Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1882

Tytuł:

uchwała nr IV/20/16/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów gatunków roślin uprawnych na terenie województwa śląskiego dla celów zachowania uprawnień do odszkodowania za szkody łowieckie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-10
Organ wydający:Sejmik Województwa Śląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1882
Hasła:OBWODY RYBACKIE,ŁOWIECKIE I HODOWLANE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1882

UCHWAŁA NR IV/20/16/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów gatunków roślin uprawnych na terenie województwa śląskiego dla celów zachowania uprawnień do odszkodowania za szkody łowieckie Na podstawie art. 18 pkt 1 i 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. Nr 127 z 2005 roku, poz. 1066 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego uchwala: § 1. Określa się dni zakończenia okresów zbiorów gatunków roślin uprawnych na terenie województwa śląskiego dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr 1460/388/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 lipca 2006 roku w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru roślin uprawnych na terenie województwa śląskiego dla celów zachowania uprawnień do odszkodowania za szkody łowieckie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?2?

Poz. 1882

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

?3?

Poz. 1882
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.1026

  uchwała nr 9/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących od 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.786

  uchwała Nr XIII/166/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie określenia terminów zakończenia okresu zbiorów poszczególnych roślin uprawnych w województwie zachodniopomorskim dla celów zachowania uprawnień do odszkodowań za szkody łowieckie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 2513/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów poszczególnych gatunków roślin rolniczych na terenie województwa dolnośląskiego dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.208.6595

  uchwała nr 142/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2010r. w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.26.583

  uchwała nr XXXV/418/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie określenia terminów zakończenia okresu zbiorów poszczególnych roślin uprawnych w Województwie Zachodniopomorskim dla celów zachowania uprawnień do odszkodowań za szkody łowieckie.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1881

  sprawozdanie nr 1/2012 Burmistrza Miasta Żywiec z dnia 26 kwietnia 2012r. z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2011 roku 

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1880

  sprawozdanie nr 1/12 Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji z dnia 9 marca 2012r. z wykonania planu finansowego Związku za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1879

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.108.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVIII/122/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ?Marcela? Józefa Kolorza w Gorzycach z siedzibą w Gorzyczkach w filię Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1878

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.111.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVI/110/2012 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wysokości opłat za postanowienia uzgadniające, opinie i uzgodnienia wydawane przez Powiat Mikołowski

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1877

  porozumienie Prezydenta Miasta Knurów; Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w przedmiocie powierzenia Gminie Knurów prowadzenia zadania p.n.: ?Projekt przebudowy chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości) w Knurowie"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.