Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1955

Tytuł:

uchwała nr XIX/278/12 Rady Miasta Knurów z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/734/10 Rady Miasta Knurów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2012-05-11
Organ wydający:Rada Miasta Knurów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1955
Hasła:OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/734/10 Rady Miasta Knurów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 14 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta Knurów Rada Miasta Knurów, uchwala : § 1. Wprowadzić następującą zmianę w Uchwale Nr XLVIII/734/10 Rady Miasta Knurów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów : - w § 2 kwotę ?1,20 zł? zastąpić kwotą ?1,50 zł? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady

Jan Trzęsiok
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2896

  uchwała nr XXI/316/12 Rady Miasta Knurów z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.222.320

  uchwała nr XLIX/751/10 Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów

 • DZ. URZ. 2011.479.4630

  obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 6 października 2011r. w sprawie sprostowania błędu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.138.261

  uchwała nr VI/80/11 Rady Miasta Knurów z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Knurów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.100.162

  uchwała nr LII/602/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Tworzenie klas integracyjnych

  Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązki i prawa nauczyciela dyplomowanego

  Jakie obowiązki ma nauczyciel dyplomowany?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1954

  uchwała nr XIX/401/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice "Franza Waxmana"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1953

  uchwała nr XIX/400/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Katowice "Park Bolina"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1952

  uchwała nr XIX/230/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1951

  uchwała nr XXVI/393/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bytom

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1950

  uchwała nr XXVI/388/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 dla Dorosłych z siedzibą w Bytomiu przy ul. Powstańców Śląskich 10

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.