem uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr III/31/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Rada Miasta Piekary Śląskie uchwala: § 1. Przeniesienie z dniem 1 września 2012 r. kształcenia w zawodach technik obsługi turystycznej i technik mechanik z Technikum Nr 2 z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49 do Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49. § 2. O podjęciu uchwały zawiadamia się Śląskiego Kuratora Oświaty. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie

Krzysztof Seweryn
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1845

  uchwała nr XVI/237/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Nr 2 z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1844

  uchwała nr XVI/236/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1582

  uchwała nr XXIV/329/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie przeniesienia kierunków kształcenia zawodowego z Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Bytomiu przy ul. Katowickiej 35

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1583

  uchwała nr XXIV/331/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie przeniesienia kierunków kształcenia zawodowego z Technikum nr 3, Technikum Uzupełniającego nr 3 i Szkoły Policealnej nr 3 z siedzibą w Bytomiu przy pl. Sobieskiego 1

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1803

  uchwała nr XIII/224/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 24 marca 2012r. w sprawie przeniesienia kierunków kształcenia zawodowego z Technikum nr 2 z siedzibą w Czeladzi, przy ul. 21 Listopada 23

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1841

  uchwała nr XVII/138/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przeczyce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1840

  uchwała nr XV/131/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1839

  uchwała nr RG.0007.19.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 29 marca 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzieleniu dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1838

  uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubomi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1837

  uchwała nr XX/103/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.